Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Ikoyã

Ikoyã 30

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tó ɛ̀fãai ń láai yã́ pↄ́ málɛ daɛ́ɛ beeↄ kɛ̀ɛ́ píi, tó á wɛ́ kɛ̃̀ bui pↄ́ Dii á Lua a á yá à á fãaa ń guuↄ guu,
2tó ápiↄ ń á nɛ́ↄ a ɛa zɛ̀ ń Dii á Luao, tó a aà yã́ pↄ́ málɛ dilɛɛ́ gbã mà píi ń nↄ̀sɛmɛndoo ń pↄeão,
3Dii á Lua a á wɛ̃nagwa, i ɛa á kãaa za bui pↄ́ a á fãaa ń guuↄ guu, i suánↄ á pá ziu.
4Baa tó à á yá à á fãaa bùsuↄ guu e dṹnia lɛ́wa, a á buiↄ kãaa we, i suńnↄ.
5A suńnↄ bùsu pↄ́ an deziↄ vĩ za yãau. Tó aa ɛ̀a bùsupi sì, a ɛ̀fãaikɛnɛ́, i to aa dasikũ dɛ ń dezipiↄla.
6Dii á Lua a á sↄ̃̀ gbãsĩ woloɛ́ ń á buiↄ, á nisĩna iↄ yeaàzi ń nↄ̀sɛmɛndoo, íↄ ku aafia.
7Dii á Lua i láaiɛ beeↄ zĩ á wɛ̀lɛↄwa ń á zangude pↄ́ aa ĩadàwáↄ,
8í ɛa Dii yãma, íↄ zĩkɛ aà yãdilɛa pↄ́ málɛ oɛ́ gbãↄwa.
9Dii á Lua a ɛ̀fãaidaɛ́ á zĩ píi guu, i tó á nɛ́ↄ kↄ̃́ ń á pↄtuoↄ ń á buanɛↄ, aà pↄ i ɛa kɛwá na, i maakɛɛ́, lá aà pↄ kɛ̀na á deziↄwawa.
10Tó a Dii á Lua yãmà, a aà ↄtondↄkĩi gwà, mɛ́ á aà yãdilɛa pↄ́ kú ikoyã láɛ bee guuↄ kũa, tó a zɛ ń Dii á Luao ń nↄ̀sɛmɛndoo ń pↄeão, a bee kɛɛ́ píiɛ.
11Yã́ pↄ́ málɛ dilɛɛ́ gbãpi zĩ'ũ dɛ á gbãa lɛ́ao. A zã̀ánↄo.
12A ku luabɛo. Ásu mɛ, démɛ a gɛ́ luabɛ à pila ń yã́pio, i oɛ́ à zĩkɛwàio.
13A ku ísia baaleo. Ásu mɛ, démɛ a bua ísia baale i suò à oɛ́ à maio.
14Yã́pi kúánↄ kãinnↄ, a dↄ á lɛ́u, a kú á nↄ̀sɛu, kɛ́ à e zĩkɛwà.
15À ma! Málɛ wɛ̃ni ń yãmaao kálɛɛ́ gbã ń gao ń yãvãio.
16Málɛ dilɛɛ́ gbã, àↄ ye Dii á Luazi, àↄ tɛ aà iai, à aà ↄtondↄkĩi gwa, àↄ aà yãdilɛaↄ ń aà ikoyãↄ kũa, íↄ ku, í dasikũ, Dii á Lua i báaadaágu bùsu pↄ́ álɛ gɛ́ síi guu.
17Ãma tó a bↄ aà kpɛ, mɛ́ i aà yãmao, tó a kɛ̃wà, mɛ́ a zↄblè dii pãleↄnɛ a kulɛnɛ́,
18málɛ oɛ́ gbã, a kaalɛn we! Á gɛ̃gɛ̃ bùsu pↄ́ álɛ bua Yuudɛ̃wa álɛ gɛ́ síi guuo.

19Luabɛ ń tↄↄlɛo mɛ́ ma seeladeↄ ũ gbã á yã́ musu. Ma wɛ̃ni ń gao dↄ̀ɛ́ á aɛ, báaa yã́ ń láai yã́o. À wɛ̃ni sɛ́, kɛ́ ápiↄ ń á nɛ́ↄ à e àↄ aafia.
20Àↄ ye Dii á Luazi, íↄ aà yãma, í nawà, asa ↄ̃mɛ á wɛ̃ni ũ, i to à gɛ̃gɛ̃ bùsu pↄ́ à a lɛgbɛ̃̀ á deziↄnɛ Ablahaũ ń Izaakio ń Yakↄbuo à mɛ̀ á kpámá guu.