Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Hose

Hose 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɛ fa be, en xɛtɛ Alatala ma! Amasɔtɔ a bata en yibɔ, koni a mɔn en nakɛndɛyama nɛn. A bata en garin, koni a en maxɔlɔdene maxidima nɛn.
2Xii firin na dangu, a en niin birɛ en yi mɔn, a xii saxandeni a en yitɔn, en yi lu a yɛtagi.
3En xa Alatala kolon, en bira a kolonna fɔxɔ ra. Alo kuye yibaan to fama, a fan minima nɛn kɛnɛnni yati! A fama nɛn en xa alo tulen ɲɛmɛn na, alo furu tulen naxan bɔxɔni kunma.
4N nanse ligama ɛ tan na, Efirami bɔnsɔnna? N nanse ligama ɛ ra, Yuda bɔnsɔnna? Ɛ hinanna luxi nɛn alo xɔtɔn ma kundana, alo xiila naxan yolonma a xuya ayi mafurɛn!
5Nanara, n na ɛ yɛngɛma nɛn nabine ra, n na ɛ faxama nɛn n dɛɛn fala xuine ra. N ma kitine fixa alo kɛnɛnna.
6Amasɔtɔ hinanna rafan n ma dangu saraxan na. Ala kolonna dangu saraxa gan daxine ra.
7E bata layiri kala alo adamadiine, nayi e bata n yanfa.
8Galadi taan nafexi fe ɲaxi rabane nan na, han wuli funfune toma ayi.
9Alo mafu tiin naxanye muxune legedenma luxunni, saraxarali ganla fan bata faxan ti Siken taan kiraan xɔn, e gbalone raba.
10N bata fe ɲaxine to Isirayila yamaan yɛ: Efirami bɔnsɔnna bata yalunyaan liga, Isirayila bɔnsɔnna e yɛtɛ raxɔsima.
11I tan fan, Yuda, se xaba waxatin nagidixi i xa, n na fa n ma yamaan suxu muxune ra waxatin naxan yi.