Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Hose

Hose 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Samari kaane yulubine saranma e ra nɛn, amasɔtɔ e bata murutɛ e Ala xili ma. E faxama nɛn silanfanna ra, e dii ɲɔrɛne bira bɔxɔni, e ɲaxalan fudikanne kuine rabɔ ayi.
2Isirayila, fa Alatala ma, i ya Ala! Amasɔtɔ i hakɛne bata i rabira.
3Ɛ tubi Alatala ma ɛ a mafan falan na. Ɛ a fala a xa, ɛ naxa, “Nxu mafelu nxu hakɛne birin na, i nxu rasɛnɛ ki faɲi, alogo nxu xa tantun xuiin findi nxɔ saraxan na.
4Asiriya kaa mi nxu rakisɛ, nxu mi tema soone fari yɛngɛ xinla ma. Nxu mi fa a falɛ nxɔ se rafalaxine ma, ‘Nxɔ ala!’ Amasɔtɔ i tan nan kininkininma kiridine ma.”
5N na e xɔnfenma nɛn e na xun xɔn sigani. N na e xanuma nɛn fonisireyaan na, amasɔtɔ n ma xɔlɔn bata xɛtɛ e fɔxɔ ra.
6N luma nɛn Isirayila xa alo xiila, a tofanma nɛn alo gabalan fugaxina. A sabatima nɛn alo wudi binla naxanye Liban yamanani,
7alo wudi binla na maɲingi a faɲin na, a tofanma nɛn alo oliwi wudina, a xiri faɲin yi mini alo Liban suman fɔtɔnne.
8Yamaan fama Isirayila ma alo e soma wudi binla nan ninin bun. E maala mɔn fanma nɛn. E sabatima alo manpa binla na fuga. E xinla sɔtɔma nɛn alo Liban minseen faɲina.
9Efirami bɔnsɔnna, nanse mɔn nxu nun suxurene tagi? N tan nan i ramɛma, n yi n yengi sa i xɔn. N luma nɛn i xa alo wudi gbee xindena. I bogin sɔtɔma n tan nan na.
10Fekolonna nde ra? A xa feni itoe famu! Xaxilimane xa e yɛɛ to! Amasɔtɔ Alatalaa kirane tinxin, tinxin muxune sigan tima nɛn e xɔn, koni murutɛ muxune dagalanma ayi nɛn na yi.