Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Hose

Hose 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɛ xɔtani tɔn, yaxun godoma nɛn Alatala banxin ma alo singbinna. Amasɔtɔ yamaan bata n ma layirin kala, e yi murutɛ n ma sariyan ma.
2E sɔnxɔma n xinla ra: “Nxɔ Ala, nxu i kolon, nxu tan, Isirayila!”
3Koni, naxan fan, Isirayila bata a mɛ na ra, nanara yaxun birama nɛn a fɔxɔ ra.
4E bata mangane ti n ma yamarin mi naxan na, e bata kuntigine ti e mi n maxɔdin. E bata suxurene rafala e gbetine nun e xɛmane ra, nanara e raxɔrima nɛn.
5Ala bata i ya ɲinge dii suxuren nawoli ayi, Samari kaane! N ma xɔlɔn bata keli e xili ma han! Han waxatin mundun yi e tondɛ e rasariɲanɲɛ?
6A kelixi ɛ tan nan yii, ɛ tan Isirayila kaane. Walikɛna nde nan a rafalaxi, Ala mi a ra! Nanara, Samari a ɲinge dii suxuren kalama nɛn fefe!
7Naxan na fe ɲaxin nakeli, gbalon nan xɛtɛma a ma. Nanara, hali murutun tɔnsɔn keden, e mi a sɔtɔma xɛɛn ma. Xa na nde mini, na mi murutu fuɲi raminɛ. Hali na nde yi na nun, xɔɲɛne nan yi a donma.
8Isirayila bata kala! E tɔnɔn mi fa na siyane yɛ.
9E bata siga Asiriya yi, alo burunna sofanla naxan sa tima a danna. Nayi, Efirami bɔnsɔnna bata a yɛtɛ sara a suxurene ma.
10Hali e bata kantan tiine sara siyane tagi, iki n na e birin malanma nɛn, alogo e xa sa tɔrɔ ndedi Manga Gbeena goronne bun ma.
11Efirami bɔnsɔnna bata yulubi xafari saraxa gandene rawuya ayi, koni ne bata findi yulubi tongoden na.
12N bata n ma sariyane birin sɛbɛ e xa, koni e a toxi alo se xɔɲɛna.
13E saraxane ba, e kiseene rali, e a suben don. Koni ne mi rafan Alatala ma. Iki, Alatala xaxili e hakɛne xɔn, a e yulubine saranma e ra nɛn. E xɛtɛ Misiran bɔxɔn ma.
14Naxan Isirayila daxi e bata ɲinan na xɔn, e sa manga banxine ti. Yuda bata a taa ratangaxine rawuya ayi, koni n tɛɛn nafama nɛn e taane yi, a yi e yinne gan.