Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Hose

Hose 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1N to wa Isirayila bɔnsɔnna rakɛndɛya feni, Efirami bɔnsɔnna hakɛn mɔn yi keli. Samari a ɲaxun yi mini kɛnɛnni. Bayo e darixi yanfan soɛ. Muɲadene soma, mafu tiine yi lu tandeni.
2E mi e mirima fa fala n xaxili e ɲaxuyane birin xɔn. Iki e kɛwanle e rabilinxi, e hakɛne n yɛtagi waxatin birin.
3Itoe rafan mangan ma, koni e ɲaxu! E wulene rafan kuntigine ma.
4E birin yalunde. E kui feene wolonxi alo buru gandena. A na wolon, buru ganna mi fa a tɛɛn nafɛ keli burun bɔnbɔ waxatini han a yi te.
5Na kiini, mangana ɲaxaɲaxan lɔxɔni, kuntigine xunne yi keli dɔlɔn na. Mangan yi magele tiini itoe rasɛnɛ.
6E xaɲɛ alo sulun tɛɛna, e maso mangan na, e xa yanfan so a ma. E bɔɲɛ teen dɛgɛma nɛn kɔɛna ngaan na, xɔtɔnni a keli alo wonson tɛɛna.
7Isirayila kaane xaɲɛ alo sulun tɛɛna, e e kuntigine raxɔrima, e e mangane birin faxa. Anu, na sese mi n maxandima.
8Efirami bɔnsɔnna basanma siyane ra. Efirami bɔnsɔnna findixi buru xunna ra naxan fɔxɔ keden ganxi bode fɔxɔ mi ganxi.
9Xɔɲɛne a sɛnbɛn kalama koni a mi sikɛma. Foriyana a suxuma, koni a mi a rakɔrɔsima.
10Isirayilaa wason sereyaan bama a xili ma. Koni na birin kui, a mi xɛtɛma Alatala ma, a Ala, a yi a fen.
11Efirami bɔnsɔnna luxi nɛn alo ganba xaxilitarena naxan madaxuma sinma! A Misiran bɔxɔn xilima waxatina nde yi, a fa bira Asiriya mangane fɔxɔ ra.
12Xa e siga, n yalaan wolima nɛn e fari, n yi e rabira alo xɔlina. N yi e yulubine saran e ra, alo e rakolonxi kii naxan yi e malanni.
13Gbalona e xa, amasɔtɔ e e gima n ma! Fitina na e xa, amasɔtɔ e murutɛxi n ma. N yi waxi e xunba feni, koni e wulene falama n xun ma.
14E mi n maxandima e bɔɲɛne yi, koni e wugama e sadene nan ma. E kunfama donseen nun dɔlɔn fɔxɔ ra, koni e e masiga n tan na.
15N tan nan e maxaranxi, n yi sɛnbɛn fi e ma, koni e fe ɲaxine mirima n xili ma.
16Naxan kore, e mi xɛtɛma na ma, e yanfan tima alo xali yidɔxina. Nanara, e kuntigine faxama nɛn silanfanna ra, e dɛ ɲaxune fe ra. Misiran kaane yi e magele na ra.