Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Hose

Hose 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Alatala yi falan ti Beeri a dii xɛmɛn Hose xa, Yusiya yi mangayani Yuda yamanani waxatin naxan yi e nun Yotami nun Axasi nun Xesekiya. Isirayila Manga Yowasi a diin Yerobowan yi mangayani Isirayila yi na waxatini.
2Alatala to falan ti fɔlɔ Hose xa, a yi a fala a xa, a naxa, “Sa ɲaxalan yalunxina nde tongo, i dii yalunxine sɔtɔ, amasɔtɔ yamaan yalunyaan nan ligama, e Alatala rabeɲin!”
3A yi siga, a sa Gomɛrɛ tongo, Dibilayin ma dii tɛmɛna. Na yi fudikan, a dii xɛmɛn bari a xa.
4Alatala yi a fala a xa, a naxa, “A xili sa Yɛsɛreli, amasɔtɔ waxatidi mɔn, n Yehu a denbayaan ɲaxankatama nɛn amasɔtɔ e faxan ti nɛn Yɛsɛreli yi. N mɔn Isirayila mangayaan ɲanma nɛn.
5Na lɔxɔni, n na Isirayilaa yɛngɛ so xanla sɛnbɛn kalama nɛn Yɛsɛreli mɛrɛmɛrɛni.”
6Gomɛrɛ mɔn yi fudikan, a dii tɛmɛn bari. Ala yi a fala Hose xa, a naxa, “A xili sa ‘Kininkinintarena,’ amasɔtɔ n mi fa kininkininma Isirayila yamaan ma, n mi a mafeluma sɔnɔn.
7Koni n kininkininma nɛn Yuda tan ma, n yi a rakisi Alatala sɛnbɛni, a Ala. N mi e rakisɛ tanban na. Silanfanna mi a ra, yɛngɛn mi a ra, soone mi a ra, soo ragine mi a ra.”
8Gomɛrɛ yi “Kininkinintaren” dɛ ba, a fudikan, a dii xɛmɛn bari.
9Ala yi a fala, a naxa, “A xili sa ‘Kantarena,’ amasɔtɔ n ma yamaan mi fa ɛ ra, ɛ Ala mi n na.”