Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Hose

Hose 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Efirami bɔnsɔnna na yi falan ti, birin yi gaxuma nɛn. A yi binyaxi nɛn Isirayila yi. Koni a findi sɔn kanna nan na a Baali suxuren batu, a faxa.
2Iki e mɔn yulubin nan ligama, e sawurane rafalama gbeti xulunxin na. E kɔta suxure rafaladeni, koni xabuna wanla gbansanna nan e ra. A falama e ma a e adamane bama saraxan na! Koni ɲinge dii suxuren tan, e na tan sunbuma!
3Nanara, e ɲanma nɛn alo xɔtɔn ma kundana, alo xiila naxan yolonma xɔtɔnni, alo foyen se gbaxan naxan xalima lonna fari ma, alo tutin naxan minima banxi sulunna xɔn.
4Alatala nan n tan na, i ya Ala, naxan i raminixi Misiran yamanani. I nama ala gbɛtɛ kolon fɔ n tan. I rakisima mi na fɔ n tan.
5N yengi saxi i xɔn tonbonni, bɔxɔ xareni.
6Koni, n to e balo, e yi lugo. E to lugo, e bɔɲɛn yi waso ayi. Nanara, e ɲinanxi n xɔn.
7N luma nɛn e xa alo yatana, alo burunna ɲarina, n yi e suxu kiraan xɔn.
8N na e suxuma nɛn alo sube xaɲɛn naxan ma diiye baxi a yii. N yi e bɔɲɛni bɔ. N yi e don alo yatana. Burunna subene e yibɔma nɛn dungi dungin na.
9Isirayila, i ya kalan ni i ra, bayo i kelixi nɛn n xili ma, n tan, i ya mali ti faɲina.
10Iki, i ya Mangan minɛn? A xa i rakisi i ya taane birin yi! I ya kitisane minɛn, i yi a falama naxanye fe ra “Mangan so nxu yii e nun kuntigine?”
11N bata Mangan so i yii n ma xɔlɔni, n na a bama nɛn i yii n ma xɔlɔni.
12Efirami bɔnsɔnna hakɛn nun a yulubin namaraxi.
13Tɔrɔne fama nɛn a ma alo ɲaxanla kuiin na keli a ra. Koni dii xaxilitaren na a ra. A bari waxatin na a li, a mi tinɲɛ barɛ.
14N na e xunbama nɛn laxira sɛnbɛni, n yi e xunsara sayani. Faxana, i ya fitinan minɛn? Sayana, i ya faxa ti sɛnbɛn minɛn? N mi fa kininkininma.
15Hali a to sabatixi a ngaxakedenne tagi, Alatala sogetede foyen nafama nɛn keli tonbonni, a tigine nun xɔɲinne xɔri. E se xɔri ramaraden kui gelima nɛn.