Text copied!
CopyCompare
Muqeddes Kalam (latin yéziq) - Hoshiya

Hoshiya 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1«Kélinglar, Perwerdigarning yénigha qaytayli; Chünki U titma-titma qiliwetti, biraq saqaytidu; Uruwetti, biraq bizni téngip qoyidu.
2U ikki kündin kéyin bizni janlanduridu; Üchinchi küni U bizni tirilduridu, Biz Uning yüzi aldida hayat yashaymiz!
3We biz Uni bilidighan bolimiz! Biz Perwerdigarni tonush hem bilish üchün intilip qoghlaymiz! Uning bizni qutquzushqa chiqishi tang seherning bolushidek muqerrer; U yénimizgha yamghurdek, yer-zéminni sughiridighan «kéyinki yamghur»dek chüshüp kélidu!».
4I Efraim, séni qandaq qilsam bolar? I Yehuda, séni qandaq qilsam bolar? Chünki yaxshiliqinglar seherdiki bir parche buluttek, Tézdin yoqap kétidighan shebnemdektur.
5Shunga Men peyghemberler arqiliq ularni chépiwetken; Aghzimdiki sözler bilen ularni öltürüwetkenmen; Méning hökümüm tang nuridek chiqidu.
6Chünki Men qurbanliqlardin emes, belki méhir-muhebbettin, Köydürme qurbanliqlardin köre, Xudani tonush hem bilishtin xursenlik tapimen.  
7Biraq ular Adem-atidek ehdige itaetsizlik qilghan; Ular mana shu yol bilen Manga asiyliq qilghan.
8Giléad bolsa qebihlik qilghuchilarning shehiri; U qan bilen boyalghan.
9Qaraqchilar ademni paylighandek, Kahinlar topi Shekemge baridighan yolda qatilliq qilmaqta; Berheq, ular iplasliq qilmaqta.
10Israil jemetide yirginchlik bir ishni kördüm; Efraimning pahishiliki shu yerde tépilidu, Israil bulghandi.
11Yene sangimu, i Yehuda, térighan gunahliringning hosuli békitilgendur!