Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Hose

Hose 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isirayila kaane, ɛ Alatalaa falan namɛ! Amasɔtɔ kitina Alatala nun ɛ tan tagi. A naxa, “Lannaya mi fa na. Hinan mi na. Ala kolon mi fa yamanani ito yi.
2Dangan nun wulen nun faxan nun muɲan nun yalunyaan nan na. Gbalon bata gbo ayi, faxan tima a bode fari.”
3Nanara, ɛ yamanani xarama nɛn, a niimaseen birin yi xɔsi. Subene nun xɔline, hali baa yɛxɛne fan faxama nɛn.
4Koni muxu yo nama matandin ti, muxu yo nama yamaan mafala, amasɔtɔ kitina nxu nun saraxaraline nan tagi.
5Ɛ tan saraxaraline nun nabine tantanma kɔɛɛn nun yanyin na. Nanara, n na ɛ nga Isirayila faxama nɛn.
6N ma yamaan bata kala, amasɔtɔ kolonna dasaxi a ma. Bayo ɛ bata ɛ mɛ kolonna ra, n bata ɛ ba n ma saraxaraliyani. Bayo ɛ bata ɛ Alaa sariyan nabeɲin, n fan bata ɛ diine rabeɲin.
7Saraxaraline nɛma wuyɛ ayi, e yulubine fan gboma ayi. Nanara, n na e binyen masarama nɛn yagin na.
8E lugoma n ma yamaan yulubine xɔn. Yamaan hakɛne e nii yifanma e ma.
9A ligama nɛn saraxaraline ra alo yamana, n yi e kɛwanle saran e ra.
10E e dɛgema nɛn, koni e mi lugoma. E suxurene batuma, koni ne mi e rasabatima. Amasɔtɔ e bata Alatala rabeɲin, e yi e sɔbɛ so
11yalunyaan ma e nun dɔlɔ fonna nun dɔlɔ nɛnɛ minna. Ne nan e xaxinla kalaxi.
12N ma yamaan suxure wudine maxɔdinma, alo dunganna nan falan tiyɛ e xa. Amasɔtɔ yalunya xaxinla bata e ralɔ ayi, e yalunyaan ligama Ala ra.
13E saraxan bama geya gbeene xuntagi. E wusulanna ganma geyane fari, xanamu warine nun wudi tofaɲine nun kondene bun ma, e nun wudi belebelen naxanye ninin gbo. Nanara, ɛ dii tɛmɛne yalunyaan ligama e nun yalunden nan ɛ bitan gilɛne ra.
14N mi ɛ dii tɛmɛne yulubine saranma e ra bayo e yalunyaan ligama, hanma ɛ bitan gilɛne bayo yalunden nan e ra. Bayo ɛ tan yɛtɛn yalunyaan ligama ɛ nun yalundene, ɛ nun ɲaxalan yalunxine saraxan bama. Yama xaxilitarena a gima a bɔnɔni.
15Isirayila, xa i lu yalunyani, ɛ nama Yuda ti hakɛn ma, ɛ nama siga Giligali yi, ɛ nama te Beti-Aweni yi. Ɛ nama ɛ kɔlɔ Alatala xinli!
16Xa Isirayila murutɛxi alo ɲinge mataganxina, Alatala xa e masuxu di? Alo yɛxɛɛdina mɛrɛmɛrɛ faɲin ma.
17Efirami bɔnsɔnna muxune bata kankan suxure batun ma, e lu na!
18Xa e minseene bata dasa, e sa dangu yalunyaan ma. E mangane waxi yagin nan xɔn.

19Nanara, wuluwunla e xalima nɛn, e yi yagi e saraxane fe ra.