Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Ozee

Ozee 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1À mↄ wà ɛa ta Diiwa. Ɔ̃mɛ wá taitai, kási a wá gbã́gbãɛ. Ɔ̃mɛ wá kɛ́ ĩa, kási a ɛsɛkɛwàwɛ̃ɛɛ.
2Gↄↄpla gbɛa a wá lɛ́ ń láo, a gↄↄ àaↄ̃de zĩ́ i wá fɛlɛ, wíↄ kuaànↄ.
3Wà Dii dↄ̃ wà pɛ́lɛ aà dↄ̃ai. Lá gudↄa sea vĩo, a bↄ mↄ́wá, a mↄ́wá lán káabuan louwa, lán lou gbɛzã pↄ́ ì kwɛ tↄↄlɛwawa.
4Ɛflaiũ buiↄ, bↄ́ má kɛánↄi? Yudaↄ, bↄ́ má kɛánↄi? Á yeamazi dɛ lán suawaɛ, lán kↄↄkↄↄ fíi pↄ́ ì gɛ̃zɛawa.
5A yã́i tò ma á zↄ̃́ɛzↄ̃ɛ ń yã́ pↄ́ bↄ̀ ma lɛ́uo, ma á dɛdɛ ń ma ãnabiↄ yã́o. Ma yã́kpalɛkɛaánↄ bↄ̀ lán loupilɛawa.
6Gbɛ̃kɛkɛakↄ̃ɛ ↄ̃ má yei, i kɛ ma gbagbaa no. Ma dↄ̃a Lua ũ maa dɛ sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũa.
7Aa ma bàakuańnↄ yã́ gbòo, aa bↄ ma kpɛ Adama.
8Galada bùsudeↄá yãvãikɛnaↄnɛ, gbɛ̃dɛ'au mɛ́ ìↄ tɛ́ ń iau.
9Lá gbãamↄnɛdeↄ ì gbɛ̃́ↄ kpákpa, màa sa'on gãliↄ ì kɛ, aaì gbɛ̃́ↄ dɛdɛ Sikɛũ zɛ́u, we aaì dàakɛunɛ́.
10Ma yã́ pↄ́ ì dimá è Isailiↄwa, Ɛflaiũ buiↄ ńzĩa kpà gbãsĩkɛawa, Isailiↄ gbãlɛ̀.
11Á Yudaↄ sↄ̃ a ma vãikɛa guu, a ka kɛkɛa!