Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Hose

Hose 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sansi bili sabatixin nan yi Isirayila ra, naxan yi bogi gbeen tima. A bogine to wuya fɔlɔ, a yi fɔlɔ saraxa gandene rawuyɛ ayi. A yamanan to sabati fɔlɔ, a yi kide gɛmɛne maxidi.
2Bayo e bɔɲɛni taxunxi, iki na yalagin goronna sama e xun ma nɛn. Ala e saraxa gandene rabirama nɛn, a yi e kide gɛmɛne kala.
3Nayi, e a falama nɛn, e naxa, “Manga mi fa nxu yii, amasɔtɔ nxu mi gaxuxi Alatala yɛɛ ra. Hali mangana, a nɔɛ nanse ligɛ nxu xa?”
4E falane tima, e e kɔlɔma wulen fari, e layirine xidi. Nanara kitine bata wara ayi, alo sise xɔlɛne xɛɛ bixini.
5Samari kaane xaminma nɛn ɲinge dii suxurena fe ra naxan Beti-Aweni yi. Yamaan sunuma nɛn a fe ra. A saraxaraline fan sunuma nɛn a xa, naxanye yi sɛwama a binyeni, bayo a bata ba e yii.
6A xalima nɛn Asiriya yi, a fi Manga Gbeen ma. Efirami bɔnsɔnna yagima nɛn, Isirayila yagima nɛn a fe yitɔnxine xɔn.
7Samari nun a mangan fan ligama na kii nin, e xalima nɛn alo tamin naxan igen xun ma.
8Se ɲaxi batude matexine kalama nɛn, naxanye findixi Isirayilaa yulubin na. Ɲanle nun tansinne sabatima nɛn e saraxa gandene fari. E a falama nɛn geyane xa, e naxa, “Ɛ nxu yɛ maluxun!” E yi a fala yire matexine xa, e naxa, “Ɛ bira nxu fari!”
9Xabu i naxan liga Gibeya yi, Isirayila, i mɔn na yulubin fari! Ɛ luxi mɛnna nin! Yɛngɛn xa mi a ra naxan fe ɲaxi rabane lixi Gibeya yi?
10A na n kɛnɛn, n na e yulubine saranma e ra nɛn. Siyane e malanma nɛn e xili ma, alogo e xa e suxu, e yi e xidi e hakɛ wuyaxine fe ra.
11Anu, Efirami bɔnsɔnna yi luxi nɛn alo ɲinge gilɛ xuruxina, wanla rafan naxan ma. Nanara, n xun xidi wudin xidixi a xunna ma, n yi Efirami bɔnsɔnna rawali. Fɔ Yuda bɔnsɔnna xa xɛɛn bi. Fɔ Yaxuba bɔnsɔnna xa bɔxɔn nawali.
12Ɛ xa seen si tinxinni, ɛ sa hinanna nan sɔtɔma a xaba waxatini. Ɛ xɛɛ nɛnɛne sɛgɛ, bayo Alatala fen waxatin bata a li, han a yi fa, a sariya kɛndɛn sa ɛ xa.
13Koni ɛ tan bata seen si tinxintareyani, a xaba waxatini ɛ bata a saran ɲaxin sɔtɔ. Ɛ bata bogin don wulen naxan sɔtɔxi. Amasɔtɔ ɛ laxi ɛ yɛngɛ so wontorone ra, e nun ɛ sofa sɛnbɛmane,
14yɛngɛn kelima nɛn yamaan xili ma. Ɛ yinne birin kalama nɛn, alo Saliman to Beti-Aribeli taan kala waxatin naxan yi. Na waxatini, ngane nun diine faxa nɛn e bode xɔn.
15A ligama na kii fan yi nɛn Betɛli muxune ra, bayo e ɲaxu han! Na subaxan ma, Isirayila mangan halagima nɛn fefe!