Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Hose

Hose 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Efirami bɔnsɔnna n nabilinxi wulen na. Isirayila yamana n yanfama. Koni Yuda kaane mɔn biraxi Ala nan fɔxɔ ra, e lannayaan nabama e nun sariɲandene.
2Efirami bɔnsɔnna e masoma fe fufafune nan na, a luxi alo a foyen nan sagatanma fɛriɲɛn gbɛn! A wulen nun fe ɲaxin nawuyama ayi. A layirin xidima e nun Asiriya yamanan tagi, a Oliwi turen soma Misiran mangan yii.
3Alatala Yuda muxune makitima nɛn, a Yaxuba bɔnsɔnna wali ɲaxin saranma a ra nɛn, a yi a saren fi a kɛwanle ra.
4A a nga kui, Yaxuba yi a tada santinban suxu, a to fori, e nun Ala yi gerenna so.
5E nun malekan yi yɛngɛn so, a nɔɔn sɔtɔ. A yi wuga, a yi mayandin ti. Yaxuba Ala li Betɛli nin. E nun Ala falan ti mɛnna nin.
6Alatala, Ala Sɛnbɛn Birin Kanna nan yi na ra. Xili gbee kanna nan Alatala ra.
7I tan xa fa i ya Ala ma, i hinanɲɛ ayi, i sariyan suxu. I xaxili ti i ya Ala ra waxatin birin!
8Isirayila yanfan tima alo sarematina, ligase ɲaxin naxan yii. Muɲan nafan a ma.
9Efirami bɔnsɔnna bata a fala, “N bata bannaya han! N bata nafunla sɔtɔ, koni n ma wanla tɔnɔn nan a ra! Hakɛna hanma yulubi yo mi n ma.”
10Alatala nan n tan na, i ya Ala, naxan i rafaxi keli Misiran yamanani. N mɔn i radɔxɔma nɛn bubune bun alo yamaan yi kii naxan yi na waxatini.
11N bata falan ti nabine xa, e yi toone ti n xɔn. N bata sandane sa nabine xa.
12Xa suxurene Galadi yi, e yɛtɛɛn luma nɛn fuu! E ɲingene bama saraxan na Giligali yi, koni e saraxa gandene luma nɛn alo gɛmɛ malanxine xɛɛne ma.
13Yaxuba a gixi nɛn siga Arami yamanani, Isirayila yi wanla kɛ a ɲaxanla futu seen na, a yi xuruseene kantan.
14Alatala Isirayila raminixi nɛn Misiran bɔxɔni nabiin xɔn, a Isirayila kantan nabiin sabun na.
15Koni Efirami yi Ala raxɔlɔ gbeen ti. Nanara, a marigin mi a mafeluma a faxa tixin na, a a xɔnnantenyaan naxɛtɛma a ma nɛn.