Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Hose

Hose 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isirayila, i nama sɛwa, i nama ɲaxan alo siyaan bonne. Bayo, i to suxure xɔɲɛn batu, i findi yalunden nan na. Yalunden kɔntɔnna bata ɲaxun i dɛ murutu bɔnbɔdene birin yi!
2Koni ne murutu bɔnbɔdene nun manpa ige badene mi fa yamaan baloma mumɛ! Minseen dasama e ma nɛn.
3Amasɔtɔ, e mi luxi Alatalaa yamanani, Efirami bɔnsɔnna xɛtɛma nɛn Misiran yi, e yi donse haramuxine don Asiriya yi.
4E mi fa minse saraxane rabɔxɔnma Alatala xa. E saraxane mi a kɛnɛnɲɛ. E saraxan haramuxi alo ɲanden buruna. Naxanye na a don e e yɛtɛ raharamu. Bayo e buruna e tan yɛtɛɛn lugoma nɛn, a mi soma Alatalaa banxini mumɛ!
5Ɛ nanse ligama sali lɔxɔne yi, Alatala batu lɔxɔne yi?
6Hali e sa mini halagin bun, Misiran bɔxɔna e suxuma nɛn, e maluxun Nofi taani. Tansinne sabatima e yii se faɲine nun gbetin fari, ɲanle fan sabatima e bubune kui.
7Fe Saran lɔxɔne fama, fe yɛba lɔxɔne bata yiso. Isirayila bata sɔnxɔ, e naxa, “Kɔmɔn nan nabiin na, Alaa Niin naxan yi na daxuya falane nan tima.” Ɛ hakɛne nun ɛ xɔnnantenyaan bata gbo ayi de!
8Kantan muxun nan Efirami bɔnsɔnna ra n ma Ala xili ma. Nanara, luti ratixine nabina kiraan birin xɔn, Xɔnnantenyaan nan luxi a xa Alaa banxini.
9E bata so mayifu feene yi, alo naxan ligaxi Gibeya yi. Ala xaxili e hakɛne xɔn, a e yulubine saranma e ra nɛn.
10N to Isirayila to, a ligaxi alo ɲaxundanne tonbonni. N to ɛ benbane to, e ligaxi alo xɔdɛn bogi singena. Koni e yi siga Baali-Peyori mabinni, e yi e yɛtɛ taxu na yagi suxuren na, e raharamu alo e naxan batuma.
11Efirami bɔnsɔnna a binyen ɲanma nɛn alo xɔliin na tugan. Dii bari mi na, fudikanya mi na, se mi toma.
12E na e diine ragbo, n na e birin bama nɛn e yii. Gbalon ne xa, n na n mɛ e ra.
13N bata Efirami bɔnsɔnna sabatixin to yire faɲini alo Tire taana. Koni Efirami a diine soma nɛn faxa tiin yii.
14Alatala, a lan i xa nanse fi e ma? E ɲaxanle dii kuine kala, e xiɲɛne yi xara.
15E ɲaxuyaan birin yitaxi nɛn Giligali yi. N na e raɲaxuxi mɛnna nin e kɛwali ɲaxine fe ra. N na e kedima nɛn n ma banxini. N mi fa e rafanɲɛ mumɛ! Muxu murutɛxine nan e kuntigine birin na.
16Efirami bɔnsɔnna luxi nɛn alo sansiin naxan lisixi a ra, a salenne bata xara, a mi fa bogima sɔnɔn. Xa e diine bari, n na e rafan diine birin faxama nɛn.
17N ma Ala e rabeɲinma nɛn, amasɔtɔ e mi e tuli matixi a ra. E findima nɛn sigatine ra siyane tagi.