Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Hosea

Hosea 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nia daangada ga helekai, “Gidaadou gaa hula gi Dimaadua! Ma go Mee dela ne haga magibala gidaadou, gei go Mee dela belee haga hili gidaadou. Mee gu haga moholehole gidaadou, gei go Mee dela belee haga pikipiki tadau moholehole.
2Muli nia laangi e lua be e dolu, gei Mee ga haga hili gidaadou, gei gidaadou ga mouli i ono mua.
3Gidaadou ga hagamahi gi iloo Dimaadua. Mee ga hanimoi laa gi gidaadou, gadoo be di heni o nia laangi e hagadau, ge e hai gadoo be di uwa dela e doo gi hongo tenua.”
4Gei Dimaadua ga helekai, “Israel mo Judah, ma di aha dela belee hai ko Au adu gi goolua? Di gulu aloho i di Au gaa maa hua gi daha hagalimalima, gadoo be di magalillili o di luada, e hai labelaa be nia wai magalillili ala hua e ngudu ngoohia i di luada.
5Deelaa laa Au gu hagau adu agu soukohp guu hagi adu agu helekai hagi aga mono helekai ala e oho. Dagu mee dela e hiihai ginai Au i goodou le e modongoohia mai hua haga madammaa.
6Au e hiihai gi godou aloho dee ngudu, hagalee go godou manu ala e tigidaumaha. Au e hiihai bolo agu daangada la gi iloo ginaadou Au, laa hongo tigidaumaha dela e dudu mai gi di Au.
7“I di nadau ulu adu gi tenua i Adam, digaula gu oho dagu hagababa gi digaula.
8Gilead la di waahale e honu digau huaidu mo daaligi dangada.
9Digau hai mee dabu le e hai be di buini gau gaiaa dela e bala hagammuni e tali tangada. I hongo hogi di ala dela e hana gi di gowaa dabu i Shechem, digaula e daaligi dangada. Digaula e haihai nia mee huaidu aanei e daudali hua nadau hiihai.
10Au guu mmada gi di mee huaidu huoloo i Israel: Agu daangada guu hai di huaidu e dadaumaha gi nia ada balu ieidu.
11“Ge adu gi goodou, nia daangada o Judah, Au dagu madagoaa i golo e hagaduadua goodou labelaa i godou mee ala e haihai.