Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Hose

Hose 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Saraxaraline, ɛ ito ramɛ! Isirayila kaane, ɛ liga ki faɲi! Mangana denbayana, ɛ tuli mati! Amasɔtɔ kitina ɛ tan nan xili ma. Ɛ bata findi woson na Misipa yi, e nun luti ratixina Taboro geyaan ma.
2Ɛ bata yili tilinxin ge yamaan yɛɛ ra Sitimi yi. Koni n tan na feen saranma ɛ birin na nɛn.
3N na Efirami bɔnsɔnna kolon, Isirayila mi luxunxi n ma. Bayo iki, Efirami bɔnsɔnna, ɛ bata yalunyaan liga. Isirayila bata a yɛtɛ raxɔsi.
4E bata kankan e kɛwanle ma, e mi fa xɛtɛma e Ala ma. Amasɔtɔ yalunya xaxinla bata so e yi, bayo e mi fa Alatala kolon.
5Isirayilaa wason nan sereyaan bama a xili ma. Isirayila nun Efirami bɔnsɔnna muxune dagalanma ayi nɛn e hakɛni, Yuda fan birama nɛn e fɔxɔ ra.
6E na e yɛxɛɛ kurune nun ɲingene ba saraxan na, e Alatala fen, e mi a toɛ mumɛ bayo a bata keli e yɛ.
7E bata tinxintareyaan liga Alatala ra, e diine bari e yangane xa. Iki, kike keden peen nan luxi, e bɔxɔn yi kala.
8Ɛ xɔtaan fe Gibeya yi, ɛ xɔtaan fe Rama yi! Ɛ yɛngɛ so sɔnxɔni te Beti-Aweni yi! Bunyamin kaane, yaxune ɛ xanbi ra!
9Efirami bɔnsɔnna kalama nɛn Fe Saran lɔxɔni. N ɲɔndin nan falama Isirayila bɔnsɔnne xa iki.
10Yuda kuntigine bata liga alo naxanye e bɔxɔn dan gɛmɛne maxɛtɛma. N ma xɔlɔn fama e ma nɛn alo fufana.
11Efirami bɔnsɔnna ɲaxankataxi, a yalagixi, bayo a biraxi fe fune nan fɔxɔ ra.
12N bata Efirami bɔnsɔnna tɔrɔ alo setena, e nun Yuda bɔnsɔnna alo furena.
13Efirami bɔnsɔnna to a furen to, Yuda bɔnsɔnna to a furene dɛɛne to, Efirami bɔnsɔnna yi siga Asiriya yamanani, a xɛraan nasiga Manga Gbeen ma a mali feen na. Koni a mi nɔɛ ɛ rakɛndɛyɛ, a mi nɔɛ ɛ furen dɛɛne raxunbelɛ.
14Amasɔtɔ, n luma nɛn alo yatana Efirami bɔnsɔnna xa, alo yata gbeena Yuda bɔnsɔnna xa. N ne yibɔma nɛn, n siga e ra, muxu yo mi e bɛ n yii.
15N mɔn xɛtɛma nɛn n dɔxɔdeni, han e yi e ti e sɔnne ra, e n fen. E na tɔrɔ tun, e n fenma nɛn.