Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Hose

Hose 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Koni, Isirayila kaane fama wuyadeni ayi nɛn alo baan mɛɲɛnsinna naxan mi ligɛ, a mi yatɛ. A yi a falama e xa mɛnna nin, a naxa, ‘N ma yamaan mi ɛ ra!’ Koni e fa xili bama nɛn mɛnni, ‘Habadan Alaa diine.’ ”
2Yuda bɔnsɔnna nun Isirayila bɔnsɔnna e malanma nɛn, e kuntigi keden sugandi. E minima nɛn yamana gbɛtɛ yi, amasɔtɔ Ala yamaan na sabati lɔxɔn naxan yi, lɔxɔ gbeen nan na ra.
3Ɛ a fala ɛ tadane ma, “Alaa Yamana” e nun ɛ magilɛne, “Alaa Rafan Muxune!”
4Ɛ ɛ nga Isirayila maxadi, ɛ a maxadi, amasɔtɔ n ma ɲaxalan mi fa a ra, a xɛmɛ mi fa n na! A xa yalunde maxidi seene ba a yɛtagin ma, a yanga maxidi seene ba a xiɲɛ longonna ra.
5Xanamu, n na a ragelima nɛn, n yi a lu alo a bari lɔxɔni. N yi a lu alo tonbonna, n yi a findi bɔxɔ xaren na, n yi a faxa ige xɔnla ma.
6N mi kininkininɲɛ a diine ma, amasɔtɔ yalunde diin nan e ra.
7E nga yalunyaan liga nɛn, a yi e sɔtɔ, a a yɛtɛ rayagi, amasɔtɔ a a fala nɛn: “N birama nɛn suxurene fɔxɔ ra, naxanye n ma donseen nun n ma min igen soma n yii, e nun n ma yɛxɛɛ xabe dugin nun n ma taa dugina, e nun n ma turen nun n ma minsena.”
8Nanara, n na a kiraan nafaxama nɛn ɲanle ra n yi a rabilin yinna ra, alogo a nama fa a kiraan to.
9A sigama nɛn a yangane fɔxɔ ra, koni a mi e liyɛ. A e fenma nɛn, koni a mi e toɛ. Na xanbi ra, a a falama nɛn: “N xɛtɛma nɛn n ma xɛmɛn fɛma alo a fɔlɔni, amasɔtɔ n yi sɛwani mɛnni dangu iki ra.”
10A mi a kolon a n tan nan balon soma a yii, e nun minseen nun turena. N tan nan gbetin nun xɛmaan soma a yii fonisireyani, a yi e findi waliseen na Baali suxuren xa.
11Nanara, a balon nun minse bogin na mɔ, n na ba a yii. N na n ma yɛxɛɛ xabe dugin nun n ma taa dugin ba a yii naxanye yi lan e yi a ba a ragelixi.
12Iki n na a yagin naminima nɛn kɛnɛnni a yangane yɛɛ xɔri, muxu yo mi a bɛ n yii.
13N yi a sɛwan birin dan, a sanle, a kike nɛnɛne, a Matabu Lɔxɔne nun a binya lɔxɔne birin.
14N na a bogise binle nun a xɔdɛ binle kalama nɛn, a yi a falan naxanye ma, a naxa, “N saren ni itoe ra n yangane naxanye soxi n yii!” N ne findima fɔtɔnna ra nɛn, burunna subene yi e kala.
15Ala naxa, “N na a fe ɲaxin saranma a ra nɛn lɔxɔne fe ra a wusulanna gan Baali suxurene xa naxanye ma. A yi a maxidi a yiirasone nun a tunlasone yi, a siga a suxurene fɛma, a ɲinan n tan ma.” Alatalaa falan nan na ra.
16Nanara, n na a mabandunma nɛn, n yi a xali tonbonni, n fala faɲin ti a xa.
17N mɔn a bogise bili langane raxɛtɛma a ma nɛn mɛnni. Akori mɛrɛmɛrɛn yi findi yigin na. Isirayila sigin sama nɛn mɛnni alo a dii ɲɔrɛ waxatini, alo a keli Misiran yamanani lɔxɔn naxan yi.
18Na lɔxɔni, Alatalaa falan ni ito ra, a naxa, “I n xilima nɛn: ‘N ma xɛmɛna!’ I mi fa n xilima fa fala ‘N kanna, Baali.’

19N Baali suxurene xinle bama nɛn i dɛ, alogo e xinle nama fa fala.
20Na lɔxɔni, n layirin tongoma nɛn e nun burunna subene tagi, e nun xɔline nun bubuseene. N xanla nun silanfanna nun yɛngɛn bama nɛn bɔxɔn ma, n ma yamaan yi e sa bɔɲɛ xunbenli.
21N findima nɛn i ya xɛmɛn na habadan, n findi i ya xɛmɛn na tinxinna nun sariya kɛndɛn nun hinanna nun kininkininni.
22N findima nɛn i ya xɛmɛn na lannayani, i yi Alatala kolon.”
23Alatalaa falan ni ito ra, a naxa, “Na lɔxɔni, n ni i ya maxandin yabima nɛn, koren yi tule igen nagodo bɔxɔn ma.
24Bɔxɔn yi balon nun minse bogin nun turen namini. Ne yi Yɛsɛreli makone fan.
25N na Isirayila rasabatima nɛn bɔxɔn ma n yɛtɛ xa. N yi naxan ma fa fala ‘Kininkinintarena’ n kininkininma a ma nɛn. N yi naxan ma a ‘Kantarena.’ N na falama nɛn, n naxa, ‘N ma yamaan nan ɛ ra!’ Ne yi n yabi, e naxa, ‘N ma Ala.’ ”