Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - DANNIYƐƐRI

DANNIYƐƐRI 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mí nNɛbukɑnnɛsɑɑ kɛ̀ nní mbo n kpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ nɑɑti, dɛmɔu kɛ̀ dɛ̀ cèntì mɛsɑ̀ɑ̀.
2Kɛyènkɛ̀ mɑkɛ̀ kɛ̀ n duɔ́ kɛ́yɑ̀ tidɔuǹtì mɑtì kɛ̀ dɛ̀ n di mɛdiɛ̀ nkɛ́ m pĩ́ nkufɔ̃wɑɑ́.
3Kɛ̀ n duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ tíí mmɛciì nyɛmbɛ̀ bɛmɔu bɛ̀ɛ̀ bo Bɑbidɔnni kɛ̀ bɛ̀ bo n nɑ́kɛ́ dɛ kó tidɔuǹtì tu mù,
4bɛyuwúòmbɛ̀ nɛ̀ bɛtetiebɛ nɛ̀ bɛdiɛbɛ̀ nɛ̀ bɛdítíbɔmbɛ̀ bɛ̀ tùɔ̀kɛní dìì mɔ̀nnì kɛ̀ m bɛ̀ nɑ̀kɛ́ n dɔuǹtì. Òmɔù mɛ nyí nɑ kɛ bo n nɑ́kɛ́ tì tu mù.
5Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Dɑnniyɛɛri bɛ̀ do yu wè n kó dibɔɔ̀ yètìrì kɛ dɔ̀ Bɛtisɑsɑɑ, kɛ̀ Kuyie nkó Muyɑɑ́ nhò bonɛ̀, kòo tuɔkɛní kɛ̀ nh ò nɑ̀kɛ́ n dɔuǹtì.
6Kɛ̀ m bɛ́i nkɛ dɔ̀: Bɛtisɑsɑɑ fɔ̃́ nwèè bɑkɛ́ bɛpɑ̃ɑ̃bɛ̀ n yɛ̃́mu kɛ dò nKuyie nkó Muyɑɑ́ ndɑ bonɛ̀ kɛ̀ tìmɑtì ɔ̃ɔ̃ í ndɑ di, ɑ́ n nɑ́kɛ́ n yɑ̀ tìì dɔuǹtì bɛnkú mù.
7Ntɛ n duɔ́ kɛ yɑ̀ dɛ̀: N duɔ́ kɛ yɑ̀ mutie mɑmù mmu kɛ̀ mù yɛ̀nní kutenkù cuokɛ̀ kɛ dɛu mɛdiɛ̀.
8Kɛ kpenkɛ kɛ̀ mu bɑkɛ dèkɛ kɛ kɑ́ɑ́ ntiwɛtì. Kɛ̀ kutenkù kumɔu kɔbɛ mù wùó.
9Kɛ̀ mu fɑ̃ɑ̃̀tì wenni mɛsɑ̀ɑ̀ kɛ̀ mù pɛitɛ́ yɛbɛ. Dɛ̀ɛ̀ fòù kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ piɛti dɛ kó mudiì mu borɛ̀. Kɛ̀ tikpɑsĩ̀ntì diɛku mu dɛ́ɛ̀, kɛ̀ sinɔɔ cekù si yĩ́ɛ̃̀ntì mu bɑkɛ. Bɑ́ dɛ̀ɛ̀ botí kɛ̀ dɛ̀ mu nfòùnɛ̀.
10Kɛ̀ m bɑɑ nkpɑɑ́ duɔ́ n dɔ́ù ĩ́nkɛ̀ kɛ́yɑ̀ Kuyie ntɔ̃nnì mɑrì kɛ̀ dì cùtɛ́ní dɛĩ́nkɛ̀,
11kɛ́pĩɛ̃kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɔ̃ṹnɛ̀ dɛ kó mutie! Cíɛ́nɛ̀ mu bɑkɛ kɛ́yuo mmu fɑ̃ɑ̃̀tì kɛ́yɑɑ́ mu bɛ kɛ̀ tikpɑsĩ̀ntìi cíɛ́tɛ́ kɛ̀ tinɔ̀tìi ítɛ́ kɛ́yuo mmu bɑkɛ,
12kɛ́yóu kɛ̀ dikũ̀nnì nkpɑɑ́ fííkú nɛ̀ icĩɛ̃ ndikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ, kɛ́ dì pìtínnɛ́ timɑ́tì kó mɛfĩmmɛ nɛ̀ disɔɔwũɔ̃̀ kɔ̃mɛ. Kɛ̀ dìi mɑntɛ̀ kɛ́búútɛ́ nɛ̀ timɑɑ̀ntì kɛ́cɑ́ɑ́kɛ́ timútì tiwɑnwɑntì kɔ̃mɛ.
13Dɛ kó dikũ̀nnì tɛ̃́nkɛ bɑ́ mmɔkɛ mɛnitiyɛ̀mmɛ̀ bɛ̀ bo di duɔ́ nfɛɔ̃̀fɛ̀ kɔ̃mɛ kɛ̀ dìi cɑ́ɑ́kɛ́ timútì kɛ́ mmɛ ndò nkɛ dɔ̀ yɛbie nyɛ̀yiekɛ̀.
14Kuyie ntɔ̃rɛ̀ yɛɛ̀ nɑ̀kɛ́ dɛ kó tinɑ́ɑǹtì kɛ̀ dɛ̀ bo yie nkɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔuu bɑntɛ́ Kuyie n kùù bɑkɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ kuù bɑkɛ́mɛ̀ yɛkpɑ̀ɑ̀tìyɔ yɛmɔu kutenkù miɛkɛ, kɛ duɔ̀ ntikpɑ̀tì kù tì dɔ́nɛ̀ wè bɑ́ kòò tu osɑ́m̀pɔ́ù.
15Mí nhokpɑ̀ɑ̀tì Nɛbukɑnnɛsɑɑ n yɑ̀ tìì dɔuǹtì nti. Fɔ̃́ mBɛtisɑsɑɑ ɑ nɛ́ n nɑ́kɛ́ tì bɛnkú mù, nh ɛì kó mɛciì nyɛmbɛ̀ òmɔù í nɑ kɛ bo n nɑ́kɛ́ tì tu mù, fɔ̃́ mmɛ nyóó nɑmu kɛ yɛ̃́ Kuyie nkó Muyɑɑ́ ndɑ bonɛ̀mɛ̀.
16Kɛ̀ dɛ̀ɛ di Dɑnniyɛɛri bɛ̀ tu wè Bɛtisɑsɑɑ kóò kpeí mɛdiɛ̀ nkóò kɔkɛ́nɛ̀ dimɔ̀nnì sɑ́m̀pɔ́. Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Bɛtisɑsɑɑ ɑ bɑ́ɑ́ yóu kɛ̀ dɛ kó tidɔuǹtì nɛ̀ ti bɛnkùmɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ dɑ kɔkɛ́nɛ̀. Kɛ̀ Bɛtisɑsɑɑ ò tɛ̃́nnɛ́ kɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì, kɛ̀ dɛ kó tidɔuǹtì nɛ̀ tì bɛnkùmɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ do nwetínɛ̀ ɑ dootitɔbɛ̀ mbɛ!
17A yɑ̀ mùù tie kɛ̀ mù dɛu kɛ kpeńnì kɛ̀ mu bɑkɛ dèkɛ kɛ kɑ́ɑ́ ntiwɛtì kɛ̀ kutenkù kumɔu kɔbɛ mù wùó.
18Kɛ̀ mu fɑ̃ɑ̃̀tì wenni kɛ̀ mù pìɛ́kɛ́ yɛbɛ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ fòù kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ yɛ̀ yo, kɛ̀ tikpɑsĩ̀ntì diɛku mu dɛ́ɛ̀ nkɛ̀ sinɔɔ cekù si yĩ́ɛ̃̀ntì mu bɑkɛ ĩ́nkɛ̀.

19Okpɑ̀ɑ̀tì fɔ̃́ɔ̃̀ tu dɛ kó mutie, ɑ dɛukɛmu kɛ kpenkɛ, kɑ̀ɑ diɛkù tùɔ̀kɛ tiwɛtì kɑ̀ɑ kpɑ̀tì pitɛ́ kutenkù kumɔu.
20Dɛ kó difɔ̃nkúò kɑ̀ɑ yɑ̀ Kuyie ntɔ̃nnì kɛ̀ di cùtɛ́ní kɛĩ́nkɛ̀ kɛ nɑ́ɑ́ nkɛ tú: Kɔ̃ṹnɛ̀ dɛ kó mutie kɛ́bɔ nkɛ yóu dikũ̀nnì kɛ̀ dì nfííkú dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ kɛ̀ di dì pìtínnɛ́ mɛfĩmmɛ timɑ́tì kɔ̃mɛ nɛ̀ disɔɔwũɔ̃̀ kɔ̃mɛ kɛ̀ dìi mɑntɛ̀ kɛ́nwɛ̃ńnɛ̀ tiwɑnwɑntì kɛ dɔ̀ yɛbie nyɛ̀yiekɛ̀.
21Okpɑ̀ɑ̀tì ntɛ dɛ kó tidɔuǹtì bɛnkú mù. Kuyie nkùù bɑkɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ kuù tì tɑ̃ɑ̃tɛ́ ɑ kpɛ́í.
22Bɛ̀ yóó dɑ bɛtimu bɛnìtìbɛ̀ cuokɛ̀! Kɑ̀ɑ nwɛ̃nnɛ́ tikpɑsĩ̀ntì kɛ bo kɛ cɑ́ɑ́ ntimútì fɛnɑ̀ɑ̀fɛ̀ kɔ̃mɛ, kɛ̀ timɑɑ̀ntì dɑ búútɛ́ kɑ̀ɑ mbo dɛ kó mɛborimɛ miɛkɛ kɛ dɔ̀ yɛbie nyɛ̀yiekɛ̀. Dɛ kó yɛbie nkó mɛpɛ̃ɛ̃tímɛ̀ miɛkɛ ɑ bo bɑntɛ́ kɛ dò nKuyie nkùù bɑkɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ kuù bɑkɛ́ yɛkpɑ̀ɑ̀tìyɔ yɛmɔu kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kɛ duɔ̀ ntikpɑ̀tì kù tì dɔ́ nwè.
23Mutie kũ̀nnì bɛ̀ yóu dì nɛ̀ icĩɛ̃ ndɛndɛ bɛnkú kɛ tú: Bɛ̀ yóó wɛ̃tɛ kɛ dɑ duɔ́mmu tikpɑ̀tì ɑ bo bɑntɛ́ dìì mɔ̀nnì kɛ dò nKuyie nkuù bɑkɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀,
24nɛ̀ dɛ kpɛ́í n dɑ bɑ́ɑ́mmu okpɑ̀ɑ̀tì kɛ tú, ɑ kéntɛ́ itié n yóó dɑ duɔ́ nyì. Yóu ɑ yɛi nnɛ̀ mɛyetímɛ̀ ɑ dɔɔri mɛ̀, kɛ́ndɔɔri dɛ̀ɛ̀ wenni, kɛ́ndɔɔri bɛcĩ̀rìbɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ̀ dɛ̀ yɛ̀mmɛ ɑ́ nsɔkɛ́ mɛborimɛ sɑ̀ɑ̀mɛ̀ miɛkɛ.
25Bɛ̀ do nɑ̀kɛ́ tìì kó dimɑ̀ɑ̀ okpɑ̀ɑ̀tì Nɛbukɑnnɛsɑɑ kɛ̀ tìi dɔ̀ɔ̀.
26Dɛ̀ mɔ̀kɛ dìì mɔ̀nnì dibenni dìmɑ́ɑ̀ kòo ncentì o kpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kudɑ̀nkù ĩ́nkɛ̀ Bɑbidɔnni,
27kɛ́pĩɛ̃kɛ́ kɛ dɔ̀: Ntɛ Bɑbidɔnni dihɛì diɛrì! Míì dì mɑɑ́ nɛ̀ n nɔu! N dɛumu kɛ kpeńnì kɛ nɔ nkɛ dɔɔri dɛmɔu kɛ̀ dɛ̀ wenni.
28Ò kpɑɑ́ mɛ nnɑ́ɑ́ nkɛ̀ mɛtɑmmɛ̀ mɑmɛ̀ɛ bɛ́inní kɛĩ́nkɛ̀ kɛ dɔ̀: Okpɑ̀ɑ̀tì Nɛbukɑnnɛsɑɑ bɛ̀ dɑ cṹũmmu tikpɑ̀tì!
29Bɛ̀ yóó dɑ bɛtimu bɛnìtìbɛ̀ cuokɛ̀ kɑ̀ɑ nwɛ̃ńnɛ̀ tiwɑnwɑntì kɛ fòù, kɛ́ncɑ́ɑ́ timútì fɛnɑ̀ɑ̀fɛ̀ kɔ̃mɛ, kɛ́mbo dɛ kó mɛborimɛ miɛkɛ kɛ dɔ̀ yɛbie nyɛ̀yiekɛ̀. Dɛ kó difɔ̃nkúò kɑ̀ɑ bɑntɛ́ kɛ dò nKuyie nkùù bɑkɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ kuù bɑkɛ́ yɛkpɑ̀ɑ̀tìyɔ yɛmɔu kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kɛ duɔ̀ ntikpɑ̀tì kù tì dɔ́nɛ̀ wè.
30Dɛndɛ bɑ̀mbɑ̀ nkɛ̀ dɛ kó tinɑ́ɑǹtìi dɔɔ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛti Nɛbukɑnnɛsɑɑ bɛnìtìbɛ̀ cuokɛ̀, kòo ncɑ́ɑ́ ntimútì fɛnɑ̀ɑ̀fɛ̀ kɔ̃mɛ, kɛ̀ timɑɑ̀ntìi ò bùútɛ́, kòo yùtìi okɛ̀ kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ fɛtúúfɛ̀ kó ticìtì, kòo nɔ́nkuótìi nɑɑ́nnɛ̀ sinɔɔ kpɛti.
31Yɛbie nyɛ̀yiekɛ̀ kó difɔ̃nkúò, mí nNɛbukɑnnɛsɑɑ kɛ̀ m bɔ́útɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɛ̀ mɛnitiyɛ̀mmɛ̀ɛ wɛ̃tɛ kɛ́ n tɑ, kɛ̀ n sɑ̃ntɛ Kuyie nkùù bɑkɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ kù bomɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀, kɛ́ nku nsɑ̃ntí kɛ tú: A dɛumu, ɑ kpɑ̀tì í mɔkɛ kumɑ̀nku, ɑ bɑkɛ́ sɑ̃́ɑ̃̀ nwe.
32Kutenkù kɔbɛ bɑ́ kɛ̀ bɛ̀ sũ ɑ í bɛ̀ kɑ̀ɑ̀nnɛ̀, ɑ dɔɔri ɑ dɔ́mɛ̀ mmɛ kɛtenkɛ̀ kɔbɛ nɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀ kɔbɛ. Òmɔù bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́yetɛ ɑ yɛ̃ mmù yoo ò dɑ sɛi.
33Dɛ mɔ̀nnì ndi n wɛ̃̀tɛ kɛ pɛ̀tɛ́mɛ̀ mɛyɛ̀mmɛ̀ mɛ̀ɛ̀ do te kɛ̀ n kpɑ̀tì ndɛu, kɛ̀ n kó bɛtũ̀mbɛ̀ nɛ̀ bɛkperíbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃tɛ kɛ́ n yúní, kɛ̀ Kuyie nni nduɔ́ ntikpɑ̀tì, kɛ̀ n yètìrì nɛ́ dɔkɛ dɛukɛ kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ dì do dòmmɛ̀.
34Dɛ mɔ̀nnì mí nNɛbukɑnnɛsɑɑ kɛ̀ m bɛ́i nkɛ dɔ̀: Dɛɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ n sɑ̃ntɛ fɔ̃́ nKuyie nkɛ dɑ dɛ́úkùnko. A dɔɔri dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ sìɛ́mu. A tɔ̃mmú mumɔu wennimu, kɑ̀ɑ nɔ nkɛ kɛ̃́kùnko sifeí yɛmbɛ̀.