Text copied!
CopyCompare
תנ ך עברי מודרני - עָמוֹס

עָמוֹס 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1כה אמר יהוה על שלשה פשעי מואב ועל ארבעה לא אשיבנו על שרפו עצמות מלך אדום לשיד׃
2ושלחתי אש במואב ואכלה ארמנות הקריות ומת בשאון מואב בתרועה בקול שופר׃
3והכרתי שופט מקרבה וכל שריה אהרוג עמו אמר יהוה׃
4כה אמר יהוה על שלשה פשעי יהודה ועל ארבעה לא אשיבנו על מאסם את תורת יהוה וחקיו לא שמרו ויתעום כזביהם אשר הלכו אבותם אחריהם׃
5ושלחתי אש ביהודה ואכלה ארמנות ירושלם׃
6כה אמר יהוה על שלשה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעלים׃
7השאפים על עפר ארץ בראש דלים ודרך ענוים יטו ואיש ואביו ילכו אל הנערה למען חלל את שם קדשי׃
8ועל בגדים חבלים יטו אצל כל מזבח ויין ענושים ישתו בית אלהיהם׃
9ואנכי השמדתי את האמרי מפניהם אשר כגבה ארזים גבהו וחסן הוא כאלונים ואשמיד פריו ממעל ושרשיו מתחת׃
10ואנכי העליתי אתכם מארץ מצרים ואולך אתכם במדבר ארבעים שנה לרשת את ארץ האמרי׃
11ואקים מבניכם לנביאים ומבחוריכם לנזרים האף אין זאת בני ישראל נאם יהוה׃
12ותשקו את הנזרים יין ועל הנביאים צויתם לאמר לא תנבאו׃
13הנה אנכי מעיק תחתיכם כאשר תעיק העגלה המלאה לה עמיר׃
14ואבד מנוס מקל וחזק לא יאמץ כחו וגבור לא ימלט נפשו׃
15ותפש הקשת לא יעמד וקל ברגליו לא ימלט ורכב הסוס לא ימלט נפשו׃
16ואמיץ לבו בגבורים ערום ינוס ביום ההוא נאם יהוה׃