Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Amos

Amos 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dimaadua e helekai, “Nia daangada o Moab gu haihai nadau huaidu e logowaahee, gei Au ga hagaduadua digaula. Digaula gu hagalee hagalaamua nia iwi o di king o Edom, guu dudu nia maa gii hai nia lehu.
2Deelaa di mee ne hidi iei Au, ga hagau ia dagu ahi gi hongo tenua go Moab, gaa dudu nia abaaba mau dangihi hai dauwa o Kerioth. Digau Moab gaa mmade i di madagoaa digau dauwa ma ga wwolowwolo mo di iliili nadau labaa.
3Au ga daaligi di tagi o Moab mo nia gau aamua o tenua deelaa.”
4Dimaadua e helekai, “Nia daangada o Judah gu haihai nadau huaidu e logowaahee, gei Au ga hagaduadua digaula. Digaula gu haga balumee agu agoago gu hagalee haga gila aga agu haganoho. Nia balu god o nadau maadua mmaadua ala nogo daumaha ginai i mua, la gu dagi gee digaula gi mogowaa loo.
5Deelaa di hai ne hidi iei Au, ga hagau ia dagu ahi gi hongo Judah gaa dudu nia abaaba mau dangihi hai dauwa o Jerusalem.”
6Dimaadua e helekai, “Nia daangada Israel gu haihai nadau huaidu e logowaahee, gei Au ga hagaduadua digaula. Digaula e hui gi daha digau hai mee donu ala e deemee di hui nadau boibana, mo digau hagaloale ala e dee dohu di hui nadau hiiwae.
7Digaula e dagadagahi gi lala digau paagege mo digau deai nadau hagamaamaa ai. Digaula e hono digau hagaloale gi daha mo nadau ala. Tama daane mo dono damana e hai nnangaahai o taga hai lodo ang gi di hege ahina e dahi, mo di haga milimilia dogu ingoo dabu i nau haihai beelaa.
8Digaula e noho i nadau gowaa hai daumaha i lodo nadau gahu ala ne kae boibana i baahi digau hagaloale. I lodo di Hale Daumaha o di nadau God, gei digaula e inu nia waini ala ne gaamai i digau hagaloale ala gu boibana ang gi ginaadou.
9“Agu daangada nei, ma go goodou dela ne hidi iei Au ne daaligi digau Amor huogodoo ala e lloowehaa gadoo be nia laagau ‘cedar’ gei e maaloo dangihi gadoo be nia laagau ‘oak’.
10Au gu daa mai goodou gi daha mo Egypt, gu dagi mai goodou i lodo di anggowaa i nia ngadau e madahaa, gu dugu adu gi goodou tenua o digau Amor bolo gi hai mee ginai goodou.
11Au gu hili aga hunu dama daane i godou dama bolo e hai nia soukohp, mo hunu dama daane belee hai nia Nasarait. “Goodou, go nia daangada Israel, ma hagalee donu dagu hai beenei? Ko Au go Dimaadua deenei e helehelekai.
12Gei goodou guu hai nia Nasarait gi inumia nia waini, gei gu hai anga gi nia soukohp bolo gi hudee haga dele ina agu helekai.
13Malaa, Au gaa beehi goodou gi lodo di gelegele o godou guongo, gei goodou gaa dogi gi nua gadoo be di kulumaa dela ma gaa honu i nia lii palaawaa.
14Digau ala e maamaa di llele la ga deemee labelaa di llele hagammuni, gei digau maaloo ga paagege, digau dauwa ga deemee di benebene nadau mouli.
15Digau ala e hai hegau gi nia maalei ga deemee di tuu gii mau, digau ala e llele ga deemee di llele gi daha, gei ogo digau ala e llele i hongo nia hoodo ga deemee di llele hagammuni bolo gi mouli ginaadou.
16I di laangi deelaa, digau dauwa ala koia e maaloo gaa kili gi daha nadau goloo dauwa, gaa hula gaa llele.” Aanei go nnelekai Dimaadua ala ne hai.