Text copied!
CopyCompare
Muⱪeddes Kalam (yǝngi yeziⱪ) - Amos

Amos 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Pǝrwǝrdigar mundaⱪ dǝydu: —«Moabning üq gunaⱨi, bǝrⱨǝⱪ tɵt gunaⱨi üqün, uningƣa qüxidiƣan jazani yandurmaymǝn, Qünki u Edomning padixaⱨining ustihanlirini kɵydürüp ⱨak ⱪiliwǝtti.
2Ⱨǝm Mǝn Moab üstigǝ ot ǝwǝtimǝn, Ot Keriotning ordilirini yutuwalidu; Wǝ Moab quⱪan-sürǝnlǝr bilǝn, ⱪiya-qiyalar bilǝn, kanay sadasi bilǝn ɵlidu.
3Wǝ Mǝn ularning ⱨakimini arisidin üzüp taxlaymǝn, Uning ǝmirlirini uning bilǝn billǝ ɵltürüwetimǝn, — dǝydu Pǝrwǝrdigar.
4Pǝrwǝrdigar mundaⱪ dǝydu: — «Yǝⱨudaning üq gunaⱨi, bǝrⱨǝⱪ tɵt gunaⱨi üqün, uningƣa qüxidiƣan jazani yandurmaymǝn, Qünki ular Pǝrwǝrdigarning Tǝwrat-ⱪanunini kǝmsitti, Uningdiki bǝlgilimilǝrgǝ ǝmǝl ⱪilmidi; Ularning sahtiliⱪliri ɵzlirini adaxturup ⱪoydi; ularning ata-bowilirimu bularƣa ǝgixip mangƣanidi.
5Ⱨǝm Mǝn Yǝⱨuda üstigǝ ot ǝwǝtimǝn, Ot Yerusalemning ordilirini yutuwalidu.
6Pǝrwǝrdigar mundaⱪ dǝydu: — Israilning üq gunaⱨi, bǝrⱨǝⱪ tɵt gunaⱨi üqün, uni jazasidin ⱪayturmaymǝn, Qünki ular ⱨǝⱪⱪaniylarni kümüxkǝ setiwǝtti, Yoⱪsul adǝmni bir jüp qoruⱪⱪa setiwǝtti;
7Ular namratlarning bexidiki qang-topilirini box ⱪoyuwǝtmǝydu, Ajiz mɵminlǝrning nesiwisini ⱪayriwalidu; Ata-bala ikkisi Mening muⱪǝddǝs namimni bulƣap, ohxax bir ⱪizning yeniƣa tǝng baridu.
8Ular ⱪizlarni ⱨǝmmǝ ⱪurban'gaⱨning yeniƣa elip berip, Ⱪǝrzgǝ rǝnigǝ ⱪoyƣan kiyim-keqǝklǝr üstidǝ ular bilǝn yatidu; Ular ɵz ilaⱨining ɵyidǝ jǝrimanǝ bilǝn alƣan xarabni iqmǝktǝ.
9Biraⱪ Mǝn Amoriylarni ularning aldidin ⱨalak ⱪilƣanmǝn, Amoriylar kedir dǝrihidǝk egiz, dub dǝrihidǝk küqlük bolƣan bolsimu, Mǝn üstidin uning mewisini, astidin yiltizlirini ⱨalak ⱪildim.
10Ⱨǝm Amoriylarning zeminini igilixinglar üqün, Silǝrni Misir zeminidin elip qiⱪip, Ⱪiriⱪ yil qɵl-bayawanda yetǝklidim.  
11Silǝrning oƣulliringlardin bǝzilirini pǝyƣǝmbǝr boluxⱪa, Yigitliringlardin bǝzilirini «Nazariy» boluxⱪa turƣuzdum. Xundaⱪ ǝmǝsmu, i Israil baliliri? — dǝydu Pǝrwǝrdigar.
12Biraⱪ silǝr Nazariylarƣa xarab iqküzdunglar, Ⱨǝm pǝyƣǝmbǝrlǝrgǝ: «pǝyƣǝmbǝrlik ⱪilmanglar» — dǝp buyrudunglar.
13Mana, Mǝn silǝrni basimǝn, Huddi liⱪ ɵnqǝ besilƣan ⱨarwa yǝrni basⱪandǝk, silǝrni besip turimǝn;
14Ⱨǝm qapⱪurlarningmu ⱪaqar yoli yoⱪaydu, Palwan ɵz küqini ixlitǝlmǝydu, Zǝbǝrdǝs batur ɵz jenini ⱪutⱪuzalmaydu.
15Oⱪyani tutⱪuqi tik turalmaydu; Yǝltapan ⱪaqalmaydu, Atⱪa min'güqi ɵz jenini ⱪutⱪuzalmaydu.
16Palwanlar arisidiki ǝng jigǝrlik baturmu xu künidǝ yalingaq ⱪeqip ketidu, — dǝydu Pǝrwǝrdigar.