Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Amɔsu

Amɔsu 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nɛ, Yinni Gusunɔ nɑ nɛɛ, Mɔɑbubɑn torɑnu nu kpɛ̃ɑ. Yen sɔ̃, nɑ ǹ nɛn himbɑ ɡɔsiɑmɔ. Domi bɑ Edɔmun sinɑ bokon kukunu dɔ̃ɔ mɛni nu kuɑ torom.
2Yen sɔ̃, kon de bu Mɔɑbubɑn tem dɔ̃ɔ mɛni kpɑ u ben wuu Keriɔtun dii ɡeenu di mɑm mɑm. Kpɑ Mɔɑbu be, bu kɑm ko tɑbu ɡberɔ, sɑnɑm mɛ tɑbu swĩɑ bɑ kɔbi soomɔ, bɑ kuuki mɔ̀.
3Kon ben sinɑ boko kɑ win tɑbu sinɑmbu kpuro kpeerɑsiɑ. Nɛ, Yinni Gusunɔwɑ nɑ yeni ɡeruɑ.
4Nɛ, Yinni Gusunɔ nɑ nɛɛ, Yudɑbɑn torɑnu nu kpɛ̃ɑ. Yen sɔ̃, nɑ ǹ nɛn himbɑ ɡɔsiɑmɔ. Domi bɑ nɛn woodɑbɑ yinɑ. Bɑ ǹ ye mɛm nɔɔwɛ. Mɑ bɑ bũnun weesu swĩi, ni ben bɑɑbɑbɑ bɑ rɑɑ swĩi. Mɑ nu derɑ bɑ ɡɛrɑ nɛn swɑɑn di.
5Yen sɔ̃, kon de bu ben tem dɔ̃ɔ mɛni. Kpɑ u ben wuu Yerusɑlɛmun dii ɡeenu di mɑm mɑm.
6Nɛ, Yinni Gusunɔ nɑ nɛɛ, bɛɛ Isirelibɑ, bɛɛn torɑnu nu kpɛ̃ɑ. Yen sɔ̃, nɑ ǹ nɛn himbɑ ɡɔsiɑmɔ. Domi i ɡemɡibu dɔrɑ i kɑ bɛɛn dibu wɑ i mwɑ. Mɑ i kɑ sɑ̃ɑrobu bɑrɑnun ɡobi kɔsinɑmɔ.
7I rɑ n kĩwɑ i wɔnwɔndobu tɑɑre kpɑ bɑ n wiru tuɑ sɑ̃ɑ nuku sɑnkirɑnun sɔ̃. Kpɑ i n bwɛ̃ɛbwɛ̃ɛbu dɑm dɔremɔ. Bii kɑ bɑɑ bɑ kɑ kurɔ turo mɛnnɑmɔ. Nɡe mɛyɑ i kɑ nɛ, Yinni Gusunɔn yĩsi dɛɛrɑru sɑnkumɔ.
8I rɑ n kpĩ kpĩ bɛɛn bũnun nuunɔ yɑ̃nu wɔllɔ ni i tɔrubɑ mwɑ, kpɑ i n tɑm nɔrumɔ mɛ i yokumɑ.
9Kɑ mɛ, nɑ Amɔrebɑ kɑm koosiɑ mɑm mɑm bɛɛn sɔ̃, be, be bɑ ɡunu nɡe dɑ̃ɑ ye bɑ mɔ̀ sɛduru. Mɑ bɑ dɑm mɔ nɡe dɑ̃ɑ dɑmɡiɑ.
10Mɛyɑ nɑ bɛɛ yɑrɑmɑ Eɡibitin tem di. Mɑ nɑ bɛɛ kpɑrɑ ɡbɑburɔ wɔ̃ɔ weeru n kɑ bɛɛ Amɔre ben tem wɛ̃.
11Nɑ sɔmɔbu seeyɑ bɛɛn bibu sɔɔ. Mɑ nɑ ɡɑbu ɡɔsɑ nɛn sɔ̃ bɛɛn ɑluwɑɑsibɑ sɔɔ, mɑ bɑ mɑn tii wɛ̃ bɑ bɔ̃ruɑ bu ku tɑm nɔ. Bɛɛ Isirelibɑ ɡeemɑ? Nɡe weesɑ. Nɛ, Yinni Gusunɔwɑ nɑ yeni bikiɑmɔ.
12I derɑ be nɑ ɡɔsɑ mi, bɑ tɑm nɔrɑ. Mɑ i nɛn sɔmɔbu woodɑ wɛ̃ i nɛɛ, bu ku mɑɑ tɔmbu nɛn ɡɑri sɔ̃.
13Wee tɛ̃, kon bɛɛ munku muku muku nɡe mɛ nɑɑ kɛkɛ ye yɑ dĩɑnu sɔɔwɑ yɑ rɑ tem kɔsuku.
14Yen dɔmɑ te, wɑsi kɑsɑnuɡibɑ kun mɑɑ kpɛ̃ bu dukɑ su. Dɑmɡibɑ kun mɑɑ kpɛ̃ bu ben dɑm dendi bu kɑ ɡɑ̃ɑnu ko. Mɛyɑ tɑbu durɔ dɑmɡibɑ kun mɑɑ kpɛ̃ bu ben wɑ̃ɑru wɔrɑ.
15Tɛn towobɑ kun mɑɑ kpɛ̃ bu kɑ tii yinɑ. Be bɑ mɑɑ nɑɑsu sɑ̃u, bɑ ǹ kisirɑmɔ. Mɛyɑ mɑɑsɔbɑ kun mɑɑ kpɛ̃ bu we ben dumin dukin sɑɑbu.
16Be bɑ sɑ̃ɑ tɑbu durɔ dɑmɡibu be sɔɔ dɔmɑ te, bɑ koo ben tɑbu yɑ̃nu kɔ̃wɑ bu duki su nɔm dirɑ. Nɛ, Yinni Gusunɔwɑ nɑ yeni ɡeruɑ.