Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - आमोस

आमोस 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1परमप्रभु यावेमी “गो मोआब आ ३ खेयप नु ४ खेयप मरिम्‍शो प‍शो आ पर्बम ततीके सजाइ मतेक्‍नुङ। मारदे हना मेकोमी एदोम ङा पिप आन रुश चोप्‍तु। यसैया १५:-; येरमीया ४८:-
2मोपतीके गो मोआब रागीम मी सुइक्‍नुङ। मेकोमी गारो हिरशो केरयोथ ङा बोल्‍यो दरवार खतम पोक्‍ब। मिनु मोआब ङा मुर लडाइ, शुश रेयके नु तुराही ग्री‍शोम बेक्‍नीम।
3गो मेको आ सासन पाइब नु मेको आ ठेयब गेय पाइब नेल्‍ल आन कली मेको नु काथा साइक्‍नुङमी” दे परमप्रभु यावेमी देंत। गन्‍ती २४:१७
4मिनु परमप्रभु यावेमी “गो यहूदा आ ३ खेयप नु ४ खेयप मरिम्‍शो प‍शो आ पर्बम ततीके सजाइ मतेक्‍नुङ। मारदे हना मेकोपुकीमी परमप्रभु यावे आ अरेशो लोव़ मटीम। आ फुल्‍लुम मुशा ब्रेक्‍शो लोव़ मपाम। मेकोपुकीम आन किकी पिपीम खोदेंशो पा जोल लोव़ थमा सुइश्‍शा हें‍थे गाक्‍तेक्‍म।
5मोपतीके गो यहूदा रागीम मी सुइक्‍नुङ। मेकोमी यरूसलेम ङा बोल्‍यो दरवार खतम पोक्‍ब” दे परमप्रभु यावेमी देंत। होसे ८:१४
6मिनु परमप्रभु यावेमी “गो इस्राएल आ ३ खेयप नु ४ खेयप मरिम्‍शो प‍शो आ पर्बम ततीके सजाइ मतेक्‍नुङ। मारदे हना मेकोपुकीमी ठीक पाइब आन कली चांदी के क्‍येटीम नु मारेइ मथीब आन कली जोर का चेपल ताक्‍शा लेयतेक्‍म। आमोस ८:६
7मिनु प्रुङग आन पिया फुरकुम खोल्‍शा दिम्‍नीम। श्‍येत जाइब आन कली नेप्‍शा ग्रुंइनीम। पोबु निम्‍फा मीश आल का नु बाक्‍शा, आं नें ग्रांग्रा दिशो सेल्‍नीम। आमोस ८:४
8मेको आन देवता थानम जाकटी वोइश्‍शो वा तार बाक्‍शा, सजाइ आ पा ङा थाप्‍शो क्‍येटीम, अङगुर शांबु ग्‍याप्‍शा तूनीम। प्रस्‍थान २२:२५
9गो मेको आन ङोंइती रे एमोरी आन कली साइक्‍ता‍मी। मेकोपुकी लेबानोन ङा लाइश्‍शो रवा खोदेंशो लाइश्‍शो नु बोल्‍यो बाक्‍तेक्‍म। गो मेको आन इर ङा फल नु उइ आगा ङा शाक्‍श नेल्‍ल खतम सेल्‍ता। गन्‍ती २१:२१-२८
10मिनु गो इन कली एमोरी आन रागी गेचा कली इजीप्‍त रागी रे ग्रुंइशा ४० बर्स सम्‍म गोरशो रागीमी लां कोंइशा गाक्‍पाइक्‍तन्‍नी।
11गो इन वोंइश आल आन दाते ङा का निक्‍शी आन कली आं लोव़ पाइब सेल्‍‍चा कली कोल्‍पाइक्‍तामी। इन तौ आन दाते ङा का निक्‍शी आन कली नाजिरी दुम्‍पाइक्‍चा कली कोल्‍पाइक्‍तामी। ए इस्राएल ङा मुरपुकी, मार एको लोव़ थमा ममाइ ङा?” दे परमप्रभु यावेमी देंत। गन्‍ती ६:२-१३
12मिनु परमप्रभु यावेमी “तन्‍न गे मेको नाजिरी दुम्‍शो मुर आन कली अङगुर शांबु तूपाइक्‍तीनी। आं लोव़ पाइब आन कली ‘परमप्रभु यावे आ लोव़ मपने’ दे माइक्‍तीनी। आमोस ७:१३,१६; येरमीया ११:२१
13मोपतीके गे इन बाक्‍तीकेमी बाक्‍शा, इन कली बाला सुन्‍दा नलम ब्रीशो बग्‍गी दोपा हिम्‍बा, मोपा हिम्‍‍पाइक्‍नन्‍नी।
14थाम्‍पा दोरबपुकी प्रोक्‍‍चा मताइनीम। मिनु बोल्‍यो मुर आन बोल जाम्‍शा लाइब। सक्ति पाइश्‍शोपुकीम यो आंम कली प्रोंइने मचाप्‍नीम।
15लिब्रा आप्‍बपुकी राप्‍ने मचाप्‍नीम। फेरेर पा दोरबपुकीमी यो आंम कली प्रोंइने मचाप्‍नीम। मिनु शारा ङोइक्‍बपुकीम यो आंम कली प्रोंइने मचाप्‍नीम।
16मेको नाक्‍त नेल्‍ल क्‍येङा सक्ति पाइश्‍शो आन दाते ङा ठेयब थुं पाइश्‍शोपुकी शिश्रा प्रोक्‍नीम” दे परमप्रभु यावेमी देंत।