Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - AMOSA

AMOSA 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lohiabada ia gwau, “Moaba taudia be idia kara dika lou, kara dika lou, nega momo. Unai dainai edia kerere davana do lau henidia momokani. Badina be idia ese Edoma ena king ena turiana idia gabua, kahu dekenai idia halaoa.
2Lau ese lahi do lau siaia, Moaba tano do ia gabua, bona Kerioto ena tuari koua magudia do lau gabua ore. Moaba taudia be tuari ena regena lalonai do idia mase. Oibe, tuari taudia idia boiboi, bona kibi idia hiriria neganai, Moaba taudia do idia mase.
3Lau ese Moaba ena king bona Moaba ena lohia ibounai do lau alaia mase.”
4Lohiabada ia gwau, “Iuda taudia be idia kara dika lou, kara dika lou, nega momo. Unai dainai edia kerere davana do lau henidia momokani. Badina idia ese egu hadibaia hereva idia ura henia lasi, bona lauegu taravatu idia badinaia lasi. Dirava koikoi, edia sene taudia ese idia tomadiho henia gaudia ese Iuda taudia idia hakaua kerere.
5Unai dainai Iuda tano dekenai lahi do lau siaia, bona Ierusalema ena tuari koua magudia do lau gabua ore.”
6Lohiabada ia gwau, “Israela taudia idia kara dika lou, kara dika lou, nega momo. Unai dainai edia kerere davana do lau henidia momokani. Israela taudia ese kara maoromaoro taudia, madi edia abiatorehai idia henia lou diba lasi taudia, idia hadikaia noho. Inai Israela taudia ese unai kara maoromaoro taudia idia guia, bona idau taudia dekenai idia hoia, edia heniatorehai moni idia abia lou totona. Bona Israela taudia ese unai bamona kara idia karaia noho ogogami herea taudia dekenai, edia abiatorehai be tamaka ena davana sibona.
7“Israela taudia ese manoka bona manau taudia idia moia diho. Bona idia ese ogogami taudia idia durua lasi. Tamana bona iena natuna mero danu ese kekeni tamona idia sihari henia noho. Unai kara dekena amo idia ese egu ladana helagana idia hadikaia noho.
8Guriguri hebou gabudia ibounai dekenai idia be dabua latanai idia mahuta, unai dabua be edia heniatorehai ena toana, ogogami taudia dekena amo, to dabua idia henia lou lasi ogogami taudia dekenai. Bona Israela taudia danu ese edia abiatorehai moni idia do henia lou lasi taudia dekena amo uaina idia abia. Bona unai uaina be Dubu Helaga lalonai idia inua noho.”
9Ma Lohiabada ia gwau, “To egu bese taudia e, umui durua totona lau ese Amoro taudia lau hadikaia ore momokani. Unai Amoro taudia be lata herea, hegeregere sida auna bamona, bona idia goada herea, kwila auna bamona.
10Lau ese Aigupito dekena amo umui lau hakaua mai. Bona umui be taunimanima noho lasi gabuna dekenai lagani 40 lalonai lau ese umui lau gunalaia. Lau ese Amoro taudia edia tano umui dekenai lau henia, umui emui tano.
11Lau ese emui natudia haida lau haginia, peroveta taudia dagi idia abia. Bona emui eregabe taudia haida danu lau abia hidi, Nasiri orea do idia vareai totona. Israela taudia e, unai be momokani, ani? Lau inai Lohiabada lau hereva noho.
12“To umui ese Nasiri taudia umui oda henia, uaina do idia inua. Bona umui ese peroveta taudia umui taravatudia, umui gwau, ‘Peroveta hereva do umui gwauraia lasi.’
13“Unai dainai lau ese umui do lau moia diho tano dekenai. Bona umui be hisihisi dainai do umui tai, uilibaro ia tai bamona, uiti metau gauna ia huaia neganai.
14Heau haraga diba taudia be do idia heau mauri diba lasi. Bona goada taudia edia goada be do ia ore. Tuari taudia ese sibodia do idia hamauria diba lasi.
15Diba bona peva taudia be do idia gini goada diba lasi. Bona heau goada diba taudia be do idia heau mauri lasi. Hosi guia taudia danu be do idia heau mauri gwauraia, to hegeregere lasi.
16“Unai Dina dekenai, gari diba lasi tuari taudia ese edia tuari gaudia do idia hamorua, do idia heau kava, heau kava. Lau Lohiabada, lau hereva inai.”