Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - AMOS

AMOS 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Iehova ini e gwau tomamu: Moab ena kerere toi bona hani daidiai, lau ese ena dika davana ihenina basina gwaua tao; badina be ia ese Edom pavapavana turiana e gabudia, ahu ai e halaodia.
2Taunabunai lau ese lahi ta baina siaia Moab latanai, una lahi ese Kerioto ena gabu aukadia baine aradia ore; bena Moab na heloḡo-heloḡo ai baine mase, lolo bona kibi reḡedia bogaragidiai.
3Lau ese pavapava na ia bogaragina amo baina negea daure, bona ena lohia iboudiai na ia ida baina aladia mase. Iehova na e herevamu.
4Iehova ini e gwau tomamu: Iuda ena kerere toi bona hani daidiai, lau ese ena dika davana ihenina basina gwaua tao; badina be idia ese Iehova ena taravatu vada e dadaraia, bona ena hahedua herevadia asie badinadia; a tamadia ese e rakalaidia daladia koikoidia ese idia vada e hakaudia kerere.
5Taunabunai lau ese lahi ta baina siaia Iuda latanai, una lahi ese Ierusalem ena gabu aukadia baine aradia ore.
6Iehova ini e gwau tomamu: Israel ena kerere toi bona hani daidiai, lau ese ena dika davana ihenina basina gwaua tao; badina be idia ese kara maoromaoro tauna e hoiamu, silver davana, bona e dabumu tauna e hoiamu, tamaka rua davadia.
7Idia ese ogoḡami tauna kwarana na tano gahuna ai e moimoilaiamu, bona e hisihisimu tauna ena dala e laoa ahumu. Tau ta bona tamana ese hane-ulato tamona dekenai e raka vareaimu, unu amo lau ladagu helaḡana e hamiroamu.
8Idia ese ihaboulaina patadia iboudiai badibadidiai e hekuremu, henitao dabuadia latadiai. Edia Dirava ena dubu ai vine ranuna e inuamu, hahemaoro ai haida edia amo e abia ḡauna.
9Ḡau tamona, lau ese Amoro tauna na habuaia tari idia vairadiai; ena lata na sida audia edia lata heḡereḡeredia, bona ena goada na oak audia edia goada heḡereḡeredia. Ia huahuana na habuaia tari atai ai, bona ramuna danu henu ai.
10Ina danu, lau ese Aigupto tanona amo na hakaumui lasi, laḡani hari-ahui lalodiai tano ḡaḡaena ai na hakaumui lao, Amoro tauna ena tano ba ḡaunaia totona.
11Natumui haida na haginidia, peroveta taudia ai baela, bona emui eregabe taudia haida na abidia, Nasiri oreana taudia ai baela. Israel taumui e, una na momokani ani? Iehova na e herevamu.
12A umui ese Nasiri oreana taudia na vine ranuna amo o ha-inudia, bona peroveta taudia na o haḡanidia, oto “Umui na basio peroveta”.
13A itaia, lau ese emui gabu ai baina taomui tari, uit iḡuidia ai e honumu reruena e hetao tarimu na heto.
14Ae-haraḡa tauna na basine heau diba, goada tauna ese ena goada basine dogoa tao, bona tuari tauna basine roho mauri.
15Peva tauna basine gini, ae-haraga tauna na sibona basine hahemauri, bona hosi-gui tauna basine roho mauri.
16Lalo-auka tauna tuari taudia bogaragidiai na ḡaḡaena ai baine heau una dina ai. Iehova na e herevamu.