Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - 2 SIVARAI

2 SIVARAI 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dirava ena Lauma ese Asaraia Odede ena latanai ia mai,
2vadaeni Asa hedavari totona ia raka lao. Ia hereva henia, ia gwau, “Asa e, bona Iuda bona Beniamina taudia ibounai e, lau dekenai do umui kamonai! Umui be Lohiabada dekenai umui noho neganai, ia ese umui dekenai danu ia noho. Bema Lohiabada umui tahua, umui ese do umui davaria. To bema umui rakatania, ia ese umui do ia rakatania.
3Nega daudau Israela taudia ese Dirava Momokani dekenai idia tomadiho henia lasi, bona edia hahelagaia tauna momokani, hadibaia tauna unai, be lasi. Idia dekenai danu taravatu be lasi.
4To hisihisi idia davaria neganai, idia ese Lohiabada, Israela ena Dirava dekenai idia giroa, bona idia tahua, vadaeni idia davaria.
5Unai dinadia neganai, laolao taudia edia dala be mai gari bada danu, tano ibounai dekenai maino be lasi dainai.
6Bese ta ta ese bese ta ta dekenai idia tuari henia, bona hanua ta ta taudia ese hanua ta ta taudia dekenai idia heatu henia, badina be Dirava ese hisihisi idauidau, be idia edia latanai ia atoa.
7To umui Iuda taudia ese gaukara namona do umui karaia noho. Do umui gini goada, bona do umui laloa manoka lasi, badina davana namona do umui davaria Dirava dekena amo.”
8Asa ese Asaraia Odede ena peroveta hereva ia kamonai neganai, iena lalona ia goada, bona ia ese Iuda bona Beniamina dekenai noho kaivakuku ia kokia ore. Ma kaivakuku haida, Eparaima ena ororo tano dekenai, tuari dekenai ia abia hanua dekenai noho kaivakuku, danu ia kokia ore. Ma Lohiabada ena Dubu Helaga ena dehena ena vairana dekenai ia noho boubou patana danu, be Asa ese ia hanamoa lou.
9Israela taudia momo herea be Asa dekenai idia hanaia mai vadaeni, badina idia itaia Lohiabada be Asa dekenai ia noho. Inai Israela taudia be Iuda kahana taudia edia huanai idia noho, vadaeni Asa ese Eparaima bona Manase, bona Simeona iduhu taudia bona Iuda bona Beniamina taudia ia boiria hebou.
10Inai taudia be Asa ena lohia lagani namba 15, hua ihatoina lalonai Ierusalema dekenai idia haboua.
11Unai dina dekenai idia ese boubou gaudia, tuari dekenai idia abia gaudia, boromakau tau 700 bona mamoe 7000, be Lohiabada dekenai idia henia.
12Unai hebou taudia ese gwauhamata taravatuna idia gwauraia, Lohiabada, edia sene taudia edia Dirava do idia tahua momokani, mai edia kudoudia bona mai edia laumadia ibounai danu.
13Bona daika ese Lohiabada, Israela ena Dirava do ia tahua lasi, ia be do idia alaia mase, eregabe, o buruka, tau o hahine.
14Hebou taudia ese inai gwauhamata Lohiabada ena ladana dekenai idia henia, mai gadodia badadia bona mai boiboi badadia danu. Mai auri kibidia dekenai, bona doa kibidia edia regena danu inai gwauhamata idia karaia.
15Vadaeni Iuda tano dekenai noho taudia ibounai ese unai gwauhamata dekenai idia moale, badina be mai edia kudoudia ibounai danu idia gwauhamata, bona mai edia ura ibounai danu Lohiabada idia tahua vadaeni, bona idia ese ia idia davaria. Bona Lohiabada ese idia dekenai maino ia henia, edia tano kahana ibounai dekenai.
16King Asa ese danu iena tubuna hahine, Maka, ena kwini dagi ia kokia ore, badina be ia ese kaivakuku dikana ta ia karaia, Asera hahine dirava ena. Asa ese unai kaivakuku ia utua diho, ia utua maragimaragi, bona Kiderona Sinavai ena badibadinai ia gabua ore.
17To Asa ese ataiai idia noho tomadiho gabudia Israela dekenai ia kokia ore lasi. Momokani inai bamona ia karaia lasi, to Asa be iena mauri dinadia ibounai lalonai, ia ese Lohiabada ia badinaia mai momokani danu.
18Asa ese danu iena tamana Abaisa ena harihari gaudia, bona ia sibona ena harihari gaudia Lohiabada dekenai ia henia siliva bona golo gaudia idauidau, be Lohiabada ena Dubu Helaga lalonai ia atodia vareai.

19Tuari be ia vara lou lasi, ela bona Asa ena lohia lagani namba 35.