Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - 2 SIVARAI

2 SIVARAI 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Vadaeni Iehosapata be ia mase, bona Davida Ena Hanua lalonai idia guria, iena tubuna bona tamana edia guria gabuna dekenai. Iehosapata ena gabu dekenai iena natuna tau Iehorama ese king dagi ia abia.
2Iehorama, king Iehosapata ena natuna tau, ena tadina ibounai be 6. Asaraia, Iehiele, Sekaraia, Asariahu, Mikaela bona Sepataia. Inai ibounai be Iehosapata, Iuda ena king, ena natuna tau.
3Edia tamana ese harihari gaudia badadia ia henidia, siliva, golo, bona davana bada kohudia, bona hanua mai edia magudia Iuda lalonai danu. To basileia be Iehorama dekenai ia henia, badina ia be iena vara guna natuna.
4Iehorama ese iena tamana ena king siahuna ia abia, bona ia gini auka neganai, ia ese ia oda henia, vadaeni iena tadina ibounai, bona Israela lohia taudia haida idia alaia mase.
5Iehorama ese ia lohia hamatamaia neganai iena mauri lagani be 32, bona ia be lagani 8 lalonai Ierusalema dekenai ia lohia.
6Ia ese Ahaba ena kara bamona, bona Israela king edia kara bamona ia karaia, badina be ia ese Ahaba ena natuna hahine ia adavaia. Iehorama ese Lohiabada ena vairana dekenai ia kara dika.
7To Lohiabada ese Iuda ia hadikaia ore lasi, iena hesiai tauna Davida dainai. Badina be Lohiabada ese ia gwauhamata vadaeni, Davida ena tubuna taudia be lamepa bamona do idia diari noho, bona edia king siahuna be do ia doko lasi.
8Iehorama be Iuda ena king neganai Edoma taudia ese Iuda dekenai idia dagedage, bona idia ura lasi Iuda ena king henunai do idia noho. Edoma taudia ese idia sibona edia king ta idia haginia.
9Unai dainai Iehorama ese mai ena kariota ibounai danu idia toreisi, Edoma kahana dekenai idia lao. Unuseni be Edoma taudia ese Iehorama mai ena kariota taudia idia koua hagegea. Hanuaboi neganai Iehorama, mai ena tuari orea ese Edoma tuari taudia edia tuari laini idia hamakohia, bona idia heau mauri.
10Vadaeni Edoma taudia ese Iuda ena king dekena amo idia siri, bona sibona idia naria, unai negana dekena amo ia mai bona hari. Libina hanua danu ese, unai nega tamona dekenai Iuda dekena amo ia siri, badina be Iehorama ese Lohiabada, iena sene taudia edia Dirava ia rakatania vadaeni dainai.
11Iehorama ese danu ataiai idia noho tomadiho gabudia ia haginia, Iuda ena ororo gabudia dekenai. Ia ese Iuda bona Ierusalema taudia ia hakaua kerere, vadaeni Lohiabada dekenai idia kara dika.
12Vadaeni peroveta tauna Elia ese Iehorama dekenai revareva ia siaia, ia gwau: “Lohiabada, oiemu sene tauna Davida ena Dirava, be inai bamona ia hereva: ‘Oiemu tamana Iehosapata bona Asa, Iuda ena king, edia kara bamona oi karaia lasi.
13To oi be Israela ena king taudia edia kara bamona oi karaia, bona oi ese Iuda bona Ierusalema taudia oi hakaudia kerere, vadaeni dirava koikoidia idia badinaia noho, Ahaba bona iena bese taudia ese Israela taudia idia hakaua kerere hegeregerena. Bona oi ese oiemu tadina, oiemu tamana ena bese taudia oi alaia mase. Unai oiemu tadina edia kara, ese oiemu kara idia hereaia danu.
14Unai dainai Lohiabada ese hanaia gorere dikana ta be oiemu bese taudia edia latanai do ia havaraia. Inai gorere be oiemu natuna, oiemu adavana, bona oi ese oi biagua gaudia ibounai do ia hadikaia.
15Bona oi danu ese gorere badana do oi davaria, oiemu bogarauna be dina ta ta dekenai do ia dika lao, ela bona oiemu bogana ena anina do ia bodaga dika momokani.’ ”
16Vadaeni Lohiabada ese Pilistia taudia bona Arabia taudia, Etiopia taudia edia badibadinai idia noho taudia edia badu ia havaraia, bona idia ese Iehorama idia badu henia.
17Vadaeni idia be Iuda do idia tuari henia totona idia mai, idia halusia, king ena ruma ena kohu idia abia, king ena adavana ibounai idia abia lao, bona king ena natuna tau ibounai danu. To king ena natuna dokona, Ahasaia sibona idia abia lasi.
18Unai kara ibounai edia murinai Lohiabada ese gorere dika herea dekena amo Iehorama ena bogarauna ia hisihisi henia.

19Lagani rua lalonai inai gorere ia dika lao ela bona Iehorama ena bogana ena anina be murimurina dekenai ia mai, bona mai hisihisi bada danu ia mase. Iena basileia taudia ese lahi ta idia karaia lasi ia dainai, iena sene taudia dainai idia karaia bamona.
20Iehorama ese ia lohia hamatamaia neganai iena mauri lagani be 32, bona lagani 8 lalonai Ierusalema dekenai ia lohia. Ia mase neganai tau ta ese ia totona ia lalohisihisi lasi. Idia ese Davida Ena Hanua lalonai idia guria, to king edia guria gabuna dekenai lasi.