Text copied!
CopyCompare
Sveta Biblija - Jovanu

Jovanu 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1A Isus otide na goru Maslinsku.
2A ujutru opet doðe u crkvu, i sav narod iðaše k njemu; i sjedavši uèaše ih.
3A književnici i fariseji dovedoše k njemu ženu uhvaæenu u preljubi, i postavivši je na srijedu
4Rekoše mu: uèitelju! ova je žena uhvaæena sad u preljubi;
5A Mojsije nam u zakonu zapovjedi da takove kamenjem ubijamo; a ti šta veliš?
6Ovo pak rekoše kušajuæi ga da bi ga imali za što okriviti. A Isus saže se dolje i pisaše prstom po zemlji ne gledajuæi na njih).
7A kad ga jednako pitahu, ispravi se i reèe im: koji je meðu vama bez grijeha neka najprije baci kamen na nju.
8Pa se opet saže dolje i pisaše po zemlji.
9A kad oni to èuše, i pokarani buduæi od svoje savjesti izlažahu jedan za drugijem poèevši od starješina do pošljednjijeh; i osta Isus sam i žena stojeæi na srijedi.
10A kad se Isus ispravi, i ne vidjevši nijednoga do samu ženu, reèe joj: ženo! gdje su oni što te tužahu? Nijedan te ne osudi?
11A ona reèe: nijedan, Gospode! A Isus joj reèe: ni ja te ne osuðujem, idi, i otsele više ne griješi.
12Isus im pak opet reèe: ja sam vidjelo svijetu: ko ide za mnom neæe hoditi po tami, nego æe imati vidjelo života.
13Tada mu rekoše fariseji: ti sam za sebe svjedoèiš: svjedoèanstvo tvoje nije istinito.
14Isus odgovori i reèe im: ako ja svjedoèim sam za sebe istinito je svjedoèanstvo moje: jer znam otkuda doðoh i kuda idem; a vi ne znate otkuda dolazim i kuda idem.
15Vi sudite po tijelu, ja ne sudim nikome.
16I ako sudim ja, sud je moj prav: jer nijesam sam, nego ja i otac koji me posla.
17A i u zakonu vašemu stoji napisano da je svjedoèanstvo dvojice ljudi istinito.
18Ja sam koji svjedoèim sam za sebe, i svjedoèi za mene otac koji me posla.

19Tada mu govorahu: gdje je otac tvoj? Isus odgovori: ni mene znate ni oca mojega; kad biste znali mene, znali biste i oca mojega.
20Ove rijeèi reèe Isus kod hazne Božije kad uèaše u crkvi; i niko ga ne uhvati, jer još ne bješe došao èas njegov.
21A Isus im opet reèe: ja idem, i tražiæete me; i pomrijeæete u svojemu grijehu; kud ja idem vi ne možete doæi.
22Tada rekoše Jevreji: da se neæe sam ubiti, što govori: kud ja idem vi ne možete doæi?
23I reèe im: vi ste od nižijeh, ja sam od višijeh; vi ste od ovoga svijeta, ja nijesam od ovoga svijeta.
24Tako vam kazah da æete pomrijeti u grijesima svojima; jer ako ne uzvjerujete da sam ja, pomrijeæete u grijesima svojima.
25Tada mu govorahu: ko si ti? I reèe im Isus: poèetak, kako vam i kažem.
26Mnogo imam za vas govoriti i suditi; ali onaj koji me posla istinit je, i ja ono govorim svijetu što èuh od njega.
27Ne razumješe dakle da im govoraše za oca.
28A Isus im reèe: kad podignete sina èovjeèijega, onda æete doznati da sam ja, i da ništa sam od sebe ne èinim; nego kako me nauèi otac moj onako govorim.
29I onaj koji me posla sa mnom je. Ne ostavi otac mene sama; jer ja svagda èinim što je njemu ugodno.
30Kad ovo govoraše, mnogi ga vjerovaše.
31Tada Isus govoraše onijem Jevrejima koji mu vjerovaše: ako vi ostanete na mojoj besjedi, zaista æete biti uèenici moji,
32I poznaæete istinu, i istina æe vas izbaviti.
33Odgovoriše i rekoše mu: mi smo sjeme Avraamovo, i nikome nijesmo robovali nikad; kako ti govoriš da æemo se izbaviti?
34Isus im odgovori: zaista, zaista vam kažem da je svaki koji èini grijeh rob grijehu.
35A rob ne ostaje u kuæi vavijek, sin ostaje vavijek.
36Ako vas dakle sin izbavi, zaista æete biti izbavljeni.

37Znam da ste sjeme Avraamovo; ali gledate da me ubijete, jer moja besjeda ne može u vas da stane.
38Ja govorim što vidjeh od oca svojega; i vi tako èinite što vidjeste od oca svojega.
39Odgovoriše i rekoše mu: otac je naš Avraam. Isus im reèe: kad biste vi bili djeca Avraamova, èinili biste djela Avraamova.
40A sad gledate mene da ubijete, èovjeka koji vam istinu kazah koju èuh od Boga: tako Avraam nije èinio.
41Vi èinite djela oca svojega. Tada mu rekoše: mi nijesmo roðeni od kurvarstva: jednoga oca imamo Boga.
42A Isus im reèe: kad bi Bog bio vaš otac, ljubili biste mene; jer ja od Boga iziðoh i doðoh; jer ne doðoh sam od sebe, nego me on posla.
43Zašto ne razumijete govora mojega? Jer ne možete rijeèi mojijeh da slušate.
44Vaš je otac ðavo; i slasti oca svojega hoæete da èinite: on je krvnik ljudski od poèetka, i ne stoji na istini; jer nema istine u njemu; kad govori laž, svoje govori: jer je laža i otac laži.
45A meni ne vjerujete, jer ja istinu govorim.
46Koji me od vas kori za grijeh? Ako li istinu govorim, zašto mi vi ne vjerujete?
47Ko je od Boga rijeèi Božije sluša; zato vi ne slušate, jer nijeste od Boga.
48Tada odgovoriše Jevreji i rekoše mu: ne govorimo li mi pravo da si ti Samarjanin, i da je ðavo u tebi.
49Isus odgovori: u meni ðavola nema, nego poštujem oca svojega; a vi mene sramotite.
50A ja ne tražim slave svoje; ima koji traži i sudi.
51Zaista, zaista vam kažem: ko održi rijeè moju neæe vidjeti smrti dovijeka.
52Tada mu rekoše Jevreji: sad vidjesmo da je ðavo u tebi: Avraam umrije i proroci, a ti govoriš: ko održi rijeè moju neæe okusiti smrti dovijeka.
53Eda li si ti veæi od oca našega Avraama, koji umrije? I proroci pomriješe: ko se ti sam gradiš?
54Isus odgovori: ako se ja sam slavim, slava je moja ništa: otac je moj koji me slavi, za kojega vi govorite da je vaš Bog.

55I ne poznajete ga, a ja ga znam; i ako reèem da ga ne znam biæu laža kao vi. Nego ga znam, i rijeè njegovu držim.
56Avraam, otac vaš, bio je rad da vidi dan moj; i vidje, i obradova se.
57Tada mu rekoše Jevreji: još ti nema pedeset godina, i Avraama li si vidio?
58A Isus im reèe: zaista, zaista vam kažem: ja sam prije nego se Avraam rodio.
59Tada uzeše kamenje da bace na nj; a Isus se sakri, i iziðe iz crkve prošavši izmeðu njih i otide tako.