Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - IOANE

IOANE 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Iesu be Olive Ororo dekenai ia lao.
2To daba maragi neganai, ia be Dubu Helaga dekenai ia giroa lou, vadaeni taunimanima ibounai ia dekenai idia haboua. Ia be ia helai diho, ia hadibaia karaia.
3Vadaeni taravatu hadibaia taudia bona Farisea taudia ese hahine ta ia dekenai idia hakaua lao, unai hahine be heudahanai ia karaia noho neganai idia davaria. Idia ese inai hahine idia edia huana dekenai idia haginia.
4Vadaeni Iesu dekenai idia nanadaia, idia gwau, “Hadibaia tauna e, inai hahine be ia heudahanai noho neganai ai davaria vadaeni.
5Mose ese taravatu dekena amo ia hamaoroa ita dekenai, unai bamona do idia karaia hahinedia be nadi dekenai do ita hodoa mase. To oi be dahaka oi gwau?”
6Unai bamona idia hereva be Iesu dekenai idia koikoi totona, samania ena badina ta idia tahua. To Iesu ese iena kwarana ia atoa diho, iena imana kwakikwaki dekena amo revareva ia torea tano dekenai.
7Idia ese nega momo idia nanadaia, ia lao bona ia toreisi, idia ia hamaoroa, ia gwau, “Umui daika be mai ena kara dika lasi, unai tau ese nadi ta ia abia, inai hahine do ia hodoa guna.”
8Vadaeni ena kwarana ma ia atoa diho lou, tano dekenai revareva ma ia torea.
9Idia ese Iesu ena hereva idia kamonai, vadaeni ta ta idia raka lao murimuri dekenai, vara guna tauna ia hamatamaia, ia lao bona gabeai ia vara tauna. Vadaeni Iesu sibona ia noho, bona unai hahine sibona ia gini noho unuseni.
10Iesu ma ia toreisi, hahine dekenai ia nanadaia, ia gwau, “Hahine e, oi dekenai idia samania taudia be edeseni? Ta ese oi ia hadikaia lasi, a?”
11Hahine ia gwau, “Lohiabada e, tau ta lasi.” Vadaeni Iesu ia gwau, “Lau danu lau kota henia lasi oi dekenai. Vadaeni oi lao, kara dika do oi karaia lou lasi.”
12Vadaeni Iesu ia haroro lou idia dekenai, ia gwau, “Lau be tanobada ena diari. Lauegu murina dekenai do ia raka tauna be dibura lalonai do ia loaloa lasi, to mauri ena diari do ia abia.”
13Farisea taudia ese idia gwau henia, idia gwau, “Oi be oi sibona totona oi hereva, oiemu hereva be momokani lasi.”
14Iesu ia haere idia dekenai, ia gwau, “Lau be lau sibona totona lau hereva, to egu hereva be ia momokani, badina be lau diba edena gabu dekena amo lau mai, bona edeseni do lau lao danu lau diba. Lau mai gabuna bona lau lao gwauraia gabuna be umui diba lasi.
15Umui be taunimanima edia toana hegeregerena umui kota henia, lau be tau ta lau kota henia lasi.
16To bema lau kota henia neganai, lauegu kota henia be do ia momokani, badina lau be sibona lasi, to lauegu Tamana, lau ia siaia Diravana, be lau danu ia noho.
17Emui taravatu dekenai inai bamona ia torea. ‘Taunimanima rua bema hereva tamona do idia gwauraia hebou, unai hereva be momokani.’
18Inai dainai, lau be lau sibona lau hereva, bona lauegu Tamana, lau ia siaia Diravana, ia ese lau totona ia hereva.”

19Vadaeni idia nanadaia ia dekenai, idia gwau, “Oiemu Tamana be edeseni?” Iesu ia haere idia dekenai, ia gwau, “Umui be diba lasi lau, egu Tamana danu umui diba lasi, bema umui diba lau, be lauegu Tamana danu do umui diba.”
20Unai hereva be Iesu ese moni haboua gabuna dekenai ia gwauraia, Dubu Helaga lalonai ia hadibaia neganai. Bona tau ta ese ia dogoatao lasi, badina iena nega be ia do ginidae lasi.
21Idia dekenai Iesu ma ia hereva lou, ia gwau, “Lau be idau gabu dekenai do lau lao. Umui ese lau do umui tahua, to emui kara dika dekenai do umui mase. Do lau lao gabuna dekenai do umui lao diba lasi.”
22Vadaeni Iuda taudia be sibona dekenai idia nanadaia, idia gwau, “Inai tau be sibona do ia hamasea, a? Inai dainai ia gwau, ‘Do lau lao gabuna dekenai be do umui lao diba lasi,’ a?”
23Ma Iesu ia gwau, “Umui be henunai dekena amo, lau be ataiai dekena amo, umui be tanobada taudia, to lau be tanobada tauna lasi.
24Unai dainai umui lau hamaoroa, lau gwau, ‘Emui kara dika dekenai do umui mase.’ Badina bema umui abidadama lasi, ‘Lau inai Lau noho’ dekenai, emui kara dika dekenai do umui mase.”
25Vadaeni idia ese idia nanadaia, idia gwau, “Oi be daika?” Iesu ia gwau, “Umui lau hamaoroa guna vadaeni lau be daika.
26Umui emui kara totona hereva momo do lau gwauraia, bona umui do lau kota henia danu. Gau tamona, lau ia siaia Tauna be momokani, bona ia dekena amo lau abia herevadia be taunimanima dekenai lau hamaoroa.”
27Idia edia lalona idia kehoa lasi unai be Tamana ia herevalaia idia dekenai.
28Vadaeni Iesu ma ia gwau, “Umui be Taunimanima ena Natuna do umui abia isi neganai, unai dekena amo do umui diba, ‘Lau inai Lau noho.’ Ma do umui diba, kara ta danu lau sibona lau karaia lasi, to Tamana ese lau dekenai ia hadibaia hegeregerena lau hereva.
29Lau ia siaia Diravana ese lau ia durua, ia ese ia rakatania lasi lau, lau sibona lau noho lasi, badina be iena ura be nega ibounai lau karaia.”
30Inai hereva ia gwauraia neganai taunimanima momo ese Iesu idia abidadama henia.
31Vadaeni Iesu ese ia dekenai idia abidadama Iuda taudia dekenai ia hamaoroa, ia gwau, “Bema lauegu hadibaia hereva umui badinaia neganai, umui be lauegu diba tahua taudia momokani.
32Hereva momokani be do umui diba, bona hereva momokani ese umui do ia ruhaia.”
33Idia haere, idia gwau, “Ai be Aberahamo ena besena, ai be nega ta tau ta ia guia lasi ai, lasi bona lasi momokani. Dahaka dainai oi gwau, ‘Umui do ia ruhaia’?”
34Iesu ia haere henia, ia gwau, “Momokani, momokani umui lau hamaoroa, kara dika taudia be dika ese ia guia, vadaeni idia be dika ena hesiai gaukara idia karaia.
35Hesiai tauna be ruma dekenai ia noho hanaihanai lasi, to ruma biaguna ena natuna ese ruma dekenai ia noho hanaihanai.
36Unai dainai, bema Natuna ese umui do ia ruhaia neganai, umui be do ia ruhaia momokani.

37Lau diba umui be Aberahamo ena besena, to umui ura be lau umui alaia, badina lauegu hereva be umui abia dae lasi.
38Lauegu Tamana ese lau dekenai ia hedinaraia gaudia lau herevalaia, to umui be emui tamana ese umui ia hamaoroa gaudia umui karaia.”
39Idia haere ia dekenai, idia gwau, “Aiemai tamana be Aberahamo.” Iesu ia gwau, “Bema umui be Aberahamo ena natuna, umui ese Aberahamo ena kara do umui karaia.
40Lau be Dirava dekena amo lau kamonai hereva sibona lau gwauraia umui dekenai. To hari umui ura lau do umui alaia mase. Aberahamo be unai bamona ia karaia lasi.
41Umui ese emui tamana ena kara umui karaia.” Idia gwau, “Ai be ariara natuna lasi. Aiemai tamana be tamona, Dirava unai.”
42Iesu ma ia gwau, “Bema Dirava be umui emui Tamana, be lau do umui lalokau henia, badina be Dirava dekena amo lau mai, bona hari lau noho inai. Lau be sibona lau mai lasi, ia ese lau ia siaia.
43Edena bamona lauegu hereva anina umui diba lasi? Badina korikori be, lauegu hereva umui abia dae diba lasi.
44“Umui be emui tamana Satani dekena amo umui mai, bona umui ura emui tamana ena ura dikadia do umui karaia. Hamatamaia nega dekena amo ia be alaia tauna, bona hereva momokani be ia badinaia lasi, badina iena lalona dekenai hereva momokani be lasi. Ia be hereva koikoi ia gwauraia, iena kara momokani be unai, badina ia be koikoi tauna, bona ia be koikoi ibounai edia tamana.
45Lau be hereva momokani lau gwauraia, unai dainai lau dekenai umui abidadama lasi.
46Umui daika kara dika lau dekenai ia davaria vadaeni? Hereva momokani lau gwauraia neganai, edena bamona umui abidadama henia lasi lau dekenai?
47Dirava ena natuna tauna ese Dirava ena hereva ia kamonai. Umui be umui kamonai lasi, badina umui be Dirava ena natudia lasi.”
48Vadaeni Iuda taudia idia haere henia, idia gwau, “Aiemai hereva be ia maoro lasi, a, ai gwau oi be Samaria tauna, bona lauma dika oiemu lalona dekenai ia noho?”
49Iesu ia haere, ia gwau, “Lauma dika be egu lalonai ia noho lasi. Lau ese egu Tamana lau matauraia, to umui ese lau umui matauraia lasi.
50Lau ese egu hairai lau tahua lasi. Ta ia noho, lauegu hairai ia tahua, bona ia sibona be kota ena Biaguna.
51Momokani, momokani umui lau hamaoroa, lauegu hereva do ia badinaia tauna be do ia mase diba lasi, ela bona hanaihanai.”
52Iuda taudia idia gwau, “Hari ai diba momokani vadaeni lauma dika ese oiemu lalona dekenai ia noho. Aberahamo ia mase vadaeni, peroveta taudia danu idia mase vadaeni, to oi be oi gwau, ‘Lauegu hereva do ia badinaia tauna be do ia mase diba lasi ela bona hanaihanai.’
53Iseda tamana Aberahamo be oi ese oi hereaia, a? Ia be ia mase vadaeni, peroveta taudia danu idia mase vadaeni. Oi be daika?”
54Iesu ia haere, ia gwau, “Lau sibona bema lau hekokoroku, be do lau hekokoroku kava, to egu Tamana ese ladana bada ia henia lau dekenai. To umui gwau ia be umui emui Dirava.

55Umui be umui diba lasi ia, to lau be lau diba. Bema lau gwau lau diba lasi ia, do lau koikoi, umui hegeregerena. Lau be ia lau diba, bona iena hereva danu lau badinaia.
56Emui tamana Aberahamo be ia ura dikadika lauegu nega ia itaia, vadaeni ia itaia, mai moale danu.”
57Iuda taudia idia gwau, “Oiemu lagani be 50 do ia abia lasi, oi be Aberahamo oi itaia, a?”
58Iesu ia haere idia dekenai, ia gwau, “Momokani, momokani umui lau hamaoroa. Aberahamo do ia vara lasi, lau be lau noho.”
59Vadaeni idia ese nadi idia abia isi, idia hodoa gwauraia. To Iesu be ia hunia, vadaeni Dubu Helaga dekena amo ia raka murimuri dekenai.