Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yowɛli

Yowɛli 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Amasɔtɔ na lɔxɔne yi, na waxatini, n na fa Yuda nun Yerusalɛn suxu muxune ra waxatin naxan yi,
2n siyane birin malanma nɛn, n yi fa e ra Yosafati lanbanni, n na e makitima dɛnaxan yi, lan n ma yamana fe ma, Isirayila. Amasɔtɔ, e e raxuyaxi ayi nɛn siyane yɛ, e yi e bɔxɔni taxun e tagi.
3E n ma yamanan muxune yitaxun nɛn e ra, masɛnsɛnna xɔn, e yi dii xɛmɛne mati konyine ra alogo e xa yalundene sara, e yi dii tɛmɛne mati alogo e xa manpaan sara, e yi a min.”
4“Ɛ tan Tire kaane nun Sidɔn kaane nun Filisitine birin, nanse xɔli ɛ ma n xili ma? Ɛ gbeen ɲɔxɔn nanse ra n ma? Koni xa ɛ waxi yɛngɛn nakeli feni n xili ma, nayi n na ɛ yɛngɛne raxɛtɛma ɛ ma nɛn mafurɛn!
5Ɛ tan naxanye n ma gbetin nun n ma xɛmaan tongoxi, n ma nafulu faɲine, ɛ yi e sa ɛ suxurene batudeni.
6Ɛ Yuda nun Yerusalɛn muxune mati nɛn Girɛki muxune ma, ɛ yi e masiga e bɔxɔn na.”
7“N tan nan sa e bama na yirene yi ɛ e matixi dɛnaxanye yi. N yi tɔrɔn naxɛtɛ ɛ ma ɛ naxan ɲɔxɔn saxi e fari.
8N na ɛ dii xɛmɛne nun ɛ dii tɛmɛne matima nɛn Yuda kaane ma. E fan yi e mati Sabe kaane ma, siya makuyena.” Alatala nan falan tixi!
9Ɛ ito fala siyane xa, ɛ naxa, “Ɛ yitɔn yɛngɛn xili yi, ɛ yɛngɛ sone rakeli. Sofane birin xa keli, e yɛngɛn so.
10Ɛ ɛ ɲinge kenne bɔnbɔ silanfanne ra, ɛ wɔlitɛne rafala tanbane ra. Sɛnbɛtarene xa a fala, e naxa, ‘Nxu sɛnbɛn gbo.’
11Ɛ mafura, ɛ fa, ɛ tan siyaan naxanye birin be rabilinni, ɛ fa ɛ malan be.” Alatala, i ya malekane ragodo e xili ma.
12Siyane xa keli, e xa godo Yosafati lanbanni. Amasɔtɔ n dɔxɔma mɛnna nin, n na Isirayila rabilinna siyane birin makiti.
13Ɛ wɔlitɛn tongo ɛ bogi seene xaba bayo e bata mɔ. Ɛ fa manpa bogine yibodon, ɛ e igen ba bayo manpa ige baden bata rafe, han a fɛɲɛne yi bɔxɔnɲɛ a ma. E ɲaxuyaan fan gboxi ayi na kii nin.
14Yama gbeen bata lu kiti saden lanbanni! Amasɔtɔ Alatalaa lɔxɔn bata maso e ra kiti saden lanbanni.
15Sogen nun kikeni dimima nɛn, sarene mi fa dɛgɛma.
16Alatala sɔnxɔma nɛn keli Siyon yi, a a xui ramini sɛnbɛni, keli Yerusalɛn yi. Nayi, bɔxɔn nun koren xuruxurunma nɛn, koni Alatala findixi luxunden nan na a yamaan xa, e nun yigiyade makantanxina Isirayila kaane xa.
17“Ɛ a kolonma nɛn nayi, a n tan nan Alatala ra, ɛ Ala, naxan dɔxi Siyon yi, n ma geya sariɲanxina. Yerusalɛn sariɲanma nɛn, xɔɲɛne mi fa fuma a ma sɔnɔn!”
18“Na lɔxɔni, manpa nɛnɛn minima nɛn geyane yi, yire matexine yi nɔnɔn namini, igen yi lu Yuda baane birin yi. Tigin minima nɛn Alatalaa banxini, a yi kasiya lanbanna ige sa.

19Misiran tan findima nɛn bɔxɔ kalaxin na, Edɔn yi findi tonbonna ra e gbalone fe ra e naxanye ligaxi Yuda kaane ra. E bata sɔntarene faxa Yuda yamanani.
20Koni muxun luma nɛn Yuda nun Yerusalɛn yi habadan, mayixɛtɛ nun mayixɛtɛ.
21N munma n ma yamaan yulubin naxanye xafari e faxa tixine ma, n ne mafeluma nɛn. N tan Alatala, n lu Siyon taani.”