Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Yosiua

Yosiua 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yosiua da da:i hamoi galu. Hina Gode da ema amane sia:i, “Di da da:i hamoi dagoi. Be dilia da soge eno hame lai amo bagohame lamu gala.
2Amo da Filisidia soge, Gesua amola
3ga (south) soge amo A:ifimi soge. (soge amo da Sayaiho Hano Idibidi alaloa gala, amo gano asili Egelone alalo amoga doaga:le da Ga:ina:ne dunu ilia soge. Filisidini hina bagade dunu da Ga:isa, A:siedode, A:siegelone, Ga:de amola Egelone amo moilai bai bagade gagaiga esalu).
4Eno soge hame lai da Ga:ina:ne dunu ilia soge amola Mia:ila (amo soge musa: Saidounia dunu gagui). Soge da asili A:ifege moilai bai bagade, A:moulaide soge la:idi alalo amoga doaga:sa.
5Eno da Gibalaide dunu ilia soge amola Lebanone soge eso mabe la:idi amo da asili Ba:ia:la Ga:de (Hemone Goumia ga diala) asili Ha:ma:de Logo amoga doaga:sa.
6Amo soge ganodini da Saidounia dunu esalebe. Ilia da goumi soge Lebanone Goumi amola Misilifode Ma:imi amo soge dogoa esala. Isala:ili dunu da gaba:i ahoasea, na da amo dunu gadili sefasimu. Na hamoma:ne sia:i defele, di amo soge fifili, Isala:ili dunuma ima.
7Wali amo soge fifili Isala:ili fi eno sesegeyale gala amola Mana:se fi la:idi, ilia da eso huluane gaguma:ne, ilima ima.”
8Liubene fi, Ga:de fi amola Eso Mabadi gusudili Mana:se fi da soge amo Hina Gode Ea hawa: hamosu dunu Mousese da ilima i amo Yodane Hano eso mabadi la:idi amo da lai dagoi.
9Ilia soge da Aloue moilai (Anone Fago bega: gala) amoga asi. Umi soge huluane Mediba amoga Daibone amoga doaga:le da ilia soge lai.
10Amo soge da A:mone dunu ilia soge alaloga asi. Musa:, A:moulaide hina bagade ea dio amo Saihone (e da Hesiabone moilaiga hina bagade esalu) da moilai bai bagade huluane amo ganodini dialu ouligisu.
11Ilia soge ganodini da Gilia:de, Gesua amola Ma:iaga soge. Amola Hemone Goumi huluane amola Ba:isa:ne soge la:idi (amo ea bega: alalo da Sa:lega) da ilia soge ganodini dialebe ba:i.
12Eno da hina bagade Oge ea soge. (Oge da Lifa:ime dunu fi gadenene ebelei ba:loba, ilima hina bagade galu. E da A:siadalode moilai bai bagade amola Edeliai moilai bai bagade ouligisu). Mousese da amo dunuma hasalili, gadili sefasi.
13Be Isala:ili dunu da Gise amola Ma:iaga moilai fi dunu hame sefasi. Ilia da Isala:ili fi amo ganodini wali esala.
14Mousese da Lifai fi ilima soge hame i. Hina Gode da Mousesema hamoma:ne sia:i amo defele, ilia labe da gobele salasu Isala:ili Hina Gode Ea oloda da:iya ligisi amo la:idi lasu.
15Mousese da soge fifili, fifi afae amo Liubene fi gaguma:ne ilima i.
16Ilia soge ganodini da Aloue (Anone Fago bega: dialu) amola moilai fago dogoa diala soge huluane amo Mediba sisiga:su,
17Hesiabone, Dibone, Ba:imode Ba:iale, Bede Ba:ialemione,
18Ya:ihase, Gedimode, Mefa:iade,

19Giliada:imi, Sibima, Silede, Sia:iha, (amo da agologa gagui fago soge ganodini)
20Bedebio, Bisiga Goumi la:idi amola Bede Yesimode.
21Ilia soge amo ganodini da moilai huluane bi da:iya umiga gagui amola A:moulaide hina bagade dunu Saihone (e da Hesiabone moilaiga esalu) amo ea musa: soge huluane. Mousese da amo hina bagade amola Midia:ne hina bagade dunu (Ifai, Legeme, Sua, Hua amola Liba) amo huluane hasali. Amo hina bagade huluane da hina bagade Saihone ea soge ouligisu.
22Isala:ili dunu da amo fi huluane fane legei amola ba:la:lusu dunu Ba:ila:me (Bio ea mano) medole legei.
23Liubene fi ilia eso dabe alalo da Yodane Hano. Amo moilai amola moilai bai bagade huluane, Mousese da Liubene fi gaguma:ne ilima i.
24Mousese da soge fifi afae amo Ga:de fi gaguma:ne ilima i.
25Ilia soge ganodini da Ya:ise amola moilai bai bagade huluane Gilia:de soge ganodini amola A:mone soge la:idi (alalo da La:ba moilai eso dabe la:idi amo Aloue)
26Ilia soge da Hesiabone amoga asili La:imade Misibe amola Bedounimi amoga doaga:i. Amola Ma:ihana:imi asili Loudiba alalo amoga doaga:i.
27Yodane Fago amo ganodini ilia moilai amola moilai bagade lai da Bede Ha:ila:me, Bedenimila, Sagode, Sa:ifone amola Hesiabone hina bagade (Saihone) amo ea soge la:idi. Ilia eso dabe alalo da Yodane Hano amo da asili Ga:lili Hano Wayabo amoga doaga:i.
28Amo dedei da moilai amola moilai bagade amola sogebi Mousese da Ga:de fi dunu gaguma:ne ilima i.
29Mousese da soge fifi afae eno Eso Mabadi Mana:se fi gaguma:ne ilima i dagoi.
30Ilia soge da Ma:ihana:imi amoga asi. Ilia da Oge, Ba:isa:ne hina bagade dunu - amo ea soge huluane lai. Amola ilia da Ya:ie sogebi amo Ba:isa:ne soge amo ganodini, moilai fonobahadi 60 agoane lai.
31Ilia da Gilia:de la:idi, A:siadalode amola Edeliai (amo moilai bai bagade aduna da hina bagade Oge ea soge Ba:isa:ne amo ganodini) amo lai. Amo soge huluane, Mousese da Ma:iga (Mana:se egefe) amo egaga fi ilima i.
32Mousese da Moua:be umi amo ganodini esalea, soge amo Yeligou amola Yodane Hano eso mabadi la:idi galu agoane fifili iasu.
33Be Mousese da Lifai fi ilima soge hame i. Ilia labe da gobele salasu Isala:ili Hina Godema iasu liligi amo la:idi ilia da lamu, Mousese da sia:i galu.