Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - DEUTERONOMI

DEUTERONOMI 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma Mose ia hereva, ia gwau, “Lagani 7 idia ore neganai, abiatorehai ibounai be do umui gwauatao.
2Inai bamona do umui karaia: Moni heniatorehai taudia ta ta ese edia varavara Israela taudia dekenai idia heniatorehai gauna do idia gwauatao, edia moni abia lou totona do idia laloa o do idia tahua lasi. Badina be Lohiabada ese abiatorehai ena davana ia gwauatao vadaeni.
3Umui ese idau bese tauna dekenai umui heniatorehai gauna umui abia lou diba, to emui varavara taudia edia abiatorehai gaudia do umui tahua lasi.
4“Lohiabada emui Dirava ese umui dekenai ia henia noho tano dekenai umui do ia hanamoa bada. Unai dainai tau ta be do ia ogogami lasi emui huana dekenai,
5bema Lohiabada do umui kamonai henia, bona hari dina umui dekenai lau henia oda do umui badinaia neganai.
6“Lohiabada ese umui do ia hanamoa, umui dekenai ia gwauhamata hegeregerena. Bese idauidau momo dekenai moni do umui heniatorehai, to umui ese idia dekena amo do umui abiatorehai lasi. Bona umui ese bese momo do umui biagua, to idia ese umui do idia biagua lasi.
7“Bema Lohiabada emui Dirava ese umui ia henia tano dekenai, emui varavara Israela tauna ta ia ogogami neganai, emui lalona do umui ha-aukaia lasi, bona unai ogogami tauna dekena amo do umui raka siri lasi.
8To ia dekenai do umui bogahisihisi, unai ogogami tauna do umui durua, iena ogogami hegeregerena.
9“Bema abiatorehai gwauatao lagani be kahirakahira neganai, ogogami tauna ese abiatorehai ia noia neganai, do umui koua lasi. Unai bamona do umui laloa dika lasi. Bema umui heniatorehai lasi neganai, unai tau ese Lohiabada dekenai do ia tai henia, umui do ia samania totona, bona kerere do umui davaria.
10Mai emui kudouna ibounai do umui henia, bona mai lalohisihisi lasi ia dekenai do umui henia. Badina be unai bamona umui karaia neganai, Lohiabada emui Dirava ese umui do ia hanamoa, emui gaukara bona emui kara ibounai lalonai.
11“Badina be ogogami taudia be nega ibounai tano dekenai do idia noho. Unai dainai umui lau oda henia inai, emui varavara taudia bona ogogami taudia dekenai do umui bogahisihisi henia, gau lasi taudia do umui durua emui tano lalonai.
12“Bema emui varavara, Heberu tauna ta o Heberu hahine ta umui hoia, bona ia be lagani 6 lalonai emui hesiai gaukara do ia karaia neganai, lagani 7 lalonai do umui ruhaia.
13Do umui ruhaia neganai, ima kavakava dekenai do umui siaia lao lasi.
14To emui mamoe orea dekena amo, emui uiti anina dekena amo, bona emui uaina dekena amo, harihari gaudia do umui henia. Lohiabada emui Dirava ese uma anina, harihari gaudia umui dekenai ia henia hegeregerena, umui ese umui ruhaia hesiai tauna do umui henia.
15“Do umui laloa, umui danu hesiai mai guia danu gaukara umui karaia Aigupito tano dekenai, bona Lohiabada, emui Dirava, ese umui ia ruhaia. Unai dainai inai oda be hari dina umui dekenai lau henia noho.
16“To sedira emui hesiai tauna mai guia danu ese umui bona emui bese taudia ia lalokau henia, bona ia ura be umui dekenai do ia noho.
17Unai neganai auri mai matana ta do umui abia, bona iduara dekenai unai hesiai tauna ena taiana do umui gwadaia, matuna do umui karaia. Vadaeni unai tau ese emui hesiai gaukara do ia karaia noho, ela bona do ia mase. Emui hesiai hahine dekenai danu unai bamona do umui karaia.
18“Emui hesiai tauna mai guia danu umui ruhaia neganai, do umui laloa dika o hesikulaia lasi. Badina be ia ese lagani 6 lalonai umui totona ia gaukara davana maragina dekenai. Iena gaukara davana be hesiai mai guia lasi tauna ena davana kahana sibona. Unai dainai mai laloa namo do umui ruhaia, bona Lohiabada emui Dirava ese umui do ia hanamoa, emui kara ibounai lalonai.

19“Emui boromakau bona mamoe orea lalonai edia vara guna tau gaudia do umui atoa siri, idia helaga, Lohiabada, emui Dirava ena. Boromakau edia natudia vara guna tau dekenai gaukara do umui henia lasi. Bona mamoe edia natudia vara guna tau edia huina do umui utua lasi.
20Lagani ta ta ibounai unai vara guna gaudia be umui bona emui bese taudia do umui ania, Lohiabada emui Dirava ena vairanai, ia abia hidi tomadiho gabuna dekenai.
21“Bema boromakau ta o mamoe ta be mai ena toto o bero, o iena aena ia dika, o iena matana ia kepulu, o mai ena dika ta neganai, umui ese Lohiabada emui Dirava ena boubou totona do umui henia lasi.
22To emui hanua dekenai, umui ibounai ese unai bamona boromakau bona mamoe umui ania diba, miro taudia bona miro lasi taudia danu, uda nanigosi o dia umui ania hegeregerena.
23“To mai rara danu unai mauri gaudia do umui ania lasi. Edia rarana be tano dekenai do umui bubua, ranu bamona.”