Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - RUTU

RUTU 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Naomi zã Ɛlimɛlɛki bɛ gↄ̃gbɛ̃ ke kun, gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ aruzɛkɛdemɛ, a tↄ́n Bↄaza.
2Mↄabu nↄgbɛ̃ Rutu pì Naominɛ: Ǹ tó mà gɛ́ bura nagã kↄ̃nↄ wɛ màgↄ̃ tɛ́ gbɛ̃ kũ à ma wɛ̃nda gwà kpɛ. Akũ à pì a nɛ́ gyaanↄ pìinɛ: Ǹ gɛ́!
3Akũ à fùtɛ à gɛ̀ɛ nagã kↄ̃nↄ wɛ bura, àdigↄ̃ tɛ́ pↄ́kɛ̃rinↄ kpɛ. Akũsↄ̃ bura kũ à gɛ̀ɛn pì bi Ɛlimɛlɛki danɛ Bↄaza buramɛ.
4Akũ Bↄaza bò Bɛtilihamu. Kũ à kà gwe, à fↄ kpà pↄ́kɛ̃rinↄa à pì: Dikiri gↄ̃ kú kãáo! Akũ ò pìnɛ: Dikiri arubarika dangu!
5Bↄaza pì a zĩkɛri kũ à de a pↄ́kɛ̃rinↄ gwàri ũnɛ: Dí mɛ́ à nↄkpare direkũ vĩi?
6Akũ à wèa à pì: Nↄkpare pì bi Mↄabu nↄgbɛ̃ kũ Naomi bò kãao Mↄabunↄ bùsun à sù kãaomɛ.
7À pì mà tó à nagã kↄ̃nↄ wɛ pↄ́kɛ̃rinↄ kpɛ, akũ àtɛn zĩ kɛ zaa kↄnkↄ. Teran à sù kámma bo fíti kuta gũn.
8Akũ Bↄaza gɛ̀ɛ à pì Rutunɛ: Ǹ ma yã ma. Ǹsun gɛ́ nagã kↄ̃nↄ wɛ bura pãnden doro. Ǹsun gɛ̃tɛwálaro. Ǹ gↄ̃ la kũ ma nↄgbɛ̃ zĩkɛrinↄo.
9Ǹ wɛ́ dↄ zĩ kũ òtɛn kɛa ǹgↄ̃ tɛ́ ń kpɛ. Ma ò ma kɛfɛnnanↄnɛ ò su wari dↄmmaro. Tó ími tɛni n dɛ, ǹ gɛ́ ǹ í kũ ò kà orozãnↄn mi.
10À kùtɛnɛ à mìi nàtɛ à pì: À kɛ̀ dera makũ kũ buri pãnde nↄgbɛ̃n ma ũ, n laakarii dↄ̀ma, akũ n yã mana kɛ̀mɛnɛɛ?
11Akũ Bↄaza wèa à pì: Ò yã kũ n kɛ̀ n zã danɛ n zã ga gbɛra òmɛnɛ pínki, lákũ n n de kũ n dao tò nà kũ n bùsuuo, akũ n su n vutɛ gbɛ̃ kũ ń ń dↄ̃ yãronↄ tɛ́.
12Dikiri fĩna bonnɛ yã kũ n kɛ̀ɛ musu. Lákũ n su n sↄtↄ Dikiri Isarailanↄ Luda oruu gũn nà, à a fĩna bonnɛ manamana.
13Rutu pì: Baa, n yã mana kɛ̀mɛnɛ fá! N ma laakarii kpàtɛmɛnɛ, n yã nna ò makũ n zĩkɛriinɛ, bee kũ n zĩkɛrinↄ doken ma ũro.
14Pↄ́blegↄrↄ Bↄaza pìnɛ: Ǹ mↄ́ ǹ pↄ́ ble la ǹgↄ̃ burodi zↄ̃ dòoa. Akũ à vùtɛ pↄ́kɛ̃rinↄ sarɛ. Bↄaza pↄ́blewɛ kpatanaa kpàa, akũ à pↄ́ blè à kã̀ ari a kpara gↄ̃̀.
15Kũ à fùtɛ àtɛn gɛ́ pↄ́ kↄ̃nↄ wɛ, akũ Bↄaza ò kɛfɛnnanↄnɛ à pì: Bee tó àtɛn pↄ́ kↄ̃nↄ wɛ nagã kũ à katɛna tɛ́, àsun wé'i daaro.
16À a sà kenↄ bobonɛ nagã gũn à tó à a kↄ̃nↄ wɛ. Àsun pataaro.
17Akũ à pↄ́ kↄ̃nↄ wɛ̀ ari ↄkↄsi. Kũ à zↄ̃̀ à a wɛ́ bò, à kà toko lɛ́ do taka bà.
18Kũ à sɛ̀ à tào bɛ, akũ à pↄ́ kũ à a kↄ̃nↄ wɛ̀ pìi mↄ̀ a zã danɛ. À pↄ́ble kpara kũ à gↄ̃̀ pìi kpàa dↄ.

19Akũ a zã da a là à pì: Mákpan n pↄ́ kↄ̃nↄ wɛ̀n gbãraa? N zĩ kɛ̀ máa? Luda arubarika da gbɛ̃ kũ à laakarii dↄ̀mman. Akũ à gbɛ̃ kũ à zĩ kɛ̀ a bura yã ònɛ à pì: Gbɛ̃ kũ ma zĩ kɛ̀ a bura gbãra tↄ́n Bↄaza.
20Akũ Naomi pì: Ma Dikiri sáabu kɛ̀! À kpɛ́ àtɛn gbɛ̃kɛ kɛ ókↄ̃nↄ kũ ó bɛ̃nɛnↄnɛ kũ ó gbɛ̃ kũ ò gànↄ. Akũ à ɛ̀ra à pì: Gbɛ̃ pì bi ó danɛ kãni buri mɛ̀n domɛ.
21Akũ Mↄabu nↄgbɛ̃ Rutu pì: À pìmɛnɛ mà na a zĩkɛrinↄa ari ò gɛ́ pↄ́ kɛ̃ ò lákao.
22Akũ Naomi pì a nɛ́ gyaanↄ pìinɛ: À mana ǹ gɛ́ kũ a nↄgbɛ̃ zĩkɛrinↄ de òsun wari dↄmma bura pãnde gũnlo yãi.
23Akũ à nà Bↄaza nↄgbɛ̃ zĩkɛrinↄa. Àdigↄ̃ pↄ́ kↄ̃nↄ wɛ ń kpɛ ari ò gɛ̀ɛ ò nagã kũ gbadoo kɛ̃̀ ò làka. À kú a zã da bɛamɛ.