Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - RUTU

RUTU 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gↄrↄ kũ yãgↄ̃gↄ̃rinↄ tɛn kí ble Isarailanↄ bùsun, nàa gɛ̃̀, akũ gↄ̃gbɛ̃ ke bò Bɛtilihamu, Yudanↄ bùsun, à gɛ̀ɛ à gↄrↄ pla kɛ̀ Mↄabunↄ bùsun kũ a nanↄo kũ a nɛ́gↄ̃gbɛ̃ gbɛ̃nↄn planↄ.
2Gↄ̃gbɛ̃ pì tↄ́n Ɛlimɛlɛki. A nanↄ tↄ́n Naomi. A nɛ́nↄ tↄ́n Malonu kũ Kiliↄ̃o. Ɛflata bùsu gbɛ̃nↄmɛ. Ò gɛ̀ɛ Mↄabunↄ bùsun, akũ ò kú gwe.
3Gwen Naomi zã Ɛlimɛlɛki gàn, akũ à gↄ̃̀ gwe kũ a nɛ́ gbɛ̃nↄn pla pìnↄo.
4Ò Mↄabu nↄgbɛ̃nↄ sɛ̀ nↄnↄ ũ, a do tↄ́n Opa, a do sↄ̃ Rutu. Ò kú gwe lán wɛ̃̀ kuri taka bà, a gbɛran
5Malonu kũ Kiliↄ̃o gà ń pla ń pínki, akũ Naomi gↄ̃̀ gↄ̃ sari nɛ́nↄ sari.
6Kũ à kú Mↄabunↄ bùsun gwe, à mà kũ Dikiri a gbɛ̃nↄ wɛ̃nda gwà à ń gbá pↄ́ble, akũ à soru kɛ̀ à ta kũ a nɛ́ nanↄ pìnↄo.
7Akũ à fùtɛ gu kũ à kunwa à dà zɛ́n kũ a nɛ́ nanↄ pìnↄo, òtɛn tá Yudanↄ bùsun.
8Akũ à pì a nɛ́ nanↄ pìnↄnɛ: À ɛra à tá á danↄ kĩnaa. Dikiri gbɛ̃kɛ kɛárɛ lákũ a kɛ̀ á gↄ̃ kũ ò gànↄnɛ nà kũ makũo.
9Dikiri tó á baadi ɛra à zã kɛ à vutɛki le. Kũ à lɛ́ zàḿma, akũ ò ↄ́ↄ dↄ̀ manamana.
10Ò pìnɛ: Óni gɛ́ kũnwo n gbɛ̃nↄ kĩnaamɛ.
11Akũ à pì a nɛ́ gyaanↄ pìnↄnɛ: À ɛra! Bↄ́yãi áni gɛ́ kũmaoo? Mani ɛra mà nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ i de à le à zã kɛḿma dↄn yá?
12À ɛra à tá! Ma zĩ kũ̀, mani le mà zã kɛ doro. Bee tó ma pì mani wɛ́ dↄ zãkɛnaai, akũ ma lè ↄkↄsiala ma nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ ì kãao,
13áni fↄ̃ à ń dã ari ò kɛ zↄ̃kↄ̃ yá? Áni fↄ̃ àgↄ̃ kun pose ń yãi yá? Oi, ma nɛ́nↄ! Dikiri kpɛ lìmɛnɛmɛ. Yã kũ à á lé pì dí kɛmɛnɛ nnaro fá!
14Ò ɛ̀ra ò nà ↄ́ↄ dↄa, akũ Opa lɛ́ zà a zã daa, ama Rutu gì à nàa.
15Akũ Naomi pìnɛ: Ǹ gwa, n gbɛ̃ndo tɛn tá a gbɛ̃nↄ kũ a tãnanↄi. Ǹ ɛra ǹ tá kãao.
16Akũ Rutu pìnɛ: Ǹsun nakarama mà n tó mà táro. Gu kũ n gɛ̀sɛɛ pɛ̀tɛn, ónigↄ̃ lɛɛlɛmɛ. Gu kũ n kipan, gwen mani kipan. N gbɛ̃nↄ ni gↄ̃ ma gbɛ̃nↄ ũ, n Luda ni gↄ̃ ma Luda ũ.
17Gu kũ n gan, gwen mani gan ò ma vĩ gwe. Ga baasiro pↄ́ke ni ó kɛ̃kↄ̃aro. Tó ma kɛ̃mma, Dikiri yã kɛmɛnɛ pãsĩpãsĩ.
18Kũ Naomi è à zɛ̀o kũ à tá kãáomɛ, adi yãke onɛ doro.

19Akũ ń pla ń pínki ò gɛ̀ɛ arɛ ari ò kà Bɛtilihamu. Kũ ò kà gwe, wɛ̃tɛ wã̀ ń yã musu. Gbɛ̃nↄ pì: Naomin gwe sↄ̃ yá?
20Akũ à pìńnɛ: Àsungↄ̃ ma sísi Naomi doro, séde Mara, zaakũ Gbãnasĩndapinkide pↄsirayã kɛ̀mɛnɛ.
21Ma gɛ wɛ̃tɛa kũ pↄ́nↄ, akũ Dikiri sù kũmao ↄkori. Bↄ́ yã mɛ́ à tò áni ma sísi Naomii? Dikiri bò ma kpɛmɛ, Gbãnasĩndapinkide pì yã'ũmmanaa kpàmai.
22Lákũ Naomi sù kũ Mↄabunↄ bùsuuo nàn gwe kũ a nɛ́ nanↄ Rutu, Mↄabu burio. Ò kà Bɛtilihamu gↄrↄ kũ ò nà nagãkɛ̃naaamɛ.