Text copied!
CopyCompare
KO E TOHI TAPU KĀTOA - Nomipā

Nomipā 34

Play LogoGoogle Play  APK Logo APK
Click on verse(s) to share them!
1Pea naʻe folofola ʻa Sihova kia Mōsese, ʻo pehē,
2Fekau ki he fānau ʻa ʻIsileli, pea ke pehē kiate kinautolu, “ʻOka mou ka hoko ki he fonua ko Kēnani; (koe fonua ia ʻe tō kiate kimoutolu ko e tofiʻa, ʻio, ko e fonua ko Kēnani mo e ngaahi ngataʻanga fonua ʻo ia:)
3Pea ko homou ngataʻanga ki he potu tonga ʻe mei he toafa ʻo Sini ʻo fai atu ki he mata fonua ʻo ʻItomi, pea ko homou ngataʻanga ki he potu tonga ʻe ngata mei he matātahi ʻoe tahi māsima ki hahake:
4Pea ko e ʻalunga ʻo homou ngataʻanga ʻe ngata mei he potu tonga ki he hakeʻanga ʻo ʻAkilapime, ʻo fai atu ki Sini: pea ʻe mole atu ia ki he potu tonga ki Ketesi-pania, ʻo fai atu ki he kolo ko ʻAta, ʻo aʻu atu ki ʻAsimoni:
5Pea ko hono ngataʻanga ʻe fai atu mei ʻAsimoni ʻo aʻu ki he vaitafe ʻo ʻIsipite pea ko hono ngataʻanga ʻe mole atu ki he tahi.
6Pea koeʻuhi ko hono ngataʻanga ki lulunga, ʻe hoko ʻae tahi lahi ko homou ngataʻanga: ko homou ngataʻanga ia ki lulunga.
7Pea ko eni ʻa homou ngataʻanga ki tokelau: te mou fua atu maʻamoutolu mei he tahi lahi ki he moʻunga ko Hoa:
8Mei he moʻunga ko Hoa te mou fakaʻilongaʻi homou ngataʻanga ki he hūʻanga ki Hemati; pea ʻe mole atu ʻa hono ngataʻanga ʻo aʻu ki Sitati:
9Pea ʻe mole atu hono ngataʻanga ki Sifiloni, pea ʻe ʻalu atu ia ʻo aʻu ki he kolo ko ʻEnani: ko eni homou ngataʻanga ki tokelau.
10Pea te mou fakaʻilongaʻi homou ngataʻanga ki hahake mei he kolo ko ʻEnani ki Sifami:
11Pea ʻe ʻalu hifo hono ngataʻanga mei Sifami ki Lipila, ʻi he potu hahake ʻo ʻAine; pea ʻe ʻalu hifo hono ngataʻanga ʻo aʻu ki he tafaʻaki ʻoe tahi ko Kineleti ki hahake:
12Pea ʻe ʻalu hifo hono ngataʻanga ki Sioatani, pea ʻe mole atu ia ki he tahi māsima: ʻe hoko eni ko homou fonua mo hono ngataʻanga fakatakamilo ʻo ia.
13Pea naʻe fekau ʻe Mōsese ki he fānau ʻa ʻIsileli, ʻo pehē, Ko eni ʻae fonua ʻaia te mou maʻu ʻi he talotalo, ʻaia kuo fekau ʻe Sihova ke foaki ki he faʻahinga ʻe hiva, pea ki hono vaeua ʻoe faʻahinga:
14He ko e faʻahinga ʻoe fānau ʻa Lupeni ʻo fakatatau ki he fale ʻo ʻenau ngaahi tamai, mo e faʻahinga ʻoe fānau ʻa Kata ʻo fakatatau ki he fale ʻo ʻenau ngaahi tamai, kuo nau maʻu honau tofiʻa; pea ko hono vaeua ʻoe faʻahinga ʻo Manase kuo nau maʻu honau tofiʻa:
15Ko e faʻahinga ʻe ua mo hono vaeua ʻoe faʻahinga kuo nau maʻu honau tofiʻa ʻi he kauvai ki heni ʻo Sioatani ki hahake, ʻo hanga ki he hopoʻangalaʻā.”

16Pea naʻe folofola ʻa Sihova kia Mōsese, ʻo pehē,
17“Ko e ngaahi hingoa eni ʻoe kau tangata tenau tufa ʻae fonua kiate kimoutolu: ko ʻEliesa ko e taulaʻeiki, mo Siosiua ko e foha ʻo Nuni.
18Pea te mou fili mai ha ʻeiki taki tokotaha ʻi he ngaahi faʻahinga kotoa pē, kenau tufa ʻae fonua ko e ngaahi tofiʻa.”

19Pea ko e ngaahi hingoa eni ʻoe kau tangata: ʻi he faʻahinga ʻo Siuta, ko Kelepi ko e foha ʻo Sifune.
20Pea mei he faʻahinga ʻoe fānau ʻa Simione, ko Simueli ko e foha ʻo ʻAmihuti.
21Mei he faʻahinga ʻo Penisimani, ko ʻIlitati ko e foha ʻo Kisiloni.
22Pea ko e ʻeiki ʻoe faʻahinga ʻoe fānau ʻa Tani, ko Puki ko e foha ʻo Sokili
23Ko e ʻeiki ʻoe fānau ʻa Siosefa, mei he faʻahinga ʻoe fānau ʻa Manase, ko Hanieli ko e foha ʻo ʻEfoti.
24Pea ko e ʻeiki ʻoe faʻahinga ʻoe fānau ʻa ʻIfalemi, ko Kimueli ko e foha ʻo Sifitani.
25Pea ko e ʻeiki ʻoe faʻahinga ʻoe fānau ʻa Sepuloni, ko ʻIlisafani ko e foha ʻo Panaki.
26Pea ko e ʻeiki ʻoe faʻahinga ʻoe fānau ʻa ʻIsaka, ko Paletili ko e foha ʻo ʻAsana.
27Pea ko e ʻeiki ʻoe faʻahinga ʻoe fānau ʻa ʻAseli, ko ʻEihuti ko e foha ʻo Selomi.
28Pea ko e ʻeiki ʻoe faʻahinga ʻoe fānau ʻa Nafitali, ko Pita-eli ko e foha ʻo ʻAmihuti.
29Ko kinautolu eni naʻe fekau ʻe Sihova kenau vahevahe ʻae tofiʻa ki he fānau ʻa ʻIsileli ʻi he fonua ko Kēnani.