Text copied!
CopyCompare
Sveta Biblija - Brojevi

Brojevi 34

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Još reèe Gospod Mojsiju govoreæi:
2Zapovjedi sinovima Izrailjevijem i reci im: kad doðete u zemlju Hanansku, ta æe vam zemlja pripasti u našljedstvo, zemlja Hananska s meðama svojim.
3Južni kraj da vam je od pustinje Sina, uz meðu Edomsku, i da vam je južna meða od brijega slanoga mora na istok;
4I ta meða neka se savije od juga k Akravimu i ide do Sina, i neka se pruži od juga preko Kadis-Varne, a otuda neka izide na selo Adar i ide do Aselmona;
5Potom neka se savije ta meða od Aselmona do potoka Misirskoga i ide do mora.
6A zapadna meða da vam bude veliko more; to da vam je zapadna meða.
7A sjeverna meða ovo da vam bude: od velikoga mora povucite sebi meðu do gore Ora;
8A od gore Ora povucite sebi meðu kako se ide u Emat, i ta meða neka ide na Sedad;
9I neka ide ta meða do Zefrona, i kraj neka joj bude kod sela Enana; to da vam bude sjeverna meða.
10A s istoka povucite sebi meðu od sela Enana do Sefama;
11A od Sefama neka ide ta meða k Rivli, s istoka Ainu, i neka ide dalje ta meða dokle doðe do mora Hinerota k istoku;
12I neka se spusti ta meða ka Jordanu, i neka izaðe na slano more. Ta æe zemlja biti vaša s meðama svojim unaokolo.
13I kaza Mojsije sinovima Izrailjevijem govoreæi: to je zemlja koju æete dobiti u našljedstvo ždrijebom, za koju je zapovjedio Gospod da je dobije devet plemena i po.
14Jer pleme sinova Ruvimovijeh po porodicama otaca svojih, i pleme sinova Gadovijeh po porodicama otaca svojih, i polovina plemena Manasijina primiše svoje našljedstvo.
15Ova dva plemena i po primiše našljedstvo svoje s ovu stranu Jordana prema Jerihonu s istoène strane.
16Opet reèe Gospod Mojsiju govoreæi:
17Ovo su imena ljudi koji æe vam razdijeliti u našljedstvo zemlju: Eleazar sveštenik i Isus sin Navin.
18I po jednoga kneza iz svakoga plemena uzmite da dijeli zemlju.

19A ovo su imena tijeh ljudi: od plemena Judina Halev sin Jefonijin,
20Od plemena sinova Simeunovijeh Samuilo sin Emijudov,
21Od plemena Venijaminova Eldad sin Haslonov,
22Od plemena sinova Danovijeh knez Vokor sin Jeklinov,
23Od sinova Josifovijeh: od plemena sinova Manasijinih knez Anilo sin Sufidov,
24Od plemena sinova Jefremovijeh, knez Kamuilo sin Saftanov,
25Od plemena sinova Zavulonovijeh knez Elisafan sin Harnahov,
26Od plemena sinova Isaharovijeh knez Faltilo sin Ozainov,
27Od plemena sinova Asirovijeh knez Ahior sin Selemijin,
28I od plemena Neftalimova knez Fadailo sin Amijudov.
29Ovima zapovjedi Gospod da razdijele našljedstvo sinovima Izrailjevijem u zemlji Hananskoj.