Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Ma:diu

Ma:diu 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Amo sia: olelei dagoloba, Yesu da Ga:lili soge yolesili, Yodane hano degele, Yudia sogega doaga:i.
2Dunu bagohame da Ema fa:no bobogei. Yesu da oloi dunu huluane uhinisisi dagoi.
3Fa:lisi dunu da Ema misini, Ema dafama:ne amane adole ba:i, “Dunu da hanaiba:le, ea uda udigili fisiagamu da defeala:?”
4Yesu E bu adole i, “Dilia da Gode Sia: Dedei Buga hame idibela:? Osobo bagade Hahamosu Dunu da hemonega dunu amola uda hahamone,
5elama amane sia:i, ‘Amaiba:le dunu da ea eda amola eme yolesili, ea udama madelagimu. Ela da da:i hu afadafa fawane hamomu,’
6Amaiba:le, ela da aduna hame be afadafa hamoi. Gode Ea madelagiba:le, osobo bagade dunu ilia afafamu da defea hame galebe.”
7Amalalu, ilia da Yesuma bu adole ba:i, “Amaiba:le, Mousese da abuliba:le hamoma:ne sia:i eno adobela:? E da amane olelei ‘Fisiagasu meloa dedene udama iasea, fisiagamu da defea.’”
8Yesu E bu adole i, “Dilia dogo da ga:nasi hamoi dagoiba:le, Mousese da uda fisiagasu hou da defea sia:i. Be osobo bagade hahamosu eso amoga, amo hou da hame ba:su.
9Dunu da ea uda fisiagasea, amola eno lasea, e da inia: uda adole lasu hamosa. Fisiagasu logo afadafa da ea uda hanaiba:le, eno dunuga wadela:lesiba:le, fisiagamu logo diala,”
10Yesu Ea ado ba:su dunu da Ema amane sia:i, “Amaiba:le, uda lasu hou wadela:sa:besa:le, dunu da uda hamedafa lamu da defea.”
11Yesu E bu adole i, “Uda hame lasu hou amo, dunu huluane da hame hamomu. Hame mabu! Gode da dunu afae afae fawane amo hamomusa:gini gasa iaha.
12Uda hame labe dunu mogili da agoane lalelegeiba:le, uda lamu da hamedei. Uda hame labe dunu mogili da dunu enoga hamoiba:le, uda lamu da hamedei. Dunu mogili da eno liligi mae dawa:le, Gode Ea Hinadafa Hou hawa: hamomu hanaiba:le, uda hame lasa. Nowa dunu da goe sia: hi hamomu defele ba:sea, e da amo hou lalegagumu da defea.”
13Dunu eno da mano fonobahadi Yesuma oule misi. Yesu da ilia dialuma da:iya ea lobo ligisima:ne amola ili fidimusa:, Godema sia:ne gadoma:ne, ilia da hanai galu. Be Yesu Ea ado ba:su dunu da hihini ilima gagabole sia:i.
14Be Yesu E amane sia:i, “Mano fonobahadi ilia Nama misunu logo mae damuma! Gode Ea Hinadafa hou da mano wewai ilia:!”
15Amalalu, E da Ea lobo amo mano fonobahadi ilia dialuma da:iya ligisili, yolesili asi.
16Eso afaega, dunu afae da Yesuma misini, amane sia:i, “Olelesu! Na da eso huluane Fifi Ahoanusu ba:ma:ne, adi ida:iwane hou hamoma:bela:?”
17Yesu E bu adole i, “Di da abuli hou ida:iwane hamomusa:, Nama adole ba:bela:? Afadafa fawane da ida:iwane gala, - amo da Gode Hi fawane. Di da eso huluane Fifi Ahoanusu ba:mu hanai galea, Gode Ea Sema hamoma:ne sia:i nabawane hamoma.”
18E da Yesuma bu adole ba:i, “Adi Semala:?” Yesu E amane sia:i, “Mae fane legema! Inia: uda mae adole lama! Liligi mae wamolama! Mae ogogoma!

19Dia ada amola ame elama asigima! Dina: da:ima asigi hou defele eno dunuma asigima!”
20Dunu ayeligi da Yesuma bu adole i, “Na da amo sema huluane nabawane hamoi dagoi. Na da eno adi hamoma:bela:?”
21Yesu E amane sia:i, “Di da houdafa hamomusa: dawa:sea, dia liligi huluane bidi lale, amo muni lai huluane hame gagui dunuma ima. Amasea, di da liligi ida:iwane bagade gala, Hebene ganodini ligisi ba:mu. Amasea, misini, Nama fa:no bobogema.”
22Be amo sia: nababeba:le, dunu ayeligi da sinidigili, da:i dioiwane asi. Bai e da liligi bagade gaguiba:le.
23Yesu da Ea fa:no bobogesu dunuma amane sia:i, “Bagade gagui dunu da Gode Ea Hinadafa Hou amoga heda:su logo ga:nasi bagade ba:sa.
24Ga:mele da nusi ea gelaboga golili masunu da gasa bagade. Be bagade gagui dunu ea Hebene heda:su logo da ga:mele ea nusi gelaboga golili masunu logo baligisa.”
25Amo sia: nababeba:le, Yesu Ea ado ba:su dunu da fofogadigili amane sia:i, “Logo da gasa bagadeba:le, nowa da Gode Ea gaga:su ba:ma:bela:?”
26Yesu da ilima molole ba:legale, ilima amane sia:i, “Osobo bagade dunu da amo hou hamomu hamedei ba:sa. Be Gode da gasa bagade hou huludafa hamomusa: dawa:.”
27Amalalu, Bida da amane sia:i, “Ninia da abolebela:? Ninia da liligi huluane yolesili, Dima fa:no bobogeiba:le, ninia da adi lama:bela:?”
28Yesu E bu adole i, “Na da dafawane sia:sa! Gode Ea Hinadafa hou gaheabolo esoga, Dunu Egefe da Ea Hina Fisuga fisia, dilia da Nama fa:no bobogebeba:le, eno fisu fagoyale gala Isala:ili fi fagoyale gala ilima fofada:musa: fimu galebe.
29Sia: eno diala. Nowa dunu da Nama asigiba:le, ea diasu, ola, eya, aba, eda, eme, mano o soge fisi galea, e da amo liligi 100 agoane lamu, amola eso huluane mae bogole, Fifi Ahoanusu lamu.
30Dunu bagohame waha fa:no agoane mabe da bisili doaga:mu. Dunu bagohame waha bisili mabe da fa:no doaga:mu.”