Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Matyu

Matyu 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Jisas i pinisim ol dispela tok, na em i lusim distrik Galili na i go long distrik Judia long hapsait bilong wara Jordan.
2Na ol bikpela lain manmeri ol i bihainim em. Na long dispela hap em i mekim orait sik bilong ol.
3Na ol Farisi i kam long Jisas na ol i laik traim em. Olsem na ol i askim em olsem, “Ating lo bilong yumi i orait long man i ken rausim meri long laik bilong em yet?”
4Na Jisas i bekim tok olsem, “Ating yupela i no bin ritim tok i stap long buk bilong God? Dispela tok i tok olsem, ‘Bipo tru taim God i wokim olgeta samting, em i wokim ol manmeri, na em i mekim ol i kamap man na meri.
5Na God i tok, “Olsem na man i save lusim papamama na i pas wantaim meri bilong en, na tupela i kamap wanpela bodi tasol.” ’
6God i tok olsem na tupela i no i stap olsem tupela moa. Nogat. Tupela i kamap olsem wanpela bodi. Olsem na samting God i pasim pinis, em man i no ken katim.”
7Na ol Farisi i tokim em olsem, “Orait olsem wanem Moses i givim lo long yumi na i tok man i ken raitim pepa bilong katim marit na givim long meri na rausim em i go?”
8Na Jisas i tokim ol olsem, “Yupela i man bilong bikhet, olsem na Moses i larim yupela i rausim meri. Tasol bipo tru i no gat dispela pasin.
9Mi tok olsem long yupela. Sapos meri bilong wanpela man em i no bin mekim pasin pamuk, na man i rausim em na i maritim narapela meri, dispela man yet em i mekim pasin pamuk.”
10Ol disaipel i harim dispela tok na ol i tokim Jisas olsem, “Sapos man i mas bihainim dispela kain pasin na i stap wantaim meri bilong en, orait mobeta man i no marit.”
11Na Jisas i tokim ol olsem, “I no olgeta man ol inap long kisim dispela tok. Nogat. God i bin givim strong long sampela man tasol.
12Harim. I gat kain kain man i stap ol i no save marit. Sampela, bodi bilong ol i bagarap long taim mama i bin karim ol. Na sampela ol man i bin katim na ol i no inap long kamapim pikinini. Na sampela i bin ting long mekim wok bilong kingdom bilong heven na ol i tambuim ol yet na ol i no save marit. Tasol man em inap long kisim dispela tok, em i ken kisim.”
13Long dispela taim ol manmeri i bringim ol liklik pikinini i kam long Jisas. Ol i laik bai em i putim han antap long ol na mekim prea. Tasol ol disaipel i krosim ol dispela manmeri.
14Na Jisas i tokim ol disaipel olsem, “Yupela larim ol pikinini i kam long mi. Yupela i no ken pasim ol. Nogat. Kingdom bilong heven em i bilong kain man olsem ol dispela pikinini.”
15Na em i putim han antap long ol pikinini. Na bihain em i lusim dispela hap na i go.
16Orait wanpela man i kam long Jisas na i tok, “Tisa, mi mas mekim wanem gutpela pasin na bai mi kisim laip i stap gut oltaim oltaim?”
17Na Jisas i tokim em olsem, “Bilong wanem yu askim mi long ol gutpela pasin? Wanpela tasol em i gutpela. Tasol sapos yu laik kisim laip i stap gut oltaim, orait yu mas bihainim ol lo bilong God.”
18Na dispela man i askim Jisas olsem, “Yu tok long wanem ol lo?” Na Jisas i tok, “Ol dispela lo i gat tok olsem, ‘Yupela i no ken kilim i dai ol arapela manmeri. Yupela ol marit, yupela i no ken mekim pasin pamuk. Yupela i no ken stil. Yupela i no ken giaman na kotim nating ol arapela manmeri.

19Yupela i mas aninit long papamama bilong yupela na bihainim tok bilong ol. Na yu mas laikim tru ol wantok olsem yu laikim yu yet.’”
20Na yangpela man i tokim Jisas olsem, “Mi save bihainim tasol dispela olgeta lo. Tasol mi sot yet long wanem samting?”
21Na Jisas i tokim em olsem, “Sapos yu laik kamap stretpela olgeta, orait yu go salim olgeta samting bilong yu na dispela mani yu kisim yu mas givim long ol rabisman. Yu mekim olsem, na bai yu gat ol gutpela samting tru long heven. Na yu kam bihainim mi.”
22Dispela yangpela man i harim dispela tok, na bel bilong en i hevi, na em i go. Long wanem, em i gat planti samting tru.
23Na Jisas i tokim ol disaipel bilong en olsem, “Mi tok tru long yupela, ol maniman bai i hatwok tru long i go insait long kingdom bilong heven.
24Mi tokim yupela gen, kamel i laik i go insait long hul bilong nil bilong samap, em i no gat hatwok olsem maniman i laik i go insait long kingdom bilong God.”
25Ol disaipel i harim dispela tok na ol i kirap nogut tru. Na ol i tok, “Sapos i olsem, orait husat inap kisim laip i stap gut oltaim?”
26Na Jisas i lukluk stret long ol, na i tok, “Ol man i no inap. Tasol God em inap long mekim olgeta samting.”
27Em i tok olsem, na Pita i bekim tok bilong em olsem, “Lukim. Mipela i bin lusim olgeta samting na bihainim yu. Bai mipela i kisim wanem samting?”
28Na Jisas i tokim ol olsem, “Mi tok tru long yupela, long taim olgeta samting i kamap nupela, na Pikinini Bilong Man bai i gat biknem na i sindaun long sia king bilong en, long dispela taim yupela ol man i bin bihainim mi yupela tu bai i sindaun long 12-pela gutpela sia na yupela bai i bosim ol 12-pela lain bilong Israel.
29Na olgeta manmeri i bin ting long nem bilong mi na i lusim haus o brata o susa o papa o mama o pikinini o gaden, bai ol i kisim 100 moa, na bai ol i kisim laip i stap gut oltaim oltaim.
30Tasol planti man nau ol i stap namba wan, ol bai i stap las tru. Na planti man nau ol i stap las, ol bai i stap namba wan.”