Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Luku

Luku 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bee gbɛa Dii gbɛ̃ↄn bàaↄ̃kwi ń plao pãleↄ dìlɛ, ↄ̃ à ń zĩ́ gbɛ̃ↄn plapla aaↄ dↄaaɛ wɛ̃́lɛↄ guu ń gu pↄ́ á ye gɛ́uↄ píi.
2A ònɛ́: Pↄkɛkɛa zↄ̃ↄ, a kɛ̀kɛnaↄ bílao. À wabikɛ Budewa aà zĩkɛnaↄ gbaɛ pↄkɛkɛi.
3À dazɛu. Málɛ á zĩ sãↄ ũ àwalɛwanaↄ guuɛaↄ!
4Ásu mↄkpɛ sɛo ge babalabↄↄ ge kyaleↄ. Ásu zɛ zɛ́u à fↄkpa gbɛ̃ewao.
5Ua pↄ́ a gɛ̃u píi, à o gĩa Lua uapi gba aafia.
6Tó aafiade ku we, á fↄ̀ aafiade a gↄ̃ɛ̀. Tó a ku we sↄ̃o, a ɛa suwáɛ.
7Àↄ ku uapiu, à pↄ́ pↄ́ wa kpàwá ble ge pↄmia, asa zĩkɛna kà à a asea eɛ. Ásu àↄ sↄ̃kĩikpakpao.
8Wɛ̃́lɛ pↄ́ a gɛ̃u mɛ́ wà á dílɛ, à pↄ́ pↄ́ wà mↄ̀oɛ́ ble.
9À wɛ̃́lɛpi gyãeↄ gbã́gbã, í o gbɛ̃́ↄnɛ kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i kàńnↄ kãi.
10Tó a gɛ̃ wɛ̃́lɛu mɛ́ wì á dilɛo sↄ̃, à bↄlɛ gãaɛ, í mɛ:
11Baa á wɛ̃́lɛ luutɛ̃ pↄ́ kpà wá gbáwa, wá kↄↄlɛowáɛ. Àↄ dↄ̃ sã́asã kɛ́ kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i kà kãi.
12Málɛ oɛ́, yã́kpalɛkɛgↄↄzĩ ĩa pↄ́ Lua a da Sↄdↄũdeↄwa a ka wɛ̃́lɛpideↄ pↄ́wao.
13Waiyoo Kↄlazɛnideↄ! Waiyoo Bɛsaidadeↄ! Dabudabu pↄ́ má kɛ̀ á wɛ̃́lɛↄ guu, tó má kɛ̀ Tii ń Sidↄ̃o yãa, dↄ̃ wɛ̃́lɛpideↄ zwã̀nkasaↄ kàkańla, aa zↄ̃̀lɛ tufua à gɛ̃̀gɛ̃ nↄ̀sɛlilɛa seela ũ.
14Yã́kpalɛkɛgↄↄzĩ á ĩadama aↄ dɛ Tiideↄ ń Sidↄ̃deↄ pↄ́a.
15Kapɛnaũdeↄ sↄ̃, á gbã zↄ̃ luawa yã̀? Wa ↄzↄ̃áziɛ e bɛdau.
16Ɔ̃ Yesu ò a ìwapiↄnɛ: Gbɛ̃́ pↄ́ á yãmà, ade ma yãmàɛ. Gbɛ̃́ pↄ́ gìázi, ade gìmaziɛ. Gbɛ̃́ pↄ́ gìmazi sↄ̃, ade gì gbɛ̃́ pↄ́ ma zĩziɛ.
17Gbɛ̃ↄn bàaↄ̃kwi ń plaopiↄ gɛ̀, ↄ̃ aa ɛ̀a sù ń pↄnao aa mɛ̀: Dii, baa tã́aↄ misìilɛwɛ̃ɛ n tↄ́ yã́i.
18Yesu ònɛ́: Málɛ gugwa, ma Setãu è à bã̀ɛ luabɛ lán loupilɛawa.

19Ma iko kpàwá à táa'o mlɛ̃ↄ ń sóiↄ ń á ibɛɛ gbãa píiowaɛ, pↄe a fↄ̃ à á kɛ'ĩao.
20Ń beeo ásu pↄnakɛ ń mi pↄ́ tã́aↄ ì siilɛɛ́oo. À pↄnakɛ á tↄ́ pↄ́ kú taalau luabɛ yã́i.
21Zĩbeezĩ Lua Nisĩna Yesu pↄ kɛ̀na maamaa à mɛ̀: Baa, zĩ́lɛ ń musuo Dii, lá n yã́ beeↄ ùlɛ yãdↄ̃naↄnɛ ń ↄ̃nↄnaↄ, mɛ́ n bↄò ladↄ̃nsaiↄnɛ, ma n sáaukɛ̀. Ao, Baa, bee kàngu màa.
22Ma Mae pↄ́pii nàmɛɛ ma ↄzĩɛ. Gbɛ̃e Lua Nɛ́ dↄ̃o, mɛ́ i kɛ Mae Lua bàasio, mɛ́ gbɛ̃e Mae Lua dↄ̃o, mɛ́ i kɛ aà Nɛ́ ń gbɛ̃́ pↄ́ Nɛ́pi yei aà ↄlↄnɛ́ↄ bàasio.
23Ɔ̃ Yesu aɛdↄ̀ a ìwaↄwa a ònɛ́ ńtɛ̃ɛ: Báaadeↄn á ũ yã́ pↄ́ álɛ e ń wɛ́o yã́i.
24Málɛ oɛ́, ãnabiↄ ń kíaↄ ku yãa dasi, aa ye yã́ pↄ́ álɛ eↄ e, aai eo. Aa ye yã́ pↄ́ álɛ maↄ ma, aai mao.
25Ikoyãdↄ̃nae mɛ́ fɛ̀lɛ lɛ́ líkpalɛ Yesuwa à mɛ̀: Mɛtulu, kpelewa má kɛ mà àizãna ei?
26Yesu òɛ̀: Kpelewa a ku Mↄizi ikoyã guui? Ni a kyokɛ ǹ ma kpelewa ni?
27Gbɛ̃́pi wèwà à mɛ̀: Ǹyↄ̃ ye Dii n Luazi ń nↄ̀sɛmɛndoo teasisai n gbãa pua lɛ́u, n sↄ̃ iↄ kuwà, níↄ ye n gbɛ̃́deezi lán nzĩa wɛ̃niwa.
28Yesu òɛ̀: Ń wè maaɛ. Ǹyↄ̃ kɛ màa, ńyↄ̃ↄ ku.
29Ɔ̃ gbɛ̃́pi ye yãnakpa azĩawa, ↄ̃ à Yesu là à mɛ̀: Démɛ ma gbɛ̃́dee ũi?
30Ɔ̃ Yesu òɛ̀: Gbɛ̃e mɛ́ bↄ̀ Yelusalɛũ àlɛ gɛ́ Yeliko, ↄ̃ kpã́iwɛliwɛↄ kpàaũaànↄ. Aa aà pↄ́ↄ sìwà, aa aà gbɛ̃̀ dúuduu e à kà gaa. Ɔ̃ aa aà tò we, aa gɛ̃̀zɛa.
31À mↄ lè sa'onae zɛ́ doũpi sɛ̀. Kɛ́ à aà è, ↄ̃ à dↄ̀aàzi.
32Màaɛ lↄ kɛ́ Levii buie kà gupiu, à aà è, ↄ̃ à dↄ̀aàzi.
33Samali bùsu gbɛ̃e bɛ zɛ́piu. Kɛ́ à mↄ̀ aà è, ↄ̃ à kɛ̀ɛ̀ wɛ̃naũ.
34À sↄ̃̀aàzi, à ɛsɛ mà aà gu pↄ́ kɛ̀'ĩaↄwa ń nísio ń vɛ̃ɛo, à pↄ́ yèyewà. Ɔ̃ à aà sɛ dì a zàa'ĩna kpɛ, à gɛ̀aànↄ nibↄↄ pilakĩi. Ɔ̃ à aà gwà we.
35Kɛ́ gu dↄ̀, ↄ̃ à ã́nusu ↄwatɛ̃ bↄ̀ mɛ̀n pla a kpà pilakĩidewa à mɛ̀: Ǹ aà gwamɛɛ. Tó n ɛa n ↄ̃ablè dɛ beea aà yã́ musu, má a fĩabonɛ, tó ma su.
36Tↄ̀ↄ, gbɛ̃ↄn àaↄ̃piↄ guu, an démɛ gbɛ̃kɛkɛ̀ gbɛ̃́ pↄ́ kpã́iↄ kpàaũaànↄpiɛi?

37A wèwà à mɛ̀: Gbɛ̃́ pↄ́ wɛ̃nadↄ̃̀ɛ̀ɛ. Ɔ̃ Yesu òɛ̀: Gɛ ǹ kɛ màa sↄ̃.
38Gↄↄ pↄ́ aa bɛ zɛ́u, aa kà wɛ̃́lɛu, ↄ̃ nↄɛ pↄ́ wì mɛ Maata Yesu dìlɛ.
39A dãuna vĩ, wì mɛ Maliama, à zↄ̃̀lɛ Dii gbázĩ, àlɛ aà yãma.
40Kĩna zĩ dà Maatala, ↄ̃ à mↄ̀ Yesu kĩ́i à mɛ̀: Dii, kɛ́ ma dãuna ma to zĩpiɛ mado, i kɛnɛ yãe ũo lé? Oɛ̀ aà dↄmalɛ.
41Ɔ̃ Dii wèwà à mɛ̀: Maata, Maata, ńlɛ yãe kã̀akɛ, ńlɛ ĩada nzĩawa ń yã́ↄ dasi.
42A mɛ̀ndo mɛ́ zɛvĩ. Maliama baa maa sɛ̀ mɛ́ wa siwào.