Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Luku

Luku 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ́ Yesu wɛzù a aɛ, ↄ̃ a è ↄdeↄ lɛ́ ń gbaↄ ka ↄsikpagolo guu.
2Ɔ̃ à gyaa taaside búubuue è we, à tãnga dàu mɛ̀n pla.
3Ɔ̃ à mɛ̀: Sĩana málɛ oɛ́, gyaa taasidepi ↄ̃a dàu dɛ gbɛ̃́piia.
4Asa ↄ dia ↄ̃ aa dã kàu ḿpii. Nↄɛpi sↄ̃, aà taasidekɛ guu pↄ́ pↄ́ a vĩ à pↄbleò ↄ̃ a dàu we píi.
5Gbɛ̃eↄ lɛ́ Lua ua yã'o, aa mɛ̀ wà a kpɛ́ↄ kɛ̀kɛ maa ń gbɛ̀ kɛfɛnaↄ ń pↄ́ pↄ́ wà Lua gbàↄ, ↄ̃ Yesu mɛ̀:
6Gↄↄe a mↄ́, pↄ́ pↄ́ á è keeↄ, baa gbɛe a gↄ̃ dikↄ̃ao, wa ń dúuzↄ̃ɛ.
7Ɔ̃ aa aà là aa mɛ̀: Mɛtulu, bee a kɛ bↄɛ ni? Bↄ́mɛ aↄ dɛ a kɛgↄↄ seela ũi?
8Ɔ̃ à mɛ̀: À laaika, ásu to wà á sã́são, asa wa mↄ́ ń ma tↄ́o dasi, aa mɛ wa mɛ́ wa dɛ aà ũ, ge a gↄↄ kà. Ásu tɛ́ńzio.
9Tó a zĩ̀ bao mà, ge á mà wà fɛ̀lɛ ń kↄ̃o, ásu to iwãa ká á pↄao. Sema yã́piↄ kɛ káau, dṹnia láaan we gĩao.
10Ɔ̃ a ònɛ́: Bui ń buio aa fɛlɛ ń kↄ̃o, màaɛ lↄ bùsu ń bùsuo.
11Tↄↄlɛlualuaa pãsĩↄ aaↄ ku. Nↄana ń gagyãↄ ka gu ń guo. Àsi bɛ̃̀ɛ vĩa yã́ↄ aaↄ ku luawa.
12E yã́pi àↄ mↄ́, wa á kṹ, wi ĩadawá, wi á kpá lousisikpɛdeↄwa, wi á ká kpɛ́u, wi gɛ́ánↄ kíaↄ ń bùsu gbãadeↄ aɛ ma yã́i.
13Bee a á gba zɛ́ àↄ dɛ ma seeladeↄ ũ.
14À zɛò á sↄ̃ guu ásu làasookɛ lá á owao,
15asa mámɛ má sóso káɛ́ á lɛ́u, mí á gba ↄ̃nↄ, kɛ́ á ibɛɛe a fↄ̃ gii ge a a zã́siwáo.
16Baa á de ń á dao ń á vĩ̀iↄ ń á dãunaↄ ń á daɛↄ ń á gbɛ̃naↄ aa á kpámáɛ, wi á gbɛ̃eↄ dɛ.
17Gbɛ̃́pii a zaágu ma yã́i,
18ãma baa á mikã mɛ̀ndo a vũaao.

19Á mɛnafↄ̃a guu ↄ̃ á àizãna e.
20Tó á è zĩgↄ̃ↄ lìa Yelusalɛũzi, àↄ dↄ̃ kɛ́ a dúuzↄ̃a zã̀o.
21Zĩbeezĩ Yude bùsudeↄ bàalɛ mipɛ sĩ̀sĩↄwa, gbɛ̃́ pↄ́ kú Yelusalɛũↄ fãaa. Zↄ̃ɛwiadeↄ su gɛ̃uo.
22Asa gↄↄpiá tↄsimagↄↄɛ, kɛ́ yã́ pↄ́ kɛ̃a Luayãtaalau e pa píi yã́i.
23Waiyoo nↄsindeeↄ ń nɛadeↄ zĩbeezĩ, asa bùsupi taasi aↄ zↄ̃ↄ, Lua a pↄkũmabↄbↄ gbɛ̃́piↄwaɛ.
24Wa ń gbɛ̃eↄ dɛdɛ ń fɛ̃ndao, wa ń gbɛ̃eↄ kũ taò bùsu píi guu zĩ̀zↄↄ ũ, buipãleↄ i ↄ̃zↄ̃ Yelusalɛũwa e an gↄↄ pa.
25Seelaↄ aaↄ ku ĩatɛ̃ ń mↄvuao ń saanaↄwa, bui píi iↄ ku pↄsia guu dṹniau. Aa gↄ̃ bíli guu ísia kↄ̃fĩ ń a bàalɛao yã́i.
26Wɛdↄa yã́ pↄ́ lɛ́ mↄ́ dṹniawai guu, vĩa a gbɛ̃́ↄ kãsãnkɛ, asa pↄ́ pↄ́ kú luawaↄ zã ń pɛ́kĩiwaɛ,
27wi Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ mↄa e luabɛpuanau ń gbãa zↄ̃ↄ gawideo.
28Tó yã́ beeↄ kɛa dàalɛ, à fɛlɛ zɛ, í á mi sɛ musu, asa á suabagↄↄ mɛ́ kãikũ̀.
29Yesu yãlɛ̀ɛũnɛ́ à mɛ̀: À kaadↄɛnli gwa ń lí kĩniↄ.
30Tó á è aa bↄlↄbↄ̀, ↄ̃ í dↄ̃ ázĩawa kɛ́ guantɛ̃na kãikũ̀.
31Beewaɛ sↄ̃, tó á è yã́ beeↄ lɛ́ kɛ, àↄ dↄ̃ kɛ́ kía pↄ́ Lua kpà kãikũ̀.
32Sĩana málɛ oɛ́, gↄↄbeedeↄ gɛ̃lɛ yã́piↄ píi kɛsaio.
33Luabɛ ń tↄↄlɛo a gɛ̃lɛ, ãma ma yã́ↄ gɛ̃lɛa vĩo.
34À laaika. Ásu to asiakɛ ń wɛ̃dɛkɛo ń wɛ̃nikãakɛao á laai síwáo, kɛ́ aà mↄgↄↄ su á kṹ kã́ndo lán baiwao yã́i.
35Asa a kúlɛ gbɛ̃́ pↄ́ kú dṹnia guuↄwa píiɛ míↄ.
36À itɛ̃kɛ, íↄ wabikɛ gↄↄpii, kɛ́ àↄ gbãa vĩ à e pili yã́ pↄ́ lɛ́ mↄ́wa píi, í bↄ zɛ Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ aɛ.

37Lá gu lɛ́ dↄ Yesu ìↄ yãdanɛ́ Lua ua. Tó oosi kɛ̀, ì bↄ gɛ i Kùkpɛ sĩ̀sĩpↄlɛu.
38Kↄↄkↄↄ ↄ̃ gbɛ̃́pii ì fɛlɛ gɛ́ aà yãmai Lua ua.