Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Luku

Luku 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɔsinaↄ ń duunkɛnaↄ lɛ́ sↄ̃ Yesuzi aà yãmai ḿpii.
2Ɔ̃ Falisiↄ ń Mↄizi ikoyãdanɛdeↄ lɛ́ yã́kũtɛ̃ka aa mɛ̀: Gbɛ̃́ɛ bee ì duunkɛnaↄ si aa pↄble sãnuɛ.
3Ɔ̃ Yesu yã́ɛ bee lɛ̀ɛũnɛ́ à mɛ̀:
4Tó á gbɛ̃e sã vĩ mɛ̀n basↄo mɛ́ ado vũ̀aa, ìli a basↄo mɛ̀ndosai tó sɛ̃u à pɛ̀lɛ a pↄ́ pↄ́ vũ̀aapizi e à gɛ bↄwào lé?
5Tó à bↄ̀wà, ì sɛ da a gã̀u ń pↄnaoɛ,
6ì taò bɛ, ì a gbɛ̃naↄ ń a fã́anideↄ sísi, ì onɛ́: À pↄnakɛmanↄ. Ma a sã pↄ́ sã̀sãpi è.
7Màaɛ lↄ málɛ oɛ́, wa pↄnakɛ luabɛ duunkɛna mɛ̀ndo pↄ́ a nↄ̀sɛlìlɛ yã́ musu dɛ gbɛ̃maa gbɛ̃ↄn basↄo mɛ̀ndosai pↄ́ an bàa kú ń nↄ̀sɛlilɛaooↄla.
8Nↄɛ pↄ́ ã́nusu ↄwatɛ̃ vĩ mɛ̀n kwi sↄ̃ bɛ, tó a mɛ̀ndo vũ̀aa, a filia na, i kpɛwaa, i wɛɛlɛ busɛbusɛ e à gɛ bↄwào lé?
9Tó à bↄ̀wà, a a gbɛ̃naↄ ń a fã́anideↄ sísiɛ, i onɛ́: À pↄnakɛmanↄ. Ma a ã́nusu ↄwatɛ̃ pↄ́ vũ̀aapi è.
10Málɛ oɛ́, Lua malaikaↄ ì pↄnakɛ duunkɛna mɛ̀ndo pↄ́ nↄ̀sɛlìlɛ yã́ musu màa lↄɛ.
11Yesu ò lↄ: Gbɛ̃e mɛ́ kú a nɛgↄ̃ɛↄ vĩ gbɛ̃ↄn pla.
12Ɔ̃ Se ò a maeɛ: Baa, ma asea pↄ́ máↄ vĩ túbi guu kpaa. Ɔ̃ maepi a àizɛɛ kpaalɛ̀nɛ́.
13I kɛ gↄↄplao, ↄ̃ Se a pↄ́ↄ nàaa píi à tà bùsu pãleu zã̀zã. We à a àizɛɛ kpàlɛu lalasikɛa guu.
14Kɛ́ à a pↄ́ↄ dɛ̀ píi, ↄ̃ nↄan zↄ̃ↄ kà bùsupiu, ↄ̃ à gↄ̃̀ ń pↄ́ wɛ̃nakɛao.
15À gɛ̀ nà bùsupi gbɛ̃ezi, ↄ̃ gbɛ̃́pi aà gbàɛ a bualoũ blɛ kpái sàwakusanaↄwa.
16Ɔ̃ ìↄ ye libɛ pↄ́ sàwaↄ lɛ́ ble mↄ́mↄ bɛ̃̀ɛ, ãma wìli pↄe kpawào.
17Kɛ́ aà wɛ́ kɛ̃̀, à mɛ̀: Ma mae zĩkɛnaↄ blɛ vĩ diɛ, ↄ̃ málɛ ga ń nↄanao la.
18Má fɛlɛ mà ta ma mae kĩ́iɛ, mí oɛ̀: Baa, ma duunakɛ̀ Luaɛ ń mpio,

19mi ka màↄ dɛ n nɛ́ ũ lↄo. Ma dilɛ n zĩkɛnaↄ do ũ.
20Ɔ̃ à fɛ̀lɛ lɛ́ tá a mae kĩ́i. Kɛ́ a bɛ kãaa, aà maepi aà è, ↄ̃ à kɛ̀ɛ̀ wɛ̃naũ. À bàalɛ̀ gɛ̀ kùsiwà à lɛpɛ̀wà.
21Ɔ̃ nɛ́pi òɛ̀: Baa, ma duunakɛ̀ Luaɛ ń mpio, mi ka màↄ dɛ n nɛ́ ũ lↄo.
22Ɔ̃ maepi ò a zĩkɛnaↄnɛ: À gɛ́ kpakpa, à ulada maa pↄ́ dɛńla sɛ mↄò à daɛ̀, í tãanadaɛ̀, í kyalekpaɛ̀.
23Í gáae mɛkpaa kũ à dɛ wà so pↄnakɛa guu,
24asa ma nɛ́pi gà à vùɛ. À sã̀sãɛ, ↄ̃ ma aà è. Ɔ̃ aa nà pↄnakɛawa.
25Woo kpɛ́ bua. Kɛ́ àlɛ su, à kãikũ̀ ń bɛo, ↄ̃ à kↄ̃̀ↄ gã̀a mà dↄ.
26Ɔ̃ à zĩkɛnaↄ do sìsi à aà là bↄ́mɛ kɛ̀i.
27Ɔ̃ a wèwà à mɛ̀: N dãuna mɛ́ sù, ↄ̃ n mae gáae mɛkpaa dɛ̀, kɛ́ à aà è aafia yã́i.
28Ɔ̃ Woo pↄ pà à gì gɛ̃i ua. Kɛ́ aà mae bↄ̀ awakpaiɛ̀,
29ↄ̃ Woopi ò a maeɛ: É'e, à kà wɛ̃ ũma málɛ zĩkɛnɛ, mi fokɛma ziio, mɛ́ baa blesan giana ni kpaa mà pↄnakɛò ń ma gbɛ̃naↄo.
30Kɛ́ n nɛ́ pↄ́ à n àizɛɛ kàalɛ káaluaↄnɛpi sù, n gáae mɛkpaa dɛ̀ɛ̀.
31Ɔ̃ aà mae òɛ̀: Ma nɛ́, ń kumanↄ gↄↄpiiɛ. Pↄ́ pↄ́ má vĩ píi, n pↄ́ɛ.
32À kũ̀ wà blɛble ń pↄnaoɛ, asa n dãunapi gà à vùɛ. À sã̀sãɛ, ↄ̃ wà aà è.