Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Luku

Luku 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɔ̃ aa fɛ̀lɛ ḿpii, aa gɛ̀aànↄ Pilati aɛ.
2Aalɛ mↄ́ ń aà yã́o aa mɛ̀: Wa gbɛ̃́ɛ bee è, àlɛ gudɛkɛ wá bùsuuɛ, àlɛ gínɛ́ wà falubↄ Sezaaɛ, mɛ́ à azĩa dìlɛ Mɛsii ũ, kía ũ.
3Ɔ̃ Pilati aà là à mɛ̀: Yudaↄ kían n ũa? A wèwà à mɛ̀: Ɔ̃mɛ dↄ n lɛ́u we.
4Ɔ̃ Pilati ò sa'onkiaↄ ń dasi pↄ́ kú weↄnɛ: Mi tàae'e gbɛ̃́piwao.
5Ɔ̃ aa giiyèwà aa mɛ̀: Ìↄ tɛ́kpa gbɛ̃́ↄgu a yãdaanɛ́ guu Yude bùsuu píiɛ. A dàalɛ Galileɛ, ↄ̃ à gɛ̀ kàiò la sa.
6Kɛ́ Pilati mà màa, ↄ̃ à gbɛ̃́ↄ là tó Galile gbɛ̃́n aà ũ.
7Kɛ́ a dↄ̃̀ à bↄ̀ Elodi bùsuuɛ, mɛ́ Elodipi ku Yelusalɛũ zĩbeezĩ, ↄ̃ à aà gbàɛwà.
8Kɛ́ Elodi Yesu è, ↄ̃ aà pↄ kɛ̀na maamaa, asa à aà bao màɛ, mɛ́ a ye wɛsiaàlɛ à gɛ̃̀gɛ̃. Aà wɛ́ dↄ Yesu dabudabukɛa eai.
9À yã́ↄ làlawà dasi, ↄ̃ Yesu i a kee wewào.
10Sa'onkiaↄ ń Mↄizi ikoyãdanɛdeↄ zɛa we, aalɛ mↄ́ ń aà yã́o pãsĩpãsĩ.
11Elodi ń a sosaↄ sakà Yesugu, aa aà láanikɛ̀ aa ula tↄde dàɛ̀, ↄ̃ à ɛ̀a aà gbàɛ Pilatiwa.
12Zĩbeezĩ Elodi ń Pilatio kɛ̀ na, asa aa ĩ́ikũa ń kↄ̃o yãaɛ.
13Pilati sa'onkiaↄ ń gbãadeↄ ń gbɛ̃́ kĩniↄ kã̀aa píi,
14a ònɛ́: A mↄmɛɛ ń gbɛ̃́ɛ beeo a mɛ̀ gudɛnaɛ. Ma aà làla á wáa yã́ pↄ́ á dↄ̀dↄwàↄ musu, mi e à tàaee kɛ̀o.
15Màa Elodi i eo sↄ̃, asa à ɛ̀a aà gbàɛwáɛ. À gwa, i yãe kɛ à kà mà aà dɛo.
16Má tó wà aà swã́gaga, mí aà gbaɛ.
18Ɔ̃ aa wiilɛ̀ ḿpii sãnu aa mɛ̀: Gbɛ̃́pi dɛ! Balaba kɛ̃́wɛ̃ɛ!
19Wà Balabapi dàkpɛu bↄa gbãadeↄ kpɛ ń gbɛ̃dɛao yã́iɛ.

20Pilati ye Yesu gbaɛ, ↄ̃ à gbɛ̃́ↄ laai sìsi a kĩ́i.
21Ɔ̃ aa ɛ̀a wiilɛ̀ aa mɛ̀: Ǹ aà páliwa! Ǹ aà páliwa!
22A gɛ̃n àaↄ̃de Pilati ònɛ́: Bↄ́ dàa a kɛ̀i? Mi tàae pↄ́ kà wà aà dɛ ewào. Má tó wà aà swã́gaga, mí aà gbaɛ.
23Ɔ̃ aa dìdiwà, aalɛ gbɛawà ń wii gbãao aà aà páliwa. Ɔ̃ an zↄakaa tò an yã́ blè.
24Ɔ̃ Pilati dìlɛ wà kɛ lá aa gbɛ̀awawa.
25Gbɛ̃́ pↄ́ wa dàkpɛu bↄa gbãadeↄ kpɛ ń gbɛ̃dɛao yã́i pↄ́ wa gbɛ̀api ↄ̃ a kɛ̃̀nɛ́, ↄ̃ à Yesu kpà gai lá aa yeiwa.
26Kɛ́ wàlɛ gɛaànↄ, wà dà Silɛni gbɛ̃́ Simↄↄlɛ, àlɛ su ń buao, ↄ̃ wà aà kũ̀ wà lipãakↄ̃a dìɛ̀ aàↄ tɛò Yesuzi.
27Bíla bↄ̀ tɛaàzi ń nↄɛ pↄ́ aalɛ ↄ́ↄlↄ aalɛ ńzĩa gbɛ̃gbɛ̃ↄ.
28Yesu lìli aɛdↄ̀má à mɛ̀: Yelusalɛũ nↄɛↄ, ásu ↄ́ↄlↄ ma yã́io. À ↄ́ↄlↄ ázĩa yã́i ń á nɛ́ↄ.
29Asa a gↄↄ lɛ́ mↄ́ kɛ́ wa o: Báaadeↄn fĩi pↄ́ aai nɛ'io mɛ́ nɛ́ i yↄ̃́ mimáoↄ ũ.
30Gↄↄbeezĩ wa o gbɛsiↄnɛ aa lɛ́lɛ simá, wa o sĩ̀sĩↄnɛ aa kúńla.
31Asa lá wàlɛ yã́ɛ taa kɛ ń lí bùsuo, lí gii pↄ́ aↄ dɛai?
32Wàlɛ gɛ́ ń dàakɛn plaeↄ lↄ, kɛ́ wà ń dɛdɛ ń Yesuo sãnu.
33Kɛ́ aa kà gu pↄ́ wì mɛ Mitↄↄnagu, ↄ̃ aa aà pàliwa we ń dàakɛnapiↄ, ado aà ↄplaai, ado ↄzɛɛi.
34Ɔ̃ Yesu mɛ̀: Baa, sùuukɛńnↄ, asa aa dↄ̃ lá wàlɛ kɛo. Ɔ̃ wà tɛ́lɛpà wà aà pↄkasaↄ kpaalɛ̀okↄ̃ɛ.
35Gbɛ̃́ↄ zɛa we, aalɛ gwa, mɛ́ Yuda gbãadeↄ lɛ́ lɛsuikɛkɛwà aa mɛ̀: À dãↄ suabà. Tó Mɛsii pↄ́ Lua dìlɛn aà ũ, aà azĩa suabae!
36Sosaↄ lɛ́ aà kɛ pↄ́ↄpↄↄ lↄ. Ɔ̃ aa sↄ̃̀aàzi aa vɛ̃ɛ kũ̀ma dↄ̀ɛ̀
37aa mɛ̀: Tó Yudaↄ kían n ũ, ǹ nzĩa suaba.

38Seelae naa aà mia à mɛ̀: Yudaↄ kían kɛ!
39Dàakɛna pↄ́ looa líwapiↄ do dↄ́ɛnnↄyã'òɛ̀ à mɛ̀: Mɛsiin n ũo lò? Ǹ nzĩa suaba ń wápiↄ sãnu.
40Ɔ̃ aà gbɛ̃do gìɛ̀ à mɛ̀: Ńlɛ vĩakɛ Luaɛ seoa? Yã doũ mɛ́ zↄ̃lɛwá.
41Wápiↄ, à kↄ̃sìwanↄ màaɛ, asa pↄ́ pↄ́ wá tↄ̃̀ mɛ́ bↄ̀lɛwɛ̃ɛ, ãma dee i yãe kɛo.
42Ɔ̃ à mɛ̀: Yesu, tó n mↄ kía ũ, to ma yã́ àↄ dↄngu.
43Ɔ̃ a wèwà à mɛ̀: Sĩana málɛ onɛ, za gbã ńyↄ̃ↄ kumanↄ àizãna guu.
44Kɛ́ ĩatɛ̃ kà minanguo, a biia zɛ̀, ↄ̃ bùsupi siakũ̀ píi e aua gɛ̀ pìlaò.
45Zwãa pↄ́ daa Lua kpɛ́u kɛ̃̀ a guo.
46Yesu wiilɛ̀ gbã́ugbãu à mɛ̀: Baa, ma a nisĩna nànɛ n ↄzĩɛ. Kɛ́ a ò màa, ↄ̃ à tà.
47Kɛ́ sosaↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ yã́ pↄ́ kɛ̀pi è, à Lua sáaukpà à mɛ̀: Gbɛ̃́piá gbɛ̃maaɛ sĩana.
48Bíla pↄ́ aa mↄ̀ wà kã̀aa yã́pi gwaa yã́iↄ, kɛ́ aa yã́ pↄ́ kɛ̀ↄ è, aa ɛ̀a tà, aalɛ ńzĩa gbɛ̃gbɛ̃.
49Yesu gbɛ̃́ dↄ̃aↄ ń nↄɛ pↄ́ tɛaàzi za Galileↄ píi zɛ kãaa, aalɛ yã́piↄ gwa.
50Gↄ̃ɛe ku aà tↄ́n Yosɛfu. Yuda gbãadeↄ doɛ. Gbɛ̃maaɛ, mɛ́ luayãmanaɛ.
51Aà lɛ́ kú yã́ pↄ́ a gbɛ̃́ↄ zɛ̀ ń a kɛaopi guuo. Yudaↄ wɛ̃́lɛ Alimate gbɛ̃́ɛ, aà wɛ́ dↄ kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́ii.
52À gɛ̀ Pilati kĩ́i à Yesu gɛ gbɛ̀awà.
53Ɔ̃ a bùa à bàabaa fĩ̀fĩwà à aà dà gbɛ̀'ɛ pↄ́ wa sↄ̀ mia ũ guu. Wi gbɛ̃e dau we yãao.
54Gↄↄpiá ãsↄ̃adazĩɛ, kã́mabogↄↄ lɛ́ ká.
55Nↄɛ pↄ́ aa tɛ Yesuzi za Galileↄ tɛ Yosɛfupi kpɛ, aa mia'ɛpi è ń lá à Yesu gɛ dìlɛuo.

56Ɔ̃ aa tà gɛ̀ nísi gĩnana ń tulaletiↄ sↄukɛi. Kã́mabogↄↄzĩ aa kã́mabò lá Lua dìlɛwa.