Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Luku

Luku 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gↄↄ bee Sezaa Ogusi bↄ̀ ń yã́o à mɛ̀ wà dṹnia gbɛ̃́pii nao.
2Wà nao sɛ̃́iapi kɛ̀ gↄↄ pↄ́ Kilini dɛ Sili bùsu gbɛ̃zↄ̃ↄ ũɛ.
3Baade píi gɛ̀ a bɛ wɛ̃́lɛu wà a tↄ́ dalau.
4Yosɛfu sↄ̃ à bↄ̀ Nazalɛti, Galile bùsuu, à gɛ̀ Davidi bɛ wɛ̃́lɛ Bɛtɛlɛũ, Yude bùsuu, kɛ́ a dɛ Davidi bui ũ yã́i.
5À gɛ̀ wà a tↄ́ dalau we ń a nↄkpama Maliamao. A nↄsia,
6ↄ̃ gↄↄ pↄ́ aa ku we, aà nɛ'igↄↄ kà,
7ↄ̃ à a yoa ì gↄ̃ɛ ũ. À zwãa fĩ̀wà à aà wùlɛ pↄtuoↄ pↄblebↄu, kɛ́ aai gu e nibↄↄ pilakĩio yã́i.
8Sãdãnaↄ ku bùsu doũpi guu, aalɛ i sɛ̃u, gwãasĩna aalɛ ń sãↄ dↄ̃́a.
9Ɔ̃ Dii malaikae bↄ̀ mↄ̀má, Dii gawi gupùńzi, ↄ̃ vĩa ń kṹ maamaa.
10Malaikapi ònɛ́: Ásu to vĩa á kũo, asa ma mↄ baonakpaiɛ́ɛ, gbɛ̃́pii pↄ i kɛ na maamaa.
11Wà Suabana ìɛ́ Davidi wɛ̃́lɛu gwã́a, ↄ̃mɛ Mɛsii ũ, Dii ũ.
12Seela pↄ́ a to à aà dↄ̃n kɛ: Á nɛ́tɛ̃na e wúlɛa pↄtuoↄ pↄblebↄu, zwãa fĩfĩwà.
13Kã́ndo luabɛ ìwaↄ ku sãnu ń malaikapio dasidasi, aalɛ Lua táasilɛ aa mɛ̀:
14Wà Lua tↄbↄ musu, gbɛ̃́ pↄ́ an yã́ kɛ̀ɛ̀ↄ i aafiaʼe tↄↄlɛ.
15Kɛ́ malaikapiↄ gòńla aa tà luabɛ, ↄ̃ sãdãnaↄ òkↄ̃ɛ aa mɛ̀: Wà gɛ́ Bɛtɛlɛũ wà yã́ pↄ́ kɛ̀pi e, yã́ pↄ́ Dii tò wá dↄ̃̀.
16Ɔ̃ aa fɛ̀lɛ gɛ̀ kpakpa, aa bↄ̀ Maliama ń Yosɛfuowa ń nɛ́tɛ̃napio wúlɛa pↄtuoↄ pↄblebↄu.
17Kɛ́ aa aà è, aa yã́ pↄ́ wa ònɛ́ nɛ́tɛ̃napi yã́ musu ò.
18Ɔ̃ yã́ pↄ́ sãdãnaↄ òpi bↄ̀ gbɛ̃́ pↄ́ aa màↄ saɛ píi.

19Maliama yã́pi kũa a nↄ̀sɛ guu píi, àlɛ làasookɛwà.
20Sãdãnaↄ ɛ̀a tà, aalɛ Lua tↄbↄ, aalɛ aà sáaukpa yã́ pↄ́ aa mà mɛ́ aa è musu, asa à kɛ̀ lá wa ònɛ́waɛ.
21Kɛ́ a gↄↄ la sù, nɛ́ tↄ̃zↄ̃gↄↄ kà, ↄ̃ wà tↄkpàɛ̀ Yesu, tↄ́ pↄ́ malaika ò zadↄ̃ wi aà nↄsio.
22Kɛ́ an gbãbↄgↄↄ kà, aa aà sɛ̀ gɛ̀ ↄlↄi Diiɛ Yelusalɛũ lá Mↄizi ikoyã'òwa.
23Asa a ku Dii ikoyãu wà mɛ̀ wà nɛgↄ̃ɛ sɛ̃́iaↄ kpawàɛ.
24Aa sa pↄ́ wa dìlɛ Dii ikoyãu ò, wà mɛ̀ felena mɛ̀n pla ge felenguulu nɛ́ bↄlↄ mɛ̀n pla.
25Gbɛ̃e ku Yelusalɛũ, aà tↄ́n Simɛↄ. Gbɛ̃maaɛ, a Lua vĩa vĩ, mɛ́ aà wɛ́ dↄ Isailiↄ misiai. Lua Nisĩna diɛ̀,
26ↄ̃ Nisĩnapi òɛ̀ a ga kía pↄ́ Dii kpà esaio.
27Nisĩnapi dↄ̀aaɛ̀, ↄ̃ à gɛ̃̀ Lua ua. Kɛ́ Maliama ń Yosɛfuo mↄ̀ ń ń nɛ́ Yesuo yã́ pↄ́ wa dìlɛ ikoyãu kɛa yã́i,
28ↄ̃ Simɛↄ aà sì a ↄzĩ, à Lua sáaukpà à mɛ̀:
29Mapi n zↄ̀blena gbaɛ niɛ guu sa lá ń òmɛɛwa Dii,
30asa ma wɛsì Suabana pↄ́ ń dìlɛ
31n aà yã́ kɛ̀kɛ bui píi wáalɛ.
32Aↄ dɛ gupua ũ à gupu buiↄnɛ, i n gbɛ̃́ Isailiↄ tↄbↄ.
33Yã́ pↄ́ a ò nɛ́pi musu bↄ̀ aà de ń aà dao saɛ.
34Simɛↄ samaa'ònɛ́, ↄ̃ a ò nɛ́pi da Maliamaɛ à mɛ̀: Ɔ̃mɛ aↄ dɛ seela pↄ́ Isailiↄ gii ũ, pↄsia i n sↄ̃ zↄ̃ lán fɛ̃ndawa. Isailiↄ lao ge aa kã́fĩ aà yã́i, an nↄ̀sɛ guu yã́ i bↄ gupuau.
36Nↄɛ ãnabie ku we, aà tↄ́n Ãna, Fanuɛli nɛ́, Asɛɛ buiɛ. Nↄɛpi zikũ̀ɛ táotao. À zãkɛ̀ ń a gↄ̃kpamao wɛ̃̀ soplaɛ,
37ↄ̃ à gↄ̃̀ò gyaa ũ e wɛ̃̀ basiiↄ̃ ń síiↄ̃o. Ìli bↄ Lua uao, ìↄ lousisi fãanɛ ń gwãasĩnao ń lɛyeao ń wabikɛao.

38Zĩbeezĩ gↄ̃̀ↄ à sↄ̃̀ńzi à Lua sáaukpà, àlɛ nɛ́pi yã'o gbɛ̃́ pↄ́ an wɛ́ dↄ Yelusalɛũ boaiↄnɛ píi.
39Kɛ́ Yosɛfu ń Maliamao kɛ̀ lá a ku Dii ikoyã láuwa píi aa làa, aa ɛ̀a tà ń bɛ wɛ̃́lɛu Nazalɛti, Galile bùsuu.
40Nɛ́pi fɛ̀lɛ à gbãakũ̀. Ɔ̃nↄ pàɛ̀, mɛ́ ìↄ kú ń Lua báaao.
41Wɛ̃ ń wɛ̃o Yesu de ń aà dao aaì gɛ́ Gɛ̃amusu dikpɛkɛi Yelusalɛũɛ.
42Kɛ́ Yesu kà wɛ̃̀ kuɛpla, aa ɛ̀a gɛ̀ dikpɛkɛi lá aaì kɛwa.
43Kɛ́ dikpɛ làa, aalɛ tá, ↄ̃ an nɛ́ Yesu gↄ̃̀ Yelusalɛũ, aa dↄ̃o.
44Aalɛ e a kú ń gbɛ̃́ↄ guuɛ. Kɛ́ aa táa'ò gↄↄ do, ↄ̃ aa gbàsa lɛ́ aà wɛɛlɛ ń daɛↄ ń ń gbɛ̃́ dↄ̃aↄ guu.
45Kɛ́ aai aà eo, aa ɛ̀a gɛ̀ aà wɛɛlɛi Yelusalɛũ.
46A gↄↄ àaↄ̃de zĩ́ ↄ̃ aa aà è Lua ua zↄ̃lɛa yãdanɛdeↄ guu, àlɛ yãmamá, àlɛ yãlalamá.
47Aà yãdↄ̃a ń aà yãweamáo dì gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ aà yãmaↄwa píi.
48Kɛ́ aà de ń aà dao aà è, à bↄ̀ ń saɛ, ↄ̃ aà da òɛ̀: Bↄ́yãi ń kɛ̀wɛ̃ɛ màai? N mae ń mapio, wá pↄ yà n wɛɛlɛa guu.
49A wèmá à mɛ̀: Bↄ́yãi álɛ ma wɛɛlɛi? Kɛ́ à kũ̀ màↄ ku ma Mae kpɛ́u, á dↄ̃o lé?
50Ãma aai yã́ pↄ́ a ònɛ́pi dↄ̃o.
51Yesu ɛ̀a tàńnↄ Nazalɛti, à misìilɛnɛ́. Aà da yã́piↄ kũa a nↄ̀sɛ guu píi.
52Yesu zↄ̃ↄkũ̀, aà ↄ̃nↄ kã̀fĩ, mɛ́ a na ń Luao ń gbɛ̃nazĩnaↄ.