Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Luku

Luku 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ãsↄ̃anɛnzĩ gufɛ̃nɛ ↄ̃ nↄɛpiↄ ɛ̀a gɛ̀ miapi kĩ́i ń nísi gĩnana pↄ́ aa a sↄukɛ̀o.
2Aa lè gbɛ goa mia'ɛlɛ.
3Kɛ́ aa gɛ̃̀, aai Dii Yesu gɛ eo.
4Aa ku bíli guu, ↄ̃ gↄ̃ɛ gbɛ̃ↄn plaeↄ bↄ̀ mↄ̀má pↄkasa tɛkɛaↄ daa.
5Vĩa ń kṹ, aa ń mi pɛ̀lɛ, ↄ̃ gↄ̃ɛpiↄ ònɛ́: Bↄ́yãi álɛ gbɛ̃́ bɛ̃́ɛ wɛɛlɛ gɛↄ guui?
6A ku lao, à vù. À to yã́ pↄ́ a òɛ́ gↄↄ pↄ́ a ku Galile dↄágu
7à mɛ̀, sema wà Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ kpá duunkɛnaↄwa, aa aà páliwa, a gↄↄ àaↄ̃de zĩ́ i vu.
8Ɔ̃ yã́pi dↄ̀ńgu.
9Bↄa mia kĩ́i aa gɛ̀ yã́pi baokpà aà ìwa gbɛ̃ↄn kuɛdoↄnɛ ń gbɛ̃́ kĩniↄ.
10Maliama Madelɛni ń Yoanao ń Zaaki da Maliamao ń nↄɛ kĩni pↄ́ aa kúńnↄↄ mɛ́ yã́pi ò zĩnapiↄnɛ.
11Ɔ̃ nↄɛpiↄ yã́pi kɛ̀nɛ́ lán faai yã́wa, aai sio.
12Ɔ̃ Piɛɛ fɛ̀lɛ bàalɛ̀ gɛ̀ miapi kĩ́i. Kɛ́ à wɛkpàlɛ miapiu, i pↄe eo, sema bàabaa pↄ́lɛↄ, ↄ̃ à ɛ̀a tà, àlɛ làasookɛ yã́pi aà kũ̀ gbãa.
13Gↄↄ doũpi zĩ́ Yesu ìwa gbɛ̃ↄn plaↄ lɛ́ gɛ́ wɛ̃́lɛ pↄ́ wì mɛ Ɛmausi. Ń Yelusalɛũo à kà kiloo kuɛdo taa.
14Aalɛ yã́ pↄ́ kɛ̀ píi faai bokↄ̃ɛ,
15ↄ̃ gↄↄ pↄ́ aalɛ a faaibo, aalɛ a wàaipa, Yesu ń lé, ↄ̃ aa bɛ zɛ́u sãnu.
16Pↄe kpaanɛ́ ń aà dↄ̃ao.
17Ɔ̃ à ń lá à mɛ̀: Bↄ́ yã́ álɛ táa'oò ń kↄ̃oi? Ɔ̃ aa zɛ̀, an oo sisia.
18An gbɛ̃do pↄ́ wì mɛ Keleopa wèwà à mɛ̀: Mɛ́ i kɛ ndo bàasio, gbɛ̃e ku Yelusalɛũ a gi yã́ pↄ́ kɛ̀ gↄↄplaɛa dↄ̃io.

19Ɔ̃ à ń lá à mɛ̀: Yã́ kpelei? Aa wèwà aa mɛ̀: Yesu Nazalɛti yã́ɛ. Ãnabi zↄ̃ↄɛ. Gbɛ̃́pii dↄ̃ kɛ́ aà yãkɛa ń aà yã'oao bↄ̀ Lua kĩ́iɛ.
20Ɔ̃ sa'onkiaↄ ń wá gbãadeↄ aà kpàmá, kɛ́ wà yãdaaàla yã́i, wi aà páliwa wà dɛ.
21Wápiↄ sↄ̃ wálɛ e ↄ̃mɛ a Isailiↄ suaba. Bee kpɛ yã́pi kɛa gↄↄ àaↄ̃den gbã.
22Ɔ̃ yã́ pↄ́ wá nↄɛeↄ ò bↄ̀ wá saɛ. Kɛ́ aa gɛ̀ aà mia kĩ́i gufɛ̃nɛa,
23aai aà gɛ e weo. Aa sù aa mɛ̀ malaikaↄ bↄ̀ mↄ̀má, aa ònɛ́ a ku bɛ̃́ɛ.
24Ɔ̃ wá gbɛ̃eↄ gɛ̀ miapi gwai, aa è lá nↄɛpiↄ ònɛ́wa, a ku weo.
25Ɔ̃ Yesu ònɛ́: Làasoosaideↄ, ili yã́ pↄ́ ãnabiↄ ò si kpaao.
26Lua dìlɛ Mɛsii taasikɛ beewa, i gbasa gɛ̃ a gawi guuo lò?
27Daalɛa Mↄizi láwa e à gɛ̀ pɛ̀ ãnabiↄ pↄ́wa píi, Yesu yã́ pↄ́ kɛ̃a Lua yã́u azĩa yã́ musu bↄↄlɛkɛ̀nɛ́ píi.
28Kɛ́ aa kãikũ̀ ń wɛ̃́lɛ pↄ́ aalɛ gɛ́uo, Yesu kɛ̀ lá á ye gɛ̃zɛawa.
29Ɔ̃ aa aà kũ̀kũ aa mɛ̀: Gↄ̃wanↄ la. Oosi kɛ̀, gu lɛ́ gɛ̃kↄ̃u. Ɔ̃ à gɛ̃̀ ua à gↄ̃̀ńnↄ.
30Gↄↄ pↄ́ àlɛ pↄbleńnↄ, ↄ̃ à pɛ̃ɛ sɛ̀ à báaadàu, ↄ̃ a ɛ̀ a kpàmá.
31Ɔ̃ an wɛ́ kɛ̃̀ aa aà dↄ̃̀ sa, ↄ̃ aa kùawà.
32Ɔ̃ aa òkↄ̃ɛ: Kɛ́ àlɛ yã'owɛ̃ɛ zɛ́u, àlɛ Lua yã́ pílokɛ̃wɛ̃ɛ, wá nↄ̀sɛ lɛ́ yáalↄo lé?
33Ɔ̃ aa fɛ̀lɛ gↄ̃̀ↄ aa ɛ̀a gɛ̀ Yelusalɛũ. Aa aà ìwa gbɛ̃ↄn kuɛdoↄ è kãaaa we ń gbɛ̃́ pↄ́ nàmáↄ
34aalɛ mɛ: Dii vù sĩanaɛ. À azĩa ↄ̀lↄ Simↄↄɛ.
35Ɔ̃ gbɛ̃ↄn plapiↄ zɛ́ guu yã́ dàu sìunɛ́ ń lá aa aà dↄ̃̀ gↄↄ pↄ́ à pɛ̃ɛ ɛ̀o.
36Kɛ́ aalɛ yã́pi o màa, kã́ndo aa aà è zɛa ń guu, ↄ̃ a ònɛ́: Àↄ kú ń aafiao.

37Ɔ̃ gili gɛ̃̀ńgu, vĩa ń kṹ, aalɛ e gyaade wa è.
38Ɔ̃ a ònɛ́: Àkɛa á nↄ̀sɛ ↄ̃̀ↄkpài? Àkɛa á kú ń nↄ̀sɛ plaplaoi?
39À ma ↄↄ gwa ń ma gbáↄ, mámɛ. À ↄkãa à gwa. Gyaade mɛ ge wá vĩ lá a ma eɛwao.
40Kɛ́ a ò màa, ↄ̃ à a ↄↄ ń a gbáↄ ↄ̀lↄnɛ́.
41Pↄna guu aa a ɛɛbò, kɛ́ à bↄ̀ ń saɛ yã́i. Ɔ̃ à ń lá à mɛ̀: Pↄblea kua?
42Ɔ̃ aa kpↄ̀ kpaatɛa kↄ̃̀ↄ kpàwà,
43ↄ̃ a sò ń wáa.
44Ɔ̃ a ònɛ́: Yã́ pↄ́ má òɛ́ gↄↄ pↄ́ má kúánↄ mɛ́ kɛ̀. Ma mɛ̀ sema yã́ pↄ́ wa ò ma yã́ musu Mↄizi ikoyã láu ń ãnabiↄ láo ń Soũ láo pa píi.
45Ɔ̃ à ń nↄ̀sɛ wɛ̃̀nɛ́, kɛ́ aa e yã́ pↄ́ kú lápiↄ guu dↄ̃.
46A ònɛ́: A kɛ̃a Lua taalau wà mɛ̀, Mɛsii a taasikɛ, a gↄↄ àaↄ̃de zĩ́ i bↄ gau,
47wi waasokɛ bui píiɛ ń aà tↄ́o daalɛa Yelusalɛũ, kɛ́ aa nↄ̀sɛlilɛ, an duuna i kɛ̃́má.
48Yã́pi seeladeↄn á ũ.
49Mapi sↄ̃ má gba pↄ́ ma Mae a lɛgbɛ̃̀ kpã́sãɛ́. Àↄ ku wɛ̃́lɛ guu la e gbãa bↄ luabɛ à kúála.
50Ɔ̃ Yesu bↄ̀ńnↄ wɛ̃́nkpɛ e Bɛtani saɛ, ↄ̃ à ↄsɛ̀ plapla à báaadàńgu.
51Kɛ́ àlɛ báaadańgu màa, ↄ̃ à kɛ̃̀má, Lua aà sɛ̀ tàò a kĩ́i.
52Ɔ̃ aa kùlɛɛ̀, aa ɛ̀a tà Yelusalɛũ ń pↄna zↄ̃ↄo.
53Aaìↄ ku Lua ua gↄↄpii, aaↄ Lua sáaukpa.