Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Luku

Luku 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gↄↄ bee bíla nↄ̀nↄaaaàzi, wa ń lɛ́ dↄ̃o, e aalɛ kɛ̀sɛpɛlɛpɛlɛkↄ̃wa, ↄ̃ à yã'ò a ìwaↄnɛ gĩa à mɛ̀: À laaika Falisiↄ mↄafilii, ì lińla lán pɛ̃ɛsɛ'ɛsɛwaɛ.
2Yã́ pↄ́ ulɛa a bↄ gupuau píi. Asiiyãe ku kɛ́ wa gí dↄ̃io.
3Beewa yã́ pↄ́ á ò gusiau, wa ma gupuau, mɛ́ asiiyã pↄ́ á ò kↄ̃ swã́u làasiu, wa a kpàwakɛ gãaɛ.
4Ma gbɛ̃naↄ, málɛ oɛ́, gbɛ̃́ pↄ́ a á dɛ mɛ́ a gbɛa a fↄ̃ yãe kɛɛ́ lↄo, ásu vĩakɛɛ̀o.
5Má gbɛ̃́ pↄ́ dɛ à vĩakɛɛ̀ oɛ́. À vĩakɛ Lua pↄ́ gbɛ̃́ zua tɛ́ guu aà ga gbɛa iko vĩɛ. Ao, málɛ oɛ́, à vĩakɛ aàpiɛ.
6Wìli gòlegolena mɛ̀n sↄo yía daa plao lé? Kási baa a mɛ̀ndo yã́ lí sã́ Luaguo.
7Baa á mikãↄ, a a lɛ́ dↄ̃. Ásu vĩakɛo, á dɛ gòlegolen dasiↄla.
8Málɛ oɛ́, gbɛ̃́ pↄ́ zɛ̀manↄ gbɛ̃́ↄ aɛ, Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ a zɛaànↄ Lua malaikaↄ aɛ.
9Gbɛ̃́ pↄ́ lelekpàmazi gbɛ̃́ↄ aɛ sↄ̃, má lelekpaaàzi Lua malaikaↄ aɛ.
10Tó gbɛ̃́ Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ bɛ̃̀ɛbò, Lua a aà kɛ̃́. Ãma tó gbɛ̃́ Lua Nisĩna tↄbɛ̃ɛsì, a kɛ̃a vĩo.
11Tó wàlɛ gɛ́ánↄ yã́kpalɛu lousisikpɛu ge kíaↄ ń gbãadeↄ aɛ, ásu bílikɛ bↄkĩi yã́wao ge yã́ pↄ́ á o,
12asa Lua Nisĩna mɛ́ a yã́ pↄ́ dɛ à o daɛ́ zĩbeezĩ.
13Zã guu gbɛ̃e ò Yesuɛ: Mɛtulu, o ma vĩ̀iɛ aà ma asea kpaa wá túbi guu.
14Ɔ̃ a wèwà à mɛ̀: Ma gbɛ̃́, démɛ ma dilɛ á yã́kpalɛkɛna ũi ge á yãgↄ̃gↄ̃na?
15Ɔ̃ a ò bílaɛ: Àↄ ázĩa kũa dↄ̃. À laaika pↄ́pii bĩikɛai, asa àizɛɛá gbɛ̃nazĩna wɛ̃ni no, baa tó a zↄ̃ↄ.
16Ɔ̃ à yãlɛ̀ɛũnɛ́ à mɛ̀: Ɔdee mɛ́ kú, aà bua blɛkɛ̀ɛ̀ maamaa,
17ↄ̃ à làasookɛ̀ à mɛ̀: Má kɛ kpelewa ni? Má blɛwɛkakĩi vĩo.
18Ɔ̃ à mɛ̀: Lá má kɛn kɛ: Má a blɛwɛkakĩiↄ gbooɛ, mí a zↄ̃ↄↄ bobo, mí a pↄ́wɛna káu píi ń ma àizɛɛↄ,

19mí o mazĩaɛ: Ma gbɛ̃́, ń kũ̀sũa vĩ zↄ̃ↄ, a kannↄ wɛ̃ ũma? Kã́ma bo, pↄble, imi, pↄnakɛ.
20Ɔ̃ Lua òɛ̀: Sↄũ, gwãasĩnaɛ bee má n wɛ̃ni gbɛama. Sↄu pↄ́ ń kɛ̀ a gↄ̃ dé pↄ́ ũɛ?
21Màa aↄ dɛ ń gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ àizɛɛ kãaa azĩaɛ mɛ́ a dɛ ↄde ũ Luaɛoo.
22Ɔ̃ a ò a ìwaↄnɛ: Ayãmɛto málɛ oɛ́, ásuli á wɛ̃ni kã̀akɛ pↄblea yã́ musuo, ásuli á mɛ kã̀akɛ pↄkasa yã́ musuo.
23Wɛ̃ni dɛ pↄbleala, mɛ dɛ pↄkasala.
24À gbagbaaↄ gwa. Aali pↄ́tↄ̃o, aali pↄkɛkɛo, aa dↄ̃ ge gbà zòolo vĩo, mɛ́ Lua ì ń gwa. Á dɛ bãↄla zↄ̃ↄo lé?
25Á guu démɛ a fↄ̃ à a wɛ̃ni gbã̀a kã́fĩ, baa gↄↄ do, a yãkãakɛa guui?
26Lá á yã́ yↄↄnapi fↄ̃o, bↄ́yãi álɛ yã́ kĩniↄ kã̀akɛi?
27À lá vudeↄ gwa sɛ̃u lá aa dɛ. Aali zĩkɛo, aali bua tão. Málɛ oɛ́ baa Salomↄↄ ń a ↄdekɛo, i ula e dà a maa kà an keewao.
28Luanaaifɛ̃nɛndeↄ! Sɛ̃̀a lá pↄ́ kú gbã mɛ́ a tɛ́kũ zia, lá Lua ì pↄ́ nai màa, wa á pↄ́ o lↄe?
29Ásu to pↄ́ pↄ́ á ble ge pↄ́ pↄ́ á mi yã́ dↄaaɛ́o. Ásu bílikɛo.
30Pↄ́piↄ píi yã́ ì dↄaa dṹnia gbɛ̃́ↄnɛ, ãma á Mae dↄ̃ kɛ́ á ye pↄ́piↄi.
31À to kpala pↄ́ bↄ̀ aà kĩ́i yã́ dↄaaɛ́, i pↄ́piↄ kaaɛ́.
32Ma kpàsa nɛ́na gbɛ̃́ↄ, ásu vĩakɛo, asa à kà á Maegu kɛ́ à á kpá kpalapiu.
33À pↄ́ pↄ́ á vĩↄ yía, í wɛ̃nadeↄ gba a ↄ̃a. À mↄkpɛ pↄ́ lí zikũo zↄ̃, luabɛ àizɛɛ pↄ́ lí láao kákĩi ũ. Kpã́i a sↄ̃i weo, kↄ̀ↄ a pↄ́ ↄ̃̀ↄkpa weo.
34Gu pↄ́ á àizɛɛ kúu, wekĩi ↄ̃ á laai ìↄ kuu.
35Àↄ ku sↄu guu, à tó á filia àↄ naa,
36íↄ dɛ lán gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ ń dii sua ń nↄsɛpↄnakɛao dãↄwa, kɛ́ gↄↄ pↄ́ à kà mɛ́ à gbalɛ̀, aa e zɛwɛ̃ɛ̀ gↄ̃̀ↄ.

37Báaadeↄn zĩkɛna pↄ́ an dii a ń lé bɛ̃́ɛ a sugↄↄpiↄ ũ. Sĩana málɛ oɛ́, diipi a a pↄ́ↄ kɛkɛ ye, i ń zↄ̃lɛ, i pↄblea kãaanɛ́.
38Baa tó à kà wɛɛdo ge gufɛ̃nɛ, tó à ń lé màa, báaadeↄn ń ũ.
39Àↄ yã́ɛ bee dↄ̃. Tó uabele kpã́i mↄ́gↄↄ dↄ̃, a wei aà a kpɛ́ gbooo.
40Ápiↄ sↄ̃ àↄ kú ń sↄuo, asa Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ a mↄ gↄↄ pↄ́ á wɛ́ dↄiwao.
41Piɛɛ mɛ̀: Dii, wá yã́i n yã́pi lɛ̀ɛũia, ge gbɛ̃́piiɛ?
42Dii mɛ̀: Dén ziia náaide laaide pↄ́ aà dii a a zĩkɛnaↄ naɛ̀ a ↄzĩ aàli blɛ kpámá a gↄↄwa ũi?
43Báaaden zĩkɛna pↄ́ aà dii aà lè, àlɛ kɛ màa a sugↄↄ ũ.
44Sĩana málɛ oɛ́, a a àizɛɛ píi naɛ̀ a ↄzĩɛ.
45Tó zĩkɛnapi ò a sↄ̃u a dii sua lɛ́ gɛ̃gɛ̃ sↄ̃, i fɛlɛ na zↄnↄɛ ge gↄ̃ɛↄ gbɛ̃gbɛ̃awa, iↄ ulatãble, iↄ wɛ̃dɛ kɛ,
46aà dii a su gↄↄ pↄ́ aà wɛ́ dↄiowaɛ, zaa pↄ́ a dↄ̃owa, i aà zↄ̃ɛzↄ̃ɛ, i aà baa daaa ń luayãdansaiↄ.
47Zĩkɛna pↄ́ a dii pↄeã dↄ̃ mɛ́ i sↄukɛ à aà pↄeã kɛ̀o, wa aà gbɛ̃ dúuduuɛ.
48Zĩkɛna pↄ́ a dii pↄeã dↄ̃o, mɛ́ à yã́ pↄ́ dɛ wà aà gbɛ̃ kɛ̀ sↄ̃, wa aà gbɛ̃ yↄↄɛ. Gbɛ̃́ pↄ́ Lua aà gbà zↄ̃ↄ ↄ̃ Lua a wɛɛlɛwà zↄ̃ↄ. Gbɛ̃́ pↄ́ Lua pↄ́ nàɛ a ↄzĩ zↄ̃ↄ, a gbɛawà dɛńla.
49Tɛ́ ma mↄ sↄ̃i dṹniawa, mɛ́ málɛ wã maamaa kɛ́ tɛ́pi kũ sa.
50Má ga vĩ mà siu. Má kú làasoo guu e à gɛ kɛò.
51Álɛ e ma mↄ kɛ́ gbɛ̃́ↄ aaↄ na ń kↄ̃o dṹniau yã̀? Aawo! Málɛ oɛ́, kↄ̃kpaalɛa yã́i ma mↄi.
52Za tia ua pↄ́ gbɛ̃ↄn sↄo kuu aa kↄ̃kpaalɛɛ. Gbɛ̃ↄn àaↄ̃ↄ bↄ gbɛ̃ↄn plaↄ kpɛ, gbɛ̃ↄn plaↄ bↄ gbɛ̃ↄn àaↄ̃ↄ kpɛ.
53Mae a bↄ a nɛgↄ̃ɛ kpɛ, nɛgↄ̃ɛ i bↄ a mae kpɛ. Da a bↄ a nɛnↄɛ kpɛ, nɛnↄɛ i bↄ a da kpɛ. Zã́ da a bↄ nↄzãe kpɛ, nↄzãe i bↄ a zãda kpɛ.
54Yesu ɛ̀a ò bílaɛ: Tó á è lou lɛ́ sisi gukpɛ, i o gↄ̃̀ↄ lou a ma, ↄ̃ ì kɛ màa.

55Tó á è ĩ́ana lɛ́ bↄ gɛↄmidↄkĩi oi, i o gu a wã, ↄ̃ ì wã.
56Mↄafilideↄ! Á tↄↄlɛ ń luabɛo wɛ́ dↄ̃, mɛ́ á gↄↄɛ bee yáasi dↄ̃ sↄ̃o bɛ?
57Bↄ́yãi á yãkɛkɛa a zɛ́wa dↄ̃ ázĩao ni?
58Tó n ibɛɛ lɛ́ gɛnnↄ yã́kpalɛu, kↄaikɛ aà n kɛ̃ za zɛ́u, kɛ́ asu n gálɛ gɛnnↄ yã́kpalɛkɛna kĩ́io yã́i. Asa yã́kpalɛkɛnapi a n kpa dↄaiwaɛ, dↄaipi i n dakpɛu.
59Málɛ onɛ, ńyↄ̃ bↄ weo e ǹ gɛ ǹ fĩapi bo píi. Baa tãnga a gↄ̃ tɛnzio.