Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - LUKA

LUKA 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Una murinai Lohiabada ese tatau hitu-ahui e abidia hidi, rarua rarua amo e siaidia guna, baela, ia be idia muridia amo bainela; iena lao hanuadia bona gabudia iboudiai idia ese bae lao heni guna.
2E hamaorodia, eto, Uit na vada e lo ḡoevaḡoeva, to iutuna taudia na dia hoho; taunabunai uma biaguna ba noia, ia ese iutuna taudia haida ma baine siaidia, ena uit bae utua.
3Vada aola, lau ese na siaumuimu, mamoe natudia uda sisiadia bogaragidiai na heheto.
4Moni vainana bona dabua modana bona tamaka ibolodia na basio abi kau. Dala ai danu tau ta basio hereva henia.
5Ba dae kau rumana ai ba hereva, baoto “Maino ina ruma ai baine mia”.
6Unuseni ai maino tauna ta bema noho, emui maino na ia latanai bema mia; a bema lasi, boma abia lou.
7Una ruma tamona ai ba noho, amui bae henimui ḡaudia na bavani bona ba inu; badina be ḡaukara tauna na mai heinaruna be namo. Idau ruma idau ruma na basiola.
8Ba kau ai bae abimui dae hanuana ai, amui bae dabaraia na bavania.
9Edia gorere taudia ba hamauridia, bona ba hadibadia, baoto “Dirava ena basileia na emui ai vada be kaumu”.
10A ba kau ai basie abimui dae hanuana ariarana amo mai gwaumui ida baola, baoto.
11“Emui hanua ḡahuna aemai ai e hekamo kaumu na a dahu dahu ohomu, umui ihabadelaimui ḡauna ai bainela: ḡau tamona umui ba diba, Dirava ena basileia na vada be kaumu”.
12Na hamaoromuimu, hahemaoro dinana ai Sodoma na baine namo, a una hanua be baine dika.
13Korasin bona Betesaida, madi ihabaimui! Badina be siahu karadia lalomui ai na karava na Turo bona Sidono lalodiai bama kara, idia na idau nega ai vada bema helalo kerehai, mai davahadia bona mai kahudia ida bema helai.
14Hahemaoro dinana ai, Turo bona Sidono bae dika maraḡi, a umui na ba dika bada.
15Oi danu Kaperanaum e, oi na guba ai ba heabi dae a? Lasi, tanobada henunai bae dorimu dobi.
16Umui e kamonai henimuimu tauna ese lau e kamonai henigumu; bona umui e dadaraimuimu tauna ese lau e dadaraigumu; bona lau e dadaraigumu tauna ese lau e siaigu Diravana danu e dadaraiamu.
17Hitu-ahui-osi e lou, mai moaledia ida, eto, Lohiabada e, lauma dikadia ese ai eremai e kamonai, oi ladamu dainai.
18Bena ia ese e hamaorodia, elo, Lau ese Satana na itaia, kevaru na heto, guba amo e moru.

19Lau eto siahu na henimuimu, gaigai bona doadoa ba moi tao, bona inai tauna ena siahu idoinai danu ba moia tao; bona ḡau ta ese basine hadikamui.
20Ḡau tamona, lauma dikadia ese e kamonai henimuimu na basio moaleIaia; a ina hari ba moalelaia: ladamui na guba ai vada e tore.
21Una negana ai Iesu na Lauma Helaḡa bagunai e hisi dae, eto, Tamagu e, guba bona tanobada Lohiana, na hanamomumu, badina be ini ḡau aonega taudia bona lalo-parara taudia edia amo vada o huni, a memero karukarudia ediai vada o hahedinarai. Momokani, Tamagu e, badina be emu lalo-hadai namona benai.
22Ḡau iboudiai na Tamagu ese vada e henigu: tau na Natuna asi dibana, Tamana mo sibona; bona tau ta Tamana asi dibana, Natuna mo sibona, bona Natuna e uramu baine hahedinarai henia tauna.
23Bena e roha kerehai, ena hahediba mo sibodia e hereva henidia, eto, Ini ḡau o itamu taumui matamui na vada nanamo;
24badina be peroveta taudia bona hanua pavapavadia hutuma e urava umui o itamu ḡaudia bema ita, to asie itava, bona umui o kamonaimu herevadia bema kamonai, to asie kamonaiva.
25Bena taravatu tauna ta e tore isi, ia e dibaḡania, eto, Hahediba taumu e, ede baina kara toma mauri hanaihanai iabina?
26Iesu eto, Taravatu bukana lalonai ede e torea toma? Ede o duahia toma?
27Ia e haere, eto, Lohiabada emu Dirava ba lalokau henia mai lalomu idoinai, mai laumamu idoinai, mai goadamu idoinai, mai daramu idoinai; bona, Dekemu tauna ba lalokau henia, sibomu o helalokaumu heḡereḡerena.
28Iesu eto, Emu haere na maoro; unu ba kara toma be ba mauri.
29A ia be sibona e hekikwo, bena ma e henanadai, eto, Lau dekegu tauna be daika?
30Iesu ma e haere, eto, Tau ta Ierusalem amo Ieriko e laova ai na dadidadi taudia haida ese e davaria; bena ena dabua e dadihai, e dadabaia, mokona e mase, bena e rakatania.
31Hahelaḡa tauna ta ena laolao una dala amo ela; hari tau e itaia, to e rakaia hanai.
32Levi oreana tauna ta danu unuheto, una gabu ai e kau, e itaia, to ma e rakaia hanai.
33A Samaria tauna ta ena laolao ai ienai e kau, e itaia; bena e bogaia hisi,
34dekena ela, dehoro bona vine ranuna amo berona e dairi, e kumi; bena ena doniki ai e hahelaia kau, henitao rumana e laohaia, unuseni ai e reḡua.
35Daba ai e tore isi, silver monidia rua e vai, ruma biaguna e henia, eto, Ba naria namonamo, a imaluu ienai baine doa, baina lou mai negana ai davadia baina henimu.
36Oi dahaka o tomamu? Idia tatoiosi daika be hari dadidadi taudia ese e haberoa tauna dekena tauna aita gwauraia?

37Ia eto, E bogaia hisi tauna. Bena Iesu eto, Aola, oi danu unu ma ba ha kara toma.
38Edia laolao ai hanua ta ai e kau, unuseni ai hahine ta, ladana Mareta, ese e abia dae ena ruma ai.
39Ia na mai tadina, ladana Maria; bena hari Maria ela, Lohiabada aena badinai e helai, ena hereva e kamonai.
40A Mareta na vadivadi iabi-daedia karadia e hekwarahilaiva; bena ia na Iesu dekena ela, eto, Lohiabada e, oi so laloamu, tadigu ese vada e rakatanigu bena sibogu na hekwarahimu a? Mani a hamaoroa, baine durugu.
41A Iesu ese e haere henia, eto, Mareta e, Mareta e, ḡau momo daidiai lalomu e daradaramu bona e hekwarahimu;
42to ḡau tamona mo herea. Maria ese ahu namona vada e abia hidi, bona iena amo basine heabi oho.