Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Luku

Luku 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kàaso dikpɛ pↄ́ wì mɛ Gɛ̃amusu kà kãi.
2Sa'onkiaↄ ń Mↄizi ikoyãdanɛdeↄ lɛ́ wɛɛlɛ lá aa kɛ aa Yesu bↄlia asii guu, asa aalɛ vĩakɛ gbɛ̃́ↄnɛɛ.
3Ɔ̃ Setãu dì Yudasi pↄ́ wì mɛ Isaliↄti miwa. Yesu ìwa gbɛ̃ↄn kuɛplaↄ doɛ.
4Ɔ̃ Yudasipi gɛ̀ lɛkpàaĩ ń sa'onkiaↄ ń Lua ua dↄ̃̀anaↄ gbɛ̃zↄ̃ↄↄ, lá á kɛ à Yesu kpámá.
5An pↄ kɛ̀na, ↄ̃ aa lɛdoũkɛ̀ wà ↄ̃a kpawà.
6À zɛ̀ò, ↄ̃ àlɛ zɛwɛɛlɛ à Yesu kpámá gbɛ̃́ↄ saɛ.
7Kàaso dikpɛgↄↄ kà, gↄↄ pↄ́ wì Gɛ̃amusu sã kòlokpa.
8Ɔ̃ Yesu Piɛɛ ń Zãao gbàɛ à mɛ̀: À gɛ́ Gɛ̃amusu blɛ sↄukɛiwɛ̃ɛ.
9Ɔ̃ aa aà là aa mɛ̀: Ń ye wà kɛ má ni?
10Ɔ̃ a wèmá à mɛ̀: Tó a gɛ̃ wɛ̃́lɛdau, á kpaaũ ń gↄ̃ɛo í sɛa lo guu. Àↄ tɛaàzi e ua pↄ́ a gɛ̃u,
11í o uabeleɛ, Mɛtulu lɛ́ gu pↄ́ a Gɛ̃amusu blɛ bleu ń a ìwaↄ gbɛa.
12A kpɛdiakↄ̃a kpɛa zↄ̃ↄ pↄ́ wa kɛ̀kɛ ↄlↄɛ́, í pↄblea yã́ kɛkɛ we.
13Kɛ́ aa gɛ̀, aa è lá Yesu ònɛ́wa, ↄ̃ aa Gɛ̃amusu blɛ sↄukɛ̀ we.
14Kɛ́ a gↄↄ kà, Yesu mↄ̀ zↄ̃̀lɛ we ń a zĩnaↄ sãnu.
15Ɔ̃ a ònɛ́: Gɛ̃amusu blɛɛ bee bleaánↄ ni ma dɛ maamaa e màↄ gɛ́ taasikɛi,
16asa málɛ oɛ́, má ble lↄo e kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i gɛ bↄò gupuau, dikpɛ sĩana i mↄ́.
17Kɛ́ à imibↄ sɛ̀, à sáaukpà, ↄ̃ à mɛ̀: À si dↄdↄkↄ̃ɛ,
18asa málɛ oɛ́, za tia má vɛ̃ɛbɛ'i mi lↄo e kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i gɛ bↄò gupuau.

19Kɛ́ à kàa sɛ̀, ↄ̃ à sáaukpà a ɛ kpàmá à mɛ̀: Kɛ́ beeá ma mɛ pↄ́ málɛ kpá á yã́iɛ. Àliↄ bee kɛ ma yã́ dↄaágu yã́i.
20Kɛ́ aa pↄblè aa làa, à imibↄpi sɛ̀ màa lↄ à mɛ̀: Íɛ beeá ma au pↄ́ lɛ́ bↄlɛɛ́ɛ. Lua bàa kua ń gbɛ̃́ↄ tia auɛ.
21Ma ↄ ku ta doũ ń ma bↄnkpɛdeoɛ,
22asa Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ a kpagui lá Lua dìlɛɛwaɛ. Waiyoo gbɛ̃́ pↄ́ a aà kpámápi.
23Ɔ̃ aa nà kↄ̃ lalaawa aa mɛ̀: Wá démɛ a yã́ bee kɛi?
24Ɔ̃ lɛkpaa fɛ̀lɛ ń guu, kɛ́ aa ye dↄ̃ ń gbɛ̃́ pↄ́ dɛńla.
25Ɔ̃ Yesu ònɛ́: Bùsu kíaↄ ì ikokɛmá mɛ́ gbãadeↄ ì ńzĩa tↄbↄ,
26ãma ásu kɛ màao. À kũ̀ á gbɛ̃zↄ̃ↄ aàↄ dɛ gbɛ̃́ pↄ́ kɛ̃́sãaázi ũɛ. À kũ̀ á dↄaana aàↄ dɛ á zĩkɛna ũɛ.
27Blɛblena ń blɛzĩkɛnao, an démɛ zↄ̃ↄi? Blɛblena nolo? Mapi sↄ̃ má kú á guu lán gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ zĩkɛɛ́wa.
28Gbɛ̃́ pↄ́ zɛ̀manↄ ma taasikɛa guuↄn á ũ.
29Lá ma Mae ma kpa kpalau, má á kpá kpalau màa sↄ̃,
30í blɛblemanↄ ma kpalau, íↄ zↄ̃lɛzↄ̃lɛa báawa àↄ yã́kpalɛkɛ ń Isaili bui kuɛplaↄ.
31Simↄↄ, Simↄↄ, ma. Setãu gbɛ̀a à á ká íu lá wì pↄ́wɛna ká íu wà gwawa.
32Ɔ̃ ma wabikɛ̀nɛ, kɛ́ ma náai pↄ́ ń vĩ su kɛ̃́sãmao. Tó n ɛa n sua, ǹ n gbɛ̃́ↄ gba gbãa.
33Piɛɛ òɛ̀: Dii, má sì wà ma dakpɛunnↄ, mí gannↄ.
34Yesu mɛ̀: Piɛɛ, málɛ onɛ, e ko àↄ gɛ́ lɛzui gbã, ńyↄ̃ lelekpa ma dↄ̃ai gɛ̃n àaↄ̃.
35Ɔ̃ à ń lá à mɛ̀: Kɛ́ ma á zĩ́ mↄkpɛ ń babalabↄↄo ń kyaleↄ sai, pↄe kɛ̃̀sãwáe? Ɔ̃ aa mɛ̀: Aawo.
36Ɔ̃ a ònɛ́: Tiasa gbɛ̃́ pↄ́ mↄkpɛ vĩ, aà sɛ́. Màaɛ lↄ ń babalabↄↄo. Gbɛ̃́ pↄ́ fɛ̃nda vĩ sↄ̃o, aà a ula yía, i lú.

37Málɛ oɛ́, sema yã́ pↄ́ kɛ̃a Luayãtaalau ma musu papa wà mɛ̀: Wà aà dìlɛ doũ ń dàakɛnaↄ. Asa yã́ pↄ́ wa kɛ̃̀ ma yã́ musu mɛ́ lɛ́ papa sa.
38Aa mɛ̀: Dii, fɛ̃nda mɛ̀n pla kɛ. Ɔ̃ a ònɛ́: Bee mↄ̀.
39Yesu bↄ̀ gɛ̀ Kùkpɛ sĩ̀sĩpↄlɛu lá ì kɛwa. Aà ìwaↄ tɛaàzi.
40Kɛ́ à kà gu pↄ́ àlɛ gɛ́u, a ònɛ́: À wabikɛ kɛ́ ásu fu yↄ̃awao yã́i.
41Ɔ̃ à kɛ̃̀má à kà lán gbɛzu lɛ́lɛa taawa. Ɔ̃ à kùlɛ we, àlɛ wabikɛ
42à mɛ̀: Baa, tó ń yei, to taasi kɛɛonaɛ bee zãkũmanↄ, ãma asu kɛ ma pↄeã ũo, sema n pↄ́.
43Ɔ̃ malaika bↄ̀ luabɛ à mↄ̀wà à aà gbà gbãa.
44Kua wɛ́tɛ̃a guu àlɛ wabikɛ ń ãiao. Ɔ̃ aà isima lɛ́ tↄ̃́ tↄↄlɛ lán autonawa.
45Kɛ́ à wabikɛ̀, à fɛ̀lɛ gɛ̀ a ìwaↄ kĩ́i, à ń lé, aalɛ i'o ń pↄsiao.
46Ɔ̃ a ònɛ́: Àkɛa álɛ i'oi? À fɛlɛ wabikɛ, kɛ́ ásu fu yↄ̃awao yã́i.
47Kɛ́ àlɛ yã'o, ↄ̃ wà kà dasidasi. Gbɛ̃́ pↄ́ wì mɛ Yudasi, aà ìwa gbɛ̃ↄn kuɛplaↄ do mɛ́ dↄaaanɛ́. Kɛ́ à sↄ̃̀aàzi lɛ́pɛiwà,
48ↄ̃ Yesu òɛ̀: Yudasi, lɛ́pɛaa guu ↄ̃ ńyↄ̃ Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ kpaomáa?
49Kɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ aa kú ń Yesuoↄ yã́ pↄ́ lɛ́ mↄ́ è, aa mɛ̀: Dii, wà ń gbɛ̃gbɛ̃ ń fɛ̃ndao yã̀?
50Ɔ̃ an gbɛ̃do sa'onkia zĩkɛna lɛ̀ à aà ↄplaa swã́ gò.
51Ɔ̃ Yesu mɛ̀: À bee tó. À ↄkã̀ aà swã́wa à aà gbã̀gbã.
52Ɔ̃ a ò sa'onkiaↄ ń Lua ua dↄ̃̀anaↄ ń gbɛ̃zↄ̃ↄ pↄ́ aa mↄ̀waↄnɛ: A mↄa ń fɛ̃ndaↄ ń goↄ lán kpã́iwɛliwɛn ma ũwaa?
53Lá gu lɛ́ dↄ miↄ kúánↄ Lua ua, mɛ́ i ↄkãao. Ãma gↄↄɛ bee dɛ á pↄ́ ũɛ, gusia kiblegↄↄɛ.
54Kɛ́ aa Yesu kũ̀ sùò, aa gɛ̀aànↄ sa'onkia bɛ. Piɛɛ bɛ zã̀zã.

55Kɛ́ wà tɛkà ua guo, wà kàlɛ lìai, ↄ̃ Piɛɛ mↄ̀ sↄ̀lↄ ń guu.
56Nↄɛ zĩkɛnae aà è, ↄ̃ à wɛbìiwà à mɛ̀: Gbɛ̃́ɛ bee kuaànↄ sↄ̃ɛ.
57Ɔ̃ à lelekpà à mɛ̀: Nↄɛ, má aà dↄ̃o.
58Yↄↄnnↄ gↄ̃̀ↄ ↄ̃ gbɛ̃pãle aà è, ↄ̃ à mɛ̀: Mpi sↄ̃ ń dɛ an gbɛ̃do ũɛ. Ɔ̃ Piɛɛ ò gↄ̃ɛpiɛ: Mámɛo.
59Kɛ́ lɛɛlu do taa gɛ̃̀, gbɛ̃pãle giiyèwà à mɛ̀: Sĩana guu gbɛ̃́ɛ bee kuaànↄɛ, asa Galile gbɛ̃́ɛ.
60Ɔ̃ Piɛɛ mɛ̀: Mi dↄ̃ lá ńlɛ oo. Wegↄ̃ↄ kɛ́ àlɛ yã'o, ↄ̃ ko lɛzù.
61Kɛ́ Dii lìli wɛpɛ̀ Piɛɛwa, ↄ̃ yã́ pↄ́ a ò dↄ̀ Piɛɛgu, kɛ́ à mɛ̀ e ko àↄ gɛ́ lɛzui gbã, a lelekpaazi gɛ̃n àaↄ̃.
62Ɔ̃ Piɛɛ bↄ̀ bàasi, à ↄ́ↄlↄ̀ à kɛ̀ wɛ̃na.
63Gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ Yesu dↄ̃́aↄ aà kɛ̀ pↄ́ↄpↄↄ aa aà gbɛ̃̀.
64Aa pↄ́ yèɛ̀ a wɛ́wa, ↄ̃ aalɛ aà lala aa mɛ̀: Ãnabikɛkɛ ǹ o, démɛ n lɛi?
65Dↄ́ɛaaànↄ guu aa yã́ dasi pãleↄ òɛ̀ lↄ.
66Kɛ́ gu dↄ̀, Yuda gbɛ̃zↄ̃ↄↄ kↄ̃ kã̀aa, sa'onkiaↄ ń Mↄizi ikoyãdanɛdeↄ píi. Ɔ̃ aa Yesu sɛ̀ gɛ̀ò ń yã́kpalɛkɛkĩi.
67Ɔ̃ aa aà là aa mɛ̀: Mɛsiin n ũa? Owɛ̃ɛ. A wèmá à mɛ̀: Tó má òɛ́, á sio.
68Tó ma yãe làwá sↄ̃, á weo.
69Za tia Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ aↄ zↄ̃lɛa Lua gbãade ↄplaai.
70Ɔ̃ gbɛ̃́pii mɛ̀: Asi Lua Nɛ́n n ũa? Ɔ̃ a wèmá à mɛ̀: Lá a dↄ á lɛ́uwa, mámɛ má aà ũ.
71Ɔ̃ aa mɛ̀: Wá bàa ũma ń seeladeo lↄi? Wá mà aà lɛ́u kↄ̀.