Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Luku

Luku 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɔ̃ Yesu gɛ̃̀ Yeliko, àlɛ pãa.
2Gbɛ̃e ku we aà tↄ́n Zase. Ɔsinaↄ gbɛ̃zↄ̃ↄɛ, mɛ́ ↄdeɛ.
3Àlɛ wɛɛlɛ à gbɛ̃́ pↄ́ dɛ Yesu ũ e, ãma i fↄ̃ aà èo dasi yã́i, asa gbɛ̃́ gesenaɛ.
4Ɔ̃ à bàalɛ̀ dↄ̀aa à gɛ̀ dɛ̀dɛ sĩ́mfofowa kɛ́ à Yesu e, asa a gɛ̃ weɛ.
5Kɛ́ Yesu kà wekĩi, ↄ̃ à wɛsɛ̀ musu a òɛ̀: Zase, pila kpakpa. À kũ̀ mà i n bɛ gbãɛ.
6Ɔ̃ Zase pìla kpakpa, à aà dìlɛ ń pↄnao.
7Kɛ́ wa è màa, gbɛ̃́pii lɛ́ yã́kũtɛ̃ka aa mɛ̀: À gɛ̀ pilai duunkɛna bɛ.
8Ɔ̃ Zase fɛ̀lɛ zɛ̀ a ò Diiɛ: Dii, má a àizɛɛ guo kpa taasideↄwaɛ. Tó ma gbɛ̃e taiinkɛ̀ sↄ̃, má ɛa mà a gɛ̃ɛ kpawà lɛɛ síiↄ̃.
9Ɔ̃ Yesu òɛ̀: Lua uaɛbeedeↄ mìsi gbã. Asa gbɛ̃́ɛ beeá Ablahaũ buiɛ lↄ.
10Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ mↄ̀ gbɛ̃́ pↄ́ sã̀sã wɛɛlɛi à aà suabaɛ.
11Gↄↄ pↄ́ wàlɛ aà yã́pi ma, ↄ̃ à ɛ̀a yãkã̀fĩnɛ́ lↄ. Lá à kãikũ̀ ń Yelusalɛũo, wàlɛ e kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i a bↄ gupuau gↄ̃̀ↄɛ, ↄ̃ à yãlɛ̀ɛũnɛ́
12à mɛ̀: Kíe buie mɛ́ lɛ́ gɛ́ kpalablei bùsu zã̀zãu, i ɛa su.
13Ɔ̃ à a zĩkɛnaↄ sìsi gbɛ̃ↄn kwi, à ã́nusu ↄwatɛ̃ kpà ń baadewa mɛ̀n basↄobasↄo, a ònɛ́: Àↄ laataò e màↄ su.
14Aà bùsudeↄ sↄ̃ aa zàaàguɛ, ↄ̃ aa zĩnaↄ zĩ̀ aà kpɛ aa mɛ̀: Wá we gbɛ̃́pi kiblewáo.
15Aà sua ń kpalableao gbɛa lé, à mɛ̀ wà zĩkɛna pↄ́ a ↄ̃a kpàmápiↄ sísiɛ, kɛ́ à e dↄ̃ lá pↄ́ aa ài'è.
16Gbɛ̃́ sɛ̃́ia mↄ̀ à mɛ̀: Dii, n ↄ̃api àikɛ̀mɛɛ lɛɛ kwi.
17Ɔ̃ a òɛ̀: Násaa, zĩkɛn maa. Lá n kɛ náai vĩ ń a yↄↄnao, ńyↄ̃ↄ iko vĩ wɛ̃́lɛ mɛ̀n kwiↄwaɛ.
18Gbɛ̃ↄn plaade mↄ̀ à mɛ̀: Dii, n ↄ̃api nɛ'ì lɛɛ sↄo.

19Ɔ̃ a òɛ̀: Mpi sↄ̃ ńyↄ̃ↄ iko vĩ wɛ̃́lɛ mɛ̀n sↄoↄwa.
20Ɔ̃ gbɛ̃pãle mↄ̀ à mɛ̀: Dii, n ↄ̃an kɛ. Má ùlɛ kooa zwã̀nkasauɛ.
21Má n vĩa vĩ, asa gbɛ̃́ zĩ'ũn n ũ. Ni pↄ́ pↄ́ ni dilɛo sɛ́, ni pↄ́ pↄ́ ni tↄ̃o kɛkɛ.
22Ɔ̃ a òɛ̀: Zĩkɛn vãi, n lɛ́ mɛ́ n kalikɛ̃̀. Ń dↄ̃ kɛ́ gbɛ̃́ zĩ'ũn ma ũ, mi pↄ́ pↄ́ mi dilɛo sɛ́, mi pↄ́ pↄ́ mi tↄ̃o kɛkɛ.
23Kɛ́ ń dↄ̃ màa, bↄ́yãi ni dakɛonɛ́, tó ma su, mà a pↄ́ sí ń a íoo ni?
24Ɔ̃ a ò gbɛ̃́ pↄ́ kú weↄnɛ: À ã́nusu ↄwatɛ̃ basↄopi siwà, í kpá gbɛ̃́ pↄ́ ài'è lɛɛ kwiwa.
25Ɔ̃ wa òɛ̀: Dii, a ài lɛɛ kwi kũa kↄ̀.
26Ɔ̃ a wèmá à mɛ̀: Málɛ oɛ́, Lua a pↄ́ kã́fĩ gbɛ̃́ pↄ́ pↄ́ vĩɛ. Gbɛ̃́ pↄ́ vĩo sↄ̃, baa pↄ́ pↄ́ a vĩ, Lua a siwàɛ.
27Ma ibɛɛ pↄ́ aa ye mà kiblemáoↄ sↄ̃, à mↄ́ńnↄ la, í ń dɛdɛ ma aɛ.
28Kɛ́ Yesu yã́ bee ò a làa, ↄ̃ à dàzɛu, àlɛ gɛ́ Yelusalɛũ.
29Kɛ́ à kãikũ̀ ń Bɛfazeo ń Bɛtanio, sĩ̀sĩ pↄ́ wì mɛ Kùkpɛ sĩ̀sĩpↄlɛu, ↄ̃ à a ìwa gbɛ̃ↄn plaↄ zĩ̀
30à mɛ̀: À gɛ́ wɛ̃́lɛ pↄ́ kálɛ wá aɛ kee guu. Tó a ka we, á zàa'ĩn nɛ́ bↄlↄ e dↄa, gbɛ̃e i dikpɛ yãao. À polo mↄò.
31Tó gbɛ̃e á lá, démɛ ò à poloi, í mɛ Dii mɛ́ ye a mↄaoi.
32Ɔ̃ zĩnaↄ gɛ̀ aa è lá a ònɛ́wa.
33Kɛ́ aalɛ zàa'ĩnapi polo, ↄ̃ a diiↄ ń lá aa mɛ̀: Démɛ ò à zàa'ĩnapi poloi?
34Aa mɛ̀: Dii mɛ́ ye a mↄaoi.
35Ɔ̃ aa gɛ̀oɛ̀. Aa ń pↄkasaↄ kpàlɛ zàa'ĩnapiwa, ↄ̃ aa Yesu dìkpɛ.
36Kɛ́ àlɛ táa'o, gbɛ̃́ↄ lɛ́ ń pↄkasaↄ kpálɛ zɛ́ guu.

37Kɛ́ à kãikũ̀ ń gu pↄ́ zɛ́pi pìlau Kùkpɛ sĩ̀sĩwao, ↄ̃ pↄna guu dasi pↄ́ tɛaàziↄ nà Lua táasilɛawa ń lↄↄ gbãao, dabudabu pↄ́ aa èↄ yã́ musu píi
38aa mɛ̀: Báaaden Kía pↄ́ lɛ́ mↄ́ ń Dii tↄ́o ũ. Aafia ku luabɛ! Wà Musude tↄbↄ!
39Falisi pↄ́ aa ku zã guueↄ òɛ̀: Mɛtulu, gi n ìwaↄnɛ.
40Ɔ̃ a wèmá à mɛ̀: Málɛ oɛ́, tó aa nìlɛ, gbɛↄ mɛ́ aa wiipi lɛ́.
41Kɛ́ à sↄ̃̀ Yelusalɛũzi, a gwà, ↄ̃ à ↄ́ↄlↄ̀ɛ̀
42à mɛ̀: Tó n yã́ pↄ́ a mↄnɛ ń aafiao dↄ̃̀ gbã yãa lé, kai! Tia kɛ́wa sↄ̃ a ulɛanɛɛ.
43A gↄↄ a mↄ kɛ́ n ibɛɛↄ gbà lɛsĩↄ da lianzi, aai n káka,
44aai n dúuzↄ̃, aai n gbɛ̃́ↄ wíwi. Baa gbɛe aa to dinɛkↄ̃ao, kɛ́ ni gↄↄ pↄ́ Lua lɛzùnzi dↄ̃o yã́i.
45Kɛ́ Yesu gɛ̃̀ Lua ua, ↄ̃ à nà pↄyianaↄ yaawa.
46A ònɛ́: A kɛ̃a Lua taalau à mɛ̀: Ma kpɛ́ aↄ dɛ lousisikpɛ ũɛ. Ápiↄ sↄ̃ á kɛ̀ gbɛ̃blenaↄ tòo ũ.
47Lá gu lɛ́ dↄ Yesu ìↄ yãdanɛ́ Lua ua. Ɔ̃ sa'onkiaↄ ń Mↄizi ikoyãdanɛdeↄ lɛ́ aà wɛ sãnu ń gbɛ̃zↄ̃ↄↄ,
48ãma aai lá wa kɛ zɛ́ eo, asa gbɛ̃́pii lɛ́ lua aà yã́iɛ.