Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Luke

Luke 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Muli nia mee aanei, Tagi gaa hili ana gau agoago e madahidu maa lua, ga hagau dau dogolua i mua dono hana gi nia waahale mono gowaa ala e hana ginai.
2Mee ga helekai, “Taugai gu damana, gei digau ngalua le e hogoohi. Dalodalo ang gi Tagi o taugai deenei gi hagau ina mai digau ngalua e hagi taugai.
3Hula! Au e hagau goodou gadoo be nia dama siibi laa lodo nia paana lodo geinga.
4Goodou hudee kae mee dugu hadu, budehede dagidagi mee, be nia suudi. Hudee tuu bolo e hagaaloho gi tangada i hongo di ala.
5Godou madagoaa gaa dau i di hale, gei goodou gi helekai i mua boloo, ‘Di aumaalia gii noho i baahi di hale deenei.’
6Maa tangada e aloho i di aumaalia e noho i golo, heia godou hagaaloho di noho di aumaalia gii noho i dono baahi. Maa ga hagalee, kaina godou hagaaloho di aumaalia gi muli.
7Noho i di hale deelaa, inu ge miami nia mee ala ma ga gowadu gi goodou, idimaa, digau hai hegau le e wanga nadau hui. Hudee hula gi di hale nei mo di hale nei.
8Goodou ma gaa hula gi lodo di waahale, ga benebene go digaula, geina nia mee ala ma ga dugu adu gi godou mua.
9Goodou hagamaaloo ina aga digau magi ala i di waahale deelaa, mo di agoago gi digaula boloo, ‘Teenua King o God la gu hanimoi gu hoohoo adu gi goodou.’
10Goodou ma gaa hula gi dahi waahale, ga hagalee benebene go digaula, goodou hula gi hongo nia ala o di waahale deelaa, helekai boloo,
11‘Nia gelegele o godou waahale ala e pigi gi madau babaawae, ga duidui e hai baahi adu gi goodou. Gei goodou gi iloo bolo Teenua King o God la gu hanimoi, gu hoohoo adu gi goodou!’
12Au e hagi adu gi goodou di tonu bolo di Laangi Hagi aga, God koia e dumaalia gi Sodom i di waahale deelaa!
13“E huaidu adu gi di goe Chorazin, ge e huaidu labelaa gi Bethsaida! Maa nei boloo nia mogobuna ala ne hai i gulu baahi, la ne hai i Tyre mo Sidon, digaula la guu noho gi lala hua i mua, gu ulu gi nia gahu manawa gee mo di haga dogolia nadau gili gi nia luaahi, e haga modongoohia bolo ginaadou gu maaliu gi daha mo nadau huaidu.
14I di Laangi Hagi aga, God e mada dumaalia gi Tyre mo Sidon i goolua.
15Capernaum, goe e bida hiihai e haga menege aga goe gi di langi i nua? Goe gaa hudu gi lodo di gowaa hagaduadua!”
16Jesus ga helekai gi ana dama agoago, “Be koai e hagalongo adu gi goodou, ia ne hagalongo mai gi di Au. Be koai hagalee hagalongo adu gi goodou, ia digi hagalongo mai gi di Au. Be koai hagalee hagalongo mai gi di Au, ia digi hagalongo gi Tangada dela ne hagau mai Au.”
17Digau agoago madahidu maa lua ne lloomoi gi muli ge e tenetene huoloo, ga helekai gi Jesus, “Meenei Tagi, nia hagataalunga huaidu gu hagalongo mai gi gimaadou ne hagabagi digaula gi daha mo nia daangada i do ingoo!”
18Jesus ga helekai, “Au guu mmada gi Setan e doo iha i di langi, e maahina be di ila.

19Hagalongo! Au gu gowadu gi goodou di mogobuna gii mee goodou di taele i hongo nia gihaa mono ‘scorpion’, gei gi aali goodou laa hongo nia mogobuna o di hagadaumee, deai di mee e hagahuaidu goodou ai.
20Hudee tenetene bolo nia hagataalunga huaidu la gu hagalongo adu gi goodou, gei gii tene hua gi godou ingoo ala guu hihi i di langi.”
21Di madagoaa hua deelaa, gei Jesus guu honu i di tene mai di Hagataalunga Dabu, Mee ga helekai, “Tamana, Tagi o di langi mo henuailala. Au e danggee idimaa i dau haga modongoohia ang gi digau ala e de modongoohia ginaadou nia mee ala ne hagammuni Kooe i digau ala bolo ginaadou e kabemee mo di iloo nia mee. Uaa, Tamana, deenei di mee e manawa tene ginai Goe gi heia gii gila.
22“Dogu Damana ne gaamai gi di Au nia mee huogodoo. Tangada e iloo Tama ai, dela hua go Tamana. Gei deai tangada e iloo Tamana ai, dela hua go Tama mo ana daangada ne hilihili belee haga modongoohia aga Ia.”
23Gei Jesus gaa huli gi ana dama agoago ga helekai mada ginaadou, “Goodou gu haadanga lamalia, i goodou ga gidee nia mee ala e mmada ginai goodou.
24Au e hagi adu gi goodou, bolo e logo nia soukohp mono king nogo hiihai huoloo bolo ginaadou e mmada gi nia mee ala e mmada ginai goodou, gei digaula ne deemee. Digaula nogo hiihai gi longono nia mee ala e longono goodou, gei digaula digi longono.”
25Tangada haga donudonu haganoho ne hanimoi belee hagamada a Jesus, ga helekai, “Tangada agoago, au e hai dagu aha, gei au ga hai mee gi di mouli dee odi?”
26Jesus ga helekai gi mee, “Di Beebaa Dabu e helekai bolo aha? Dehee dau haga modongoohia nia maa?”
27Gei taane ga helekai, “Aloho i Dimaadua go doo God aga i lodo do manawa hagatau, mo do hagataalunga hagatau, mo oo mahi hagatau, mo au maanadu hagatau, gei gi aloho i tangada dela i do baahi, gii hai be do aloho i di goe.”
28Gei Jesus ga helekai, “E hai donu. Heia nia maa, gei goe ga mouli.”
29Gei tangada haga donudonu haganoho e hiihai gii donu humalia, ga heeu gi Jesus, “Tangada dela i dogu baahi la koai?”
30Jesus ga helekai, “Dahi daane e hagatanga i Jerusalem e hana gi Jericho, gaa kumi go digau haga dogolege, gaa dada ono goloo, ga daaligi a mee, gu hoohoo gaa made, ga diiagi i golo.
31Tangada hai mee dabu ga haneia i hongo di ala deelaa, gaa mmada gi taane deelaa, gei mee gaa hana hua i di baahi i golo o di ala.
32Tangada Levi ga hanimoi labelaa i di ala deelaa, gaa mmada gi taane deelaa, geia gaa hana labelaa i di baahi i golo o di ala.
33Gei tangada Samaria ga heehee mai i di ala deelaa, ga gidee taane deelaa, geia gu aloho huoloo i mee.
34Mee ga hanadu gi mee gaa dui ana lolo mono waini gi nia gowaa moholehole, ga haga pigipigi, ga hagauda a mee gi hongo dana manu, gaa lahi gi di hale noho dangada, ga madamada humalia ai.
35Ga hooaga luada, gei mee gaa wanga ana bahihadu silber e lua gi tagi o di hale deelaa, ga helekai, ‘Benabena ina mua taane deenei. Au gaa hana, ga hanimoi laa, gaa hui nia mee huogodoo ala ne hai hegau iei goe gi mee.’”
36Gei Jesus ga haga lawa dana ala kai deenei, ga heeu, “Goe e maanadu ma koai i nia daangada dogodolu aanei la ne hai be tangada hoohoo gi tangada dela ne daaligi go digau gaiaa?”

37Tangada haga donudonu haganoho ga helekai, “Go tangada dela ne hagamaamaa a mee.” Gei Jesus ga helekai, “Hana laa, heia beelaa.”
38Di hana o Jesus mo ana dama agoago i hongo di ala, Mee ga hanimoi gi di waahale, gei di ahina go Martha ga benebene a Mee.
39Mee dono duaahina ahina i golo, go Mary, nogo noho hua i baahi nia wae o Tagi, e hagalongo gi nia agoago a maa.
40Martha gu lodo huaidu i ana moomee huogodoo ala e hai, ga hanadu gi Jesus, ga helekai, “Meenei Tagi, Goe e de hei e Goe dogu duaahina deelaa guu hai au gii hai nia hegau huogodoo? Helekai gi mee gi hanimoi, e hagamaamaa au.”
41Tagi ga helekai, “Martha, Martha, goe e de nnoomaalia i nia mee e logo.
42Di mee donu belee hai, la dela guu hai go Mary, gei e deemee di daa gi daha mo mee.”