Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Luku

Luku 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ́ Yesu yã́ beeↄ ò gbɛ̃́ↄnɛ píi a làa, ↄ̃ à gɛ̀ Kapɛnaũ.
2Sosaↄ gbɛ̃zↄ̃ↄe ku we, a zĩkɛna vĩ, a yeaàziɛ maamaa, ↄ̃ àlɛ gyãkɛ à kà gaa.
3Kɛ́ aà diipi Yesu bao mà, à Yuda gbɛ̃zↄ̃ↄↄ zĩ̀ wabikɛiwà aà mↄ a zĩkɛnapi misiɛ.
4Kɛ́ aa kà Yesu kĩ́i, aa wabikɛ̀wà kↄ̃sↄ̃kↄ̃sↄ̃ aa mɛ̀: Gbɛ̃́pi kà ǹ dↄaàlɛ.
5A ye wá buizi, ↄ̃mɛ lousisikpɛ dↄ̀wɛ̃ɛ.
6Ɔ̃ Yesu gɛ̀ńnↄ. Kɛ́ à kà kãi ń aà bɛo, ↄ̃ sosaↄ gbɛ̃zↄ̃ↄpi a gbɛ̃naↄ zĩ̀ a ònɛ́: À oɛ̀ asu ĩada azĩawao, mi ka kɛ́ aà gɛ̃ ma kpɛ́uo.
7Ayãmɛto má dìlɛ mi ka mà mↄ aà kĩ́i mazĩao. À oɛ̀ aà yã'o, ma zĩkɛna i gbã́gbã.
8Asa mapi sↄ̃, wa iko vĩaɛ, mɛ́ má iko vĩ sosaↄwa. Mi o an gbɛ̃doɛ aà gɛ́, ↄ̃ ì gɛ́. Mi o a pãleɛ aà mↄ́, ↄ̃ ì mↄ́. Mi o ma zĩkɛnaɛ aà kɛ́ bee kɛ, ↄ̃ ì kɛ.
9Kɛ́ Yesu yã́pi mà, à bↄ̀ aà saɛ. Ɔ̃ à lìli a ò bíla pↄ́ tɛaziɛ: Málɛ oɛ́, mi e gbɛ̃e ma náaikɛ̀ kɛ́wao, baa Isailiↄ guu.
10Kɛ́ zĩnapiↄ ɛ̀a sù, aa è zĩkɛnapi gbã̀gbã.
11Bee gbɛa Yesu gɛ̀ wɛ̃́lɛ pↄ́ wì mɛ Naini. Aà ìwaↄ ń gbɛ̃pãleↄ gɛ̀aànↄ dasidasi.
12Kɛ́ à kà kãi ń wɛ̃́lɛpi bĩ́ibↄlɛo, a è wa gɛ sɛa wà bↄ̀ò. Gyaa nɛ́ mɛ̀ndonaɛ. Wɛ̃́lɛpideↄ kú ń nↄɛpio dasi.
13Kɛ́ Dii aà è, ↄ̃ à kɛ̀ɛ̀ wɛ̃naũ a òɛ̀: Ńsu ↄ́ↄlↄo.
14Ɔ̃ à sↄ̃̀ gɛpizi à ↄkã̀ aà pɛwa. Kɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ sɛaↄ zɛ̀, ↄ̃ à mɛ̀: Ɛ̀waaso, má ònɛ vu.
15Ɔ̃ gɛpi fɛ̀lɛ zↄ̃̀lɛ à nà yã'oawa. Ɔ̃ Yesu aà kpà aà dawa.
16Vĩa gbɛ̃́pii kũ̀, aa Lua sáaukpà aa mɛ̀: Wa ãnabi zↄ̃ↄ è wá guu. Aa mɛ̀ lↄ: Lua mↄ̀ a gbɛ̃́ↄ gwai.
17Ɔ̃ Yesu bao lì Yude bùsua ń bùsu pↄ́ liaaiↄ píi.
18Zãa ìwaↄ yã́ bee dàu aa sìuɛ̀ píi. Ɔ̃ Zãa ń gbɛ̃ↄn plaↄ sìsi,

19à ń zĩ́ Diiwa aa aà la, aàpi mɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ a mↄ ũa, ge wàↄ wɛdↄ gbɛ̃pãleziɛ?
20Kɛ́ gbɛ̃́piↄ kà Yesu kĩ́i, aa òɛ̀: Zãa Da'ilɛna mɛ́ wá zĩ́ wà n la, ḿmɛ ń gbɛ̃́ pↄ́ a mↄ ũa, ge wàↄ wɛdↄ gbɛ̃pãleziɛ?
21Wegↄ̃ↄ Yesu gbɛ̃́ↄ gbã̀gbã dasi ń ń gyãↄ ń ń wãwãↄ ń ń tã́aↄ. A tò vĩ̀aↄ gu'è dasi lↄ.
22Ɔ̃ a ò Zãa zĩnaↄnɛ: À gɛ yã́ pↄ́ á è mɛ́ á màↄ dau siuɛ̀. À oɛ̀ vĩ̀aↄ lɛ́ gu'e, ɛɛↄ lɛ́ táa'o, málɛ gbãbↄ kusudeↄnɛ, swãdoↄ lɛ́ yãma, gɛↄ lɛ́ vu, taasideↄ lɛ́ baona waaso ma.
23Báaaden gbɛ̃́ pↄ́ lí fuao ũ.
24Kɛ́ Zãa zĩnaↄ tà, Yesu nà aà yã'oa bílaɛwa à mɛ̀: Bↄ́ a gɛ gwai gbáaui? Fee pↄ́ ĩ́ana lɛ́ deedee yã̀?
25Bↄ́ a gɛ gwai wei? Gbɛ̃́ pↄ́ pↄkasa zãɛ naaàzi yã̀? Namablena pↄ́ aaì pↄkasa maa daↄ ìↄ ku kibɛɛ.
26Bↄ́ a gɛ gwai wei? Ãnabi yã̀? Ao! Málɛ oɛ́ a dɛ ãnabia se.
27Asa Zãapi wà aà yã́ kɛ̃̀ láu wà mɛ̀: Má a zĩna gbaɛ aà dↄaa zɛkɛkɛnɛ.
28Málɛ oɛ́, nↄɛ nɛ'ia guu wi nɛ́e i à kà Zãawao. Ń beeo gbɛ̃́ pↄ́ dɛ gbɛ̃́ kpɛɛ ũ kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i guu dɛaàla.
29Kɛ́ gbɛ̃́pii aà yãmà, baa ↄsinaↄ, ↄ̃ aa yãnakpà Luawa, ↄ̃ Zãa ń da'ilɛkɛ̀.
30Falisiↄ ń Mↄizi ikoyãdanɛdeↄ sↄ̃ aa gì yã́ pↄ́ Lua dìlɛ à kɛnɛ́i, ↄ̃ aai wei Zãa ń da'ilɛkɛ̀o.
31Bↄ́ má gbãgbɛ̃ↄ lɛɛũòi? Bↄ́ aa bↄ̀wài?
32Aa bↄ̀ nɛ́ pↄ́ kú gãaɛ aalɛ lɛzukↄ̃iↄwaɛ aalɛ mɛ: Wa kulɛ pɛ̀ɛ́, i ↄ̃wão. Wa wɛ̃nalɛ sìɛ́, i ↄ́ↄlↄo.
33Asa Zãa Da'ilɛna mↄ̀, i pɛ̃ɛ soo, i vɛ̃ɛmio, ↄ̃ a mɛ̀ tã́adeɛ.
34Gbɛ̃nazĩn Nɛ́ mↄ̀, ì pↄble, ì imi, ↄ̃ a mɛ̀ asiade wɛ̃minaɛ, ↄsinaↄ ń luayãdansaiↄ gbɛ̃naɛ.
35Wì ↄ̃nↄ dↄ̃ ↄ̃nↄnaↄ yãkɛawaɛ.
36Falisie Yesu gbɛ̀a aà mↄ pↄbleanↄ. Yesu gɛ̀ aà bɛ, ↄ̃ àlɛ pↄble gɛngɛsɛkɛa.

37Nↄɛ dↄ́ɛ'ĩidee ku wɛ̃́lɛpi guu. Kɛ́ a mà Yesu lɛ́ pↄble Falisipi bɛ, ↄ̃ à gɛ̀ we tulale loona kũa.
38À zɛ̀ aà kpɛ aà gbázĩ, àlɛ ↄ́ↄlↄ. Aà wɛ́'i lɛ́ ká aà gbakpɛaa, ↄ̃ a wàa ń a mikão, à lɛpɛ̀pɛ aà gbáwa, ↄ̃ à tulalepi kàwà.
39Kɛ́ Falisi pↄ́ aà sìsipi è màa, ↄ̃ a ò a sↄ̃ guu: Tó gbɛ̃́piá ãnabiɛ, dↄ̃ à nↄɛ pↄ́ lɛ́ ↄkãwapi taa dↄ̃̀, kɛ́ dↄ́ɛ'ĩideɛ.
40Ɔ̃ Yesu ò Falisipiɛ: Simↄↄ, má yãe vĩ mà onɛ. Simↄↄ mɛ̀: O, Mɛtulu.
41Yesu mɛ̀: Dakɛnae mɛ́ kú, gbɛ̃ↄn plaↄ aà fĩa kũa, gbɛ̃do ã́nusu ↄwatɛ̃ ↄ̀aa pla ń basↄoo, gbɛ̃do sↄ̃ ã́nusu ↄwatɛ̃ blakwi.
42Lá aa pↄe vĩ aa fĩaboòo, ↄ̃ à ń kɛ̃́ an pla ḿpii. An guu, démɛ aↄ yeaàzi dɛ a deelai?
43Simↄↄ wèwà à mɛ̀: Málɛ e gbɛ̃́ pↄ́ wà aà kɛ̃̀ ń ↄ zↄ̃ↄoɛ. Yesu òɛ̀: N wè maaɛ.
44Ɔ̃ Yesu aɛdↄ̀ nↄɛpiwa, a ò Simↄↄɛ: N nↄɛpi èa? Kɛ́ ma gɛ̃ n bɛ, ni í kpaa n ma gbá pìpio, ↄ̃ nↄɛpi ma gbá pìpi ń a wɛ́'io, a wàa ń a mikão.
45Ni lɛ́pɛao. Nↄɛpi sↄ̃, za gↄↄ pↄ́ ma gɛ̃ la, i kã́mabo ń lɛ́pɛa ma gbáwaoo.
46Ni nísidↄↄ ma miwao. Nↄɛpi sↄ̃ à tulale kà ma gbáↄwa.
47Ayãmɛto málɛ onɛ, a yemazi maamaa kɛ́ aà duun zↄ̃ↄ kɛ̃̀wà yã́iɛ. Gbɛ̃́ pↄ́ wà aà kɛ̃̀ ń a yↄↄnao sↄ̃, aↄ ye adei yↄↄnnↄ sↄ̃ɛ.
48Ɔ̃ a ò nↄɛpiɛ: N duuna kɛ̃̀ma.
49Ɔ̃ gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ pↄble sãnuↄ òkↄ̃ɛ: Dén gbɛ̃́pi ũ kɛ́ àlɛ duunakɛ̃mái?
50Ɔ̃ Yesu ò nↄɛpiɛ: Ma náai pↄ́ ńlɛ kɛ n suabà. Ta bɛ aafia.