Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Luku

Luku 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bee gbɛa Yesu bɛ̀bɛ wɛ̃́lɛ ń wɛ̃́lɛo, mɛɛwiaↄ ń zↄ̃ɛwiaↄ píi, àlɛ waasokɛ, àlɛ kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i baokpanɛ́. Aà ìwa gbɛ̃ↄn kuɛplaↄ gɛ̀aànↄ
2ń nↄɛ pↄ́ à tã́agònɛ́ à ń gbãgbã ń ń gyãↄↄ. Maliama pↄ́ wì mɛ lↄ Maliama Madelɛni, Yesu tã́a mɛ̀n soplaↄ gòɛ̀ kú ń guu
3ń Elodi ziia Kuza na Yoanao ń Suzãnao ń nↄɛ pãleↄ dasi. Aaìↄ Yesu ń a ìwaↄ gwa ń pↄ́ pↄ́ aa vĩo.
4Wà bↄ̀ wɛ̃́lɛ ń wɛ̃́lɛo wà kã̀aa Yesuzi, ↄ̃ à yãlɛ̀ɛũnɛ́ à mɛ̀:
5Zↄ̃ɛe mɛ́ bↄ̀ gɛ̀ pↄ́wɛnakɛɛlɛi. Kɛ́ àlɛ kɛɛlɛ, a keeↄ lɛ̀lɛ zɛ́ guu, wà táa'òwà, ↄ̃ bãↄ mↄ blè.
6A keeↄ lɛ̀lɛ gbɛsɛɛna musu. Kɛ́ aa bↄ̀lɛ, ↄ̃ aa giigàga, kɛ́ aai mↄ̀sɛ eo yã́i.
7A keeↄ lɛ̀lɛ lɛↄ guu, ↄ̃ lɛpiↄ fɛ̀lɛńnↄ sãnu, aa kũ̀aamá.
8A keeↄ lɛ̀lɛ tↄↄlɛ maawa, ↄ̃ aa bↄ̀lɛ aa nɛ'ì lɛɛ basↄo. Kɛ́ a ò màa, à pũ̀na à mɛ̀: Gbɛ̃́ pↄ́ nↄ̀sɛ vĩ aà yã́pi ma.
9Aà ìwaↄ aà là yã́pi bↄↄlɛi.
10Ɔ̃ à mɛ̀: Lua á gbá zɛ́ à kpala pↄ́ bↄ̀ a kĩ́i asiiↄ dↄ̃, ãma mi o gbɛ̃́ kĩniↄnɛ ń yãlɛɛũanɛoɛ, kɛ́ aa gugwa pↄe'esai, aa yãma dↄ̃sai.
11Yã́pi bↄↄlɛn kɛ: Pↄ́wɛnapiá Lua yã́ɛ.
12Zɛ́ guu pↄ́ↄ dɛ gbɛ̃́ pↄ́ aa Lua yãmàↄ ũ, ↄ̃ Ibiisi mↄ̀ yã́pi bↄ̀ ń sↄ̃ guu, kɛ́ aasu Lua náaikɛ, i ń suabao yã́i.
13Gbɛsɛɛna pↄ́ↄ dɛ gbɛ̃́ pↄ́ aa Lua yãmà aa sì ń pↄnaoↄ ũ, ãma yã́pi líↄ zĩ́na vĩ ń guuo. Aaì Lua náaikɛ gĩa, ãma tó wà ń yↄ̃́, aaì pↄ̀ↄbↄzãkɛɛ.
14Lɛ guu pↄ́ↄ dɛ gbɛ̃́ pↄ́ aa Lua yãmàↄ ũ, ↄ̃ yãkãakɛa ń àizɛɛ yã́o ń dṹnia pↄnakɛao ì kũaamá, aali fↄ̃ nɛ'ì à mào.
15Tↄↄlɛ maa pↄ́ↄ dɛ gbɛ̃́ pↄ́ aa Lua yãmà ń nↄ̀sɛpuao ↄ̃ aa kũa ń nↄ̀sɛmaaoↄ ũ. Aaì mɛnafↄ̃ e aa gɛ kã́fĩakɛò.
16Wìli filia na wà ta kúlɛwào ge wà dilɛ lii zíɛo. Wì di bábanawaɛ, kɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ gɛ̃ↄ gupua e yã́i.
17Pↄe ku ulɛa kɛ́ à gí bↄi gupuauo. Asiiyãe ku kɛ́ wà gí mai wà o balu guuo.
18Bee yã́i à yãma ń laaio. Gbɛ̃́ pↄ́ pↄ́ vĩ ↄ̃ Lua a kã́fĩɛ̀. Gbɛ̃́ pↄ́ pↄe vĩ sↄ̃o, pↄ́ pↄ́ àlɛ e á vĩ Lua a siwàɛ.

19Yesu da ń aà dãunaↄ mↄ̀ aà kĩ́i, ↄ̃ aai e sↄ̃̀aàzio dasi yã́i.
20Ɔ̃ wa ò Yesuɛ: N da ń n dãunaↄ ku bàasi, aa ye n kↄ̃'eai.
21Ɔ̃ a ònɛ́: Gbɛ̃́ pↄ́ aaì Lua yãma aa zĩkɛwàↄ mɛ́ ma da ń ma dãunaↄ ũ.
22Zĩewa Yesu gɛ̃̀ gó'ilɛna guu ń a ìwaↄ, ↄ̃ a ònɛ́: Wà bua ísida baale. Ɔ̃ aa dàzɛu.
23Gↄↄ pↄ́ aalɛ gɛ́, Yesu gɛ̃̀ ń io. Ɔ̃ zàa'ĩana fɛ̀lɛ ísidaa, í lɛ́ ká gó guu, aa ku kai guu.
24Ɔ̃ aa sↄ̃̀aàzi aa aà vù aa mɛ̀: Mae! Mae! Wálɛ kaalɛ! Ɔ̃ à fɛ̀lɛ gì ĩ́anaɛ ń í pↄ́ lɛ́ ń gó zãampapao, ↄ̃ à zɛ̀, gu kɛ̀ kílikili.
25Ɔ̃ a ònɛ́: Á ma náai vĩoa? Ɔ̃ yã́pi dìmá, vĩa ń kṹ, ↄ̃ aa òkↄ̃ɛ: Dén gbɛ̃́pi ũi mↄ́ↄ? Baa ĩ́ana ń ío, ì yãdilɛnɛ́, aaì aà yãmaɛ.
26Ɔ̃ aa kà Gadala bùsuu ísida baale, Galile bùsu gukpɛ oi.
27Kɛ́ Yesu bùa sĩ̀sĩa, à kpàaũ ń wɛ̃́lɛpi gbɛ̃́ pↄ́ tã́aↄ vĩo. À gↄↄplakɛ̀ ń pↄnaaazio, mɛ́ ìliↄ ku bɛo, sema miagbɛ'ɛↄ guu.
28Wì aà yeye ń mↄdaonaↄ, wì aà daliu aà zùukɛa yã́i, kási ì mↄdaonapiↄ kɛ̃́kɛ̃ɛ, tã́api i aà zu sɛ̃u. Kɛ́ à Yesu è, ↄ̃ à wiilɛ̀ à kùlɛ aà aɛ, ↄ̃ à pũ̀na à mɛ̀: Lua Musude Nɛ́ Yesu, bↄ́mɛ wá daaai? N yã́ na! Ńsu ĩadaao. À bee ò kɛ́ Yesu lɛ́ o tã́api gowà yã́iɛ.
30Ɔ̃ Yesu aà là à mɛ̀: N tↄ́n kpelewai? Ɔ̃ à mɛ̀: Ma tↄ́n Dasi. Asa tã́aↄ kuwà dasiɛ.
31Ɔ̃ tã́apiↄ wabikɛ̀ Yesuwa asu onɛ́ wà si gbã́o guuo.
32Sàwakusan waiↄ ku we, aa kpɛ̀ɛsɛ, aalɛ pↄble sĩ̀sĩpↄlɛu. Ɔ̃ tã́apiↄ wabikɛ̀ Yesuwa aà ń gba zɛ́ wà dinɛ́. Ɔ̃ Yesu ń gbá zɛ́.
33Ɔ̃ tã́aↄ gò gbɛ̃́piwa aa dì sàwaↄnɛ. Ɔ̃ sàwapiↄ wì ń bao aa sì sòonau, aa kà ísiu aa kpàlɛ.
34Kɛ́ an dãnaↄ è màa, aa bàalɛ̀ gɛ̀ yã́pi oinɛ́ wɛ̃́lɛ guu ń bualoũↄ.
35Ɔ̃ wà bↄ̀lɛ yã́ pↄ́ kɛ̀pi gwai. Kɛ́ aa kà Yesu kĩ́i, aa gbɛ̃́ pↄ́ tã́aↄ gòwàpi è zↄ̃lɛa Yesu gbázĩ. A pↄkasa naaazi, à gↄ̃̀ a laaiwa. Ɔ̃ vĩa ń kṹ.
36Kɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ yã́pi kɛ̀ ń wáaↄ ònɛ́ lá wà tã́adepi gbã̀gbã,
37ↄ̃ Gadala bùsu gbɛ̃́pii awakpà Yesuɛ aà gońla, asa vĩa ń kṹ maamaaɛ. Ɔ̃ à gɛ̃̀ gó guu, a ye tá.

38Gbɛ̃́ pↄ́ à tã́aↄ gòɛ̀ awakpàɛ̀ à e àↄ kuaànↄ. Yesu gìɛ̀ à mɛ̀:
39Ɛa ta n bɛ, ní yã́ pↄ́ Lua kɛ̀nɛ dau ǹ siunɛ́ píi. Ɔ̃ à tà à yã́ pↄ́ Yesu kɛ̀ɛ kpàwakɛ̀ wɛ̃́lɛpi guu píi.
40Kɛ́ Yesu ɛ̀a sù, ↄ̃ bíla gbãakpàaàzi, asa gbɛ̃́pii lɛ́ aà dãɛ.
41Ɔ̃ gↄ̃ɛ pↄ́ dɛ lousisikpɛ dↄaana ũ, wì mɛ Zailu, mↄ̀ wùlɛ a gbɛɛu Yesu gbázĩ, à awakpàɛ̀ aà gɛ́ a bɛ,
42kɛ́ aà nɛ́ mɛ̀ndona lɛ́ ga yã́i. Nɛnↄɛpi kà wɛ̃̀ kuɛpla. Kɛ́ àlɛ gɛ́, ↄ̃ bíla lɛ́ aà gɛ̃soomble.
43Nↄɛe ku we, au lɛ́ bↄlɛwà à kà wɛ̃̀ kuɛpla. Pↄ́ pↄ́ nↄɛpi vĩ píi a dɛ̀ ɛsɛdeↄ kĩ́i, ãma gbɛ̃e i fↄ̃ aà gbã̀gbão.
44Kɛ́ à sↄ̃̀ Yesuzi aà kpɛ, ↄ̃ à ↄkã̀ aà ula lɛ́wa. Wegↄ̃ↄ aà aubↄlɛa zɛ̀.
45Ɔ̃ Yesu mɛ̀: Démɛ ↄkã̀ai? Ɔ̃ gbɛ̃́pii mɛ̀ á a yã́ dↄ̃o. Ɔ̃ Piɛɛ mɛ̀: Mae, bíla liaanzi, aalɛ naɛma.
46Ɔ̃ Yesu mɛ̀: Gbɛ̃e ↄkã̀a, asa má dↄ̃ kɛ́ gbãa bↄ̀maguɛ.
47Kɛ́ nↄɛpi è wà a yã́ dↄ̃̀, ↄ̃ à mↄ̀ ń lualuaao, à wùlɛ a gbɛɛu aà gbázĩ, ↄ̃ à yã́ pↄ́ tò a ↄkã̀wà ò gbɛ̃́pii wáa ń lá pↄ́ à aafiaʼè gↄ̃̀ↄo.
48Yesu òɛ̀: Nↄɛ, ma náai pↄ́ ń kɛ̀ mɛ́ n gbãgbã. Ta bɛ aafia.
49Kɛ́ Yesu lɛ́ o màa, gbɛ̃e bↄ̀ lousisikpɛ dↄaanapi bɛ, à mↄ̀ a òɛ̀: N nɛ́pi kɛ̀sai. Ńsu tákpa mɛtuluzi pão.
50Yesu yã́pi mà, ↄ̃ a ò Zailuɛ: Ńsu to n sↄ̃ vĩo. Ma náaikɛ lé, a gbã́gbã.
51Kɛ́ à kà aà bɛ, i wei gbɛ̃e gɛ̀anↄo, sema Piɛɛ ń Zãao ń Zaakio ń nɛ́pi deo ń aà dao.
52Gbɛ̃́ pↄ́ kú weↄ lɛ́ ↄ́ↄlↄ píi, aalɛ ńzĩa gbɛ̃gbɛ̃. Ɔ̃ Yesu mɛ̀: Ásu ↄ́ↄlↄo. I gao, àlɛ i'oɛ.
53Ɔ̃ aa aà kɛ̀ pↄ́ↄpↄↄ, asa aa dↄ̃̀ à gàɛ.
54Yesu aà kũ̀ a ↄwa, ↄ̃ à pũ̀na à mɛ̀: Nɛnↄɛna, fɛlɛ!
55Ɔ̃ aà wɛ̃ni sù, à fɛ̀lɛ gↄ̃̀ↄ. Yesu mɛ̀ wà pↄblea kpawà.

56Yã́pi dì nɛ́pi de ń aà daowa, ↄ̃ Yesu ònɛ́ aasu yã́pi o gbɛ̃e mao.